Wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. akt II OSK 564/08

Samorząd terytorialny

Zawieszenie postępowania administracyjnego z naruszeniem art. 97 K.p.a. przez organ administracji, ktry prawomocnym wyrokiem uwzględniającym skargę na bezczynność został zobowiązany do załatwienia...

10.11.2010

Zakaz wglądu stronom do złożonego pisma

Samorząd terytorialny

Czy organ powinien uwzględnić wniosek strony postępowania, aby złożonego przez nią pisma nie okazywać innym stronom postępowania?

10.11.2010