Proszę o wyjaśnienie dotyczące obowiązków organu prowadzącego szkołę z oddziałem przedszkolnym w zakresie zorganizowania w szkole bezpłatnej nauki języka polskiego dla dziewczynki narodowości chińskiej, realizującej obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale wychowania przedszkolnego szkoły podstawowej.

Czy organ prowadzący szkołę publiczną zobowiązany jest zapewnić bezpłatną naukę języka polskiego dla ww. dziewczynki?

Jeżeli tak, to jaki powinien być wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego?

Odpowiedź


Przepisy prawa oświatowego nie nakładają na organ prowadzący takiego obowiązku.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 94a ust. 1 ustawy  o systemie oświaty osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach, a podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych oraz w placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli polskich. W świetle przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361) - dalej r.p.o.s.p. organ prowadzący nie ma obowiązku zapewnienia nauczania dodatkowych zajęć z języka polskiego cudzoziemcowi realizującemu obowiązkowe roczne wychowania przedszkolne. W świetle bowiem zapisu § 5 ust. 1 r.p.o.s.p. obowiązek taki ciąży na organie prowadzącym w stosunku do cudzoziemców oraz obywateli polskich podlegających obowiązkowi szkolnemu oraz obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)