Zmiany zawarte w rozporządzeniu, które weszły w życie 10 lutego 2017 roku, regulują i zapewniają perinatalną opiekę hospicyjną, oraz wsparcie rodziców w przebiegu choroby i żałoby.

W związku z tym głównym postanowieniem zmienianego zarządzenia jest zapewnienie finansowania porad i koordynacji opieki realizowanej w ramach perinatalnej opieki paliatywnej do czasu trwania świadczenia gwarantowanego określonego w rozporządzeniu. W wykonaniu powyższego w załączniku nr 1 do zarządzenia otrzymał nową treść, uwzględniającą zmiany.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następnym po dniu podpisania, a w § 2 projektu przewidziano, że do postępowań w sprawie zawarcia umów toczących się w chwili wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy poprzednio obowiązujące. Jednocześnie jednak projekt przewiduje, że dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ obowiązani są do wprowadzenia do umów już zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia, a obowiązek ten stosuje się również do umów zawartych w wyniku postępowań toczących się w chwili wejścia w życie zarządzenia. Warto zatem zwrócić uwagę na treść nowych przepisów, bowiem obejmą one nie tylko przyszłych świadczeniodawców.

Opracowanie: r. pr. Aleksandra Kosiorek

Źródło: www.nfz.gov.pl