Nowy wykaz specjalizacji


Dodano natomiast dziedzinę specjalizacji dotąd nieuwzględnioną w rozporządzeniu, czyli radiofarmację. Jak podaje ustawodawca, wykreślenie dziedziny zdrowie środowiskowe jest spowodowane faktem, że do chwili obecnej ani jedna jednostka szkoląca nie uruchomiła szkolenia w tym zakresie (przypomnieć jednocześnie trzeba, że tożsamą specjalizację usunięto niedawno z wykazów specjalizacji dostępnych dla diagnostów).

Brak zainteresowanie doprowadził również do usunięcia dziedzin: mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczny oraz zdrowie publiczne. Wprowadzenie radiofarmacji jest natomiast odpowiedzią na postulaty Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej, oraz stanowi wypełnienie aktualnie istniejącej luki w przepisach. Kody specjalizacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 


Dodatkowo rozporządzenie określa wykaz specjalności, w których farmaceuta posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu szkolenia – wykaz ten umieszczono w załączniku nr 2 do rozporządzenia.


Elektroniczna Karta Przebiegu Szkolenia Specjalizacyjnego


Rozporządzenie określa również dane, które przechowywane będą na Elektronicznej Karcie Przebiegu Szkolenia Specjalizacyjnego (zwana „EKS”), między innymi są to podstawowe dane osobowe, ale przede wszystkim dane obejmujące przebieg szkolenia specjalizacyjnego: planowana data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, potwierdzenie jego rozpoczęcia, terminy ewentualnego przedłużenia lub skrócenia szkolenia, a także potwierdzenia odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego (jeżeli dotyczy), potwierdzenie odbycia staży kierunkowych etc.

Wskazane rozporządzeniem dane przechowywane na EKS będą również przekazywane przez kierownika specjalizacji do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.


Przebieg egzaminu specjalizacyjnego


Nowe przepisy odnoszą się również do przebiegu i zasad organizacji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (zwanego „PESF). Określono skład komisji egzaminacyjnej, tryb jej pracy oraz wynagrodzenie za wykonane czynności. Egzamin składa się z części testowej (która ma sprawdzać posiadane wiadomości teoretyczne), oraz z egzaminu ustnego i praktycznego, przeprowadzanego już w sposób uwzględniający specyfikę danej dziedziny specjalizacyjnej.

Uzyskanie przez osobę przystępującą oceny niedostatecznej za którekolwiek z zadań egzaminacyjnych powoduje uzyskanie negatywnego wyniku z całego egzaminu ustnego albo praktycznego. Wspomnieć należy, że każdy z egzaminatorów indywidualnie ocenia każde pytanie egzaminu ustanego i praktycznego. Ocena niedostateczna za dane zadanie zostaje postawiona, jeżeli za taką opowie się co najmniej połowa składu egzaminatorów.

Wysokość opłaty za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów wynosi 400 zł. W przypadku przystępowania wyłącznie do egzaminu teoretycznego albo wyłącznie do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESF, wysokość opłaty wynosi 200 zł.
 

Wzór dyplomu oraz korekta danych


Wzór dyplomu uzyskania tytułu specjalisty został określony przez załącznik nr 6 do rozporządzenia. W przypadku umieszczenia błędnych danych na wydanym dyplomie farmaceuta może zwrócić się do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o jego korektę. Opłata za wydanie dyplomu, odpisu oraz jego korektę wynosi 50 zł. Nie ma obowiązku uiszczać opłaty za korektę, jeżeli konieczność jest dokonania jest wynikiem błędu Centrum Egzaminów Medycznych.

Szkolenia specjalizacyjne rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów.

Autor: r. pr. Aleksandra Kosiorek
Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl