Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej. Od października 2010 r. wynajmuje firmie jako osoba fizyczna swój dom. Ponadto podatnik pracuje i mieszka z rodziną w Austrii.
Czy podatnik ma obowiązek rozliczania się w Polsce z dochodów z Austrii?

Po pierwsze, podleganie obowiązkowi podatkowemu w Polsce zależy od miejsca zamieszkania danej osoby, tzw. miejsce rezydencji podatkowej. Po drugie, kwestie opodatkowania dochodów na terenie dwóch umawiających się państw należy rozpatrywać na gruncie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
W przypadku gdy osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów - tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.
W sytuacji gdy osoba fizyczna nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania, to wtedy podlega obowiązkowi podatkowemu wyłącznie od dochodów osiąganych na terytorium Polski - tzw. ograniczony obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2a u.p.d.o.f.
Decydujące znacznie dla określenia istnienia i zakresu obowiązku podatkowego, w sytuacji przedstawionej w pytaniu, będzie miało ustalenia prawidłowego miejsca zamieszkania podatnika. Otóż, za osobę posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski, ustawodawca uważa osobę, która:
- posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub
- przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W pytaniu nie sprecyzowano czy osoba ta wyjechała z Polski na okres dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym i czy jej "ośrodek interesów życiowych" został przeniesiony do Austrii. Podatnik, który przebywał poza Polską przez okres dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym, lecz jego ośrodek interesów życiowych pozostał w kraju - o czym może świadczyć posiadanie nieruchomości w Polsce i chęć powrotu w przyszłości - to nadal jest uważany za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, a w konsekwencji podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jeżeli natomiast fakt wyjazdu rodziną uznać za przeniesienie ośrodka interesów życiowych i pobyt w Austrii będzie trwał dłużej niż 183 dni to podatnik ten będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Aby odpowiedzieć na postawione pytanie musimy więc rozpatrzyć dwie sytuacje:
I. W sytuacji gdy osoba fizyczna podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, to ma obowiązek rozliczyć się w Polsce z dochodów osiągniętych w Austrii, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Od 1 stycznia 2009 r. z Austrią obowiązuje nas umowa zaliczana do tzw. umów wyłączenia z progresją. Przy metodzie tej dochody uzyskane za granicą korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w Polsce, jednak dochody te trzeba uwzględnić przy obliczaniu stawki podatkowej mającej zastosowanie do opodatkowania dochodów, które podatnik uzyska w Polsce. Metoda ta polega na tym, iż:
- dochody osiągnięte w Polsce i podlegające opodatkowaniu wg skali progresywnej sumuje się z dochodami uzyskanymi za granicą,
- od sumy łącznych dochodów oblicza się podatek jaki należało by zapłacić,
- następnie ustala się średnią stopę procentową podatku dla tak obliczonej sumy dochodów,
- ustaloną średnią stopę procentową należy zastosować do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

W przypadku gdy dochody z najmu zostały zgłoszone do opodatkowania w Polsce na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej), to będą opodatkowane wg wyżej podanego schematu. Natomiast gdy dochody z najmu w Polsce, zostały zgłoszone do opodatkowania na zasadach zryczałtowanych tzw. ryczałt ewidencjonowany - to dochodów osiągniętych w Austrii nie należy brać pod uwagę składając rozliczenie roczne w Polsce.
II. W sytuacji gdy osoba fizyczna podlega w Polsce tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, to ma obowiązek w Polsce rozliczyć się tylko w dochodów osiągniętych na terytorium naszego kraju. W zależności od wybranej formy opodatkowania - zasady ogólne, bądź ryczałt ewidencjonowany - należy złożyć w Polsce stosowane zeznanie Podatkowe, bez uwzględnienia dochodów osiągniętych poza granicami.