Do dalszych prac w sejmowej komisji trafił projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z którym przyszły osadzony zostanie zatrzymany przez policję i doprowadzony do aresztu śledczego. Jeśli nie będzie wiadomo gdzie jest - sąd zastosuje list gończy, a zaledwie 14 dni wystarczy do tego by uznał, że doszło do bezprawnego utrudniania wykonania kary.
Patrycja Rojek-Socha
07.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
Wnuczka odziedziczyła po dziadku spadek obciążony długami, chociaż matka złożyła notarialne oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu córki. Sąd uznał, że nastąpiło to już po upływie terminu dopuszczalnego przez prawo. Stając w obronie praw dziewczynki, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną na jej korzyść. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej przyznał rację rzecznikowi i uchylił niesprawiedliwy wyrok.
Krzysztof Sobczak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.07.2022
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Organy samorządu radcowskiego miałyby być mniej liczne, m.in. ze względu na ekonomię - do Krajowej Rady Radców Prawnych miałoby być wybieranych 40 a nie 49 członków, do Wyższej Komisji Rewizyjnej - 9 nie 19 członków i 28 zamiast 38 członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. KRRP proponuje też możliwość zgłaszania kandydatów do wyborów nie tylko pisemnie ale i elektronicznie.
Patrycja Rojek-Socha
07.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
Polski rząd nie zamierza wykonać wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce i nie wypłaci zadośćuczynienia zasądzonego skarżącym. To pierwsza tak jednoznaczna odmowa wykonania przez Polskę orzeczenia strasburskiego Trybunału. Jako podstawę podano wyrok TK, który stwierdził, że przepis Konwencji, na który powołuje się ETPC, jest niezgodny z polską konstytucją.
Krzysztof Sobczak
07.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przepisy przewidują istnienie dwóch rodzajów testamentów: zwykłych i szczególnych. Do tej pierwszej grupy zaliczamy testament własnoręczny, notarialny i allograficzny. Ten ostatni jest rzadko spotykany, co wynika m.in. z braku wiedzy. W myśl przepisów spadkodawca może oświadczyć swoją wolę w obecności dwóch świadków, wobec m.in. wójta, starosty, prezydenta miasta czy burmistrza.
Aleksandra Partyk
07.07.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Niezależny samorząd to niezależni prawnicy, którzy gwarantują swoim klientom bezpieczeństwo i prawo do sądu - to jedno z twierdzeń, które najczęściej wybrzmiewało podczas uroczystej gali z okazji 40-lecia uchwalenia Ustawy o radcach prawnych, wraz z nawiązaniem do wniosku skierowanego do TK, a dotyczącego konstytucyjności przepisów o samorządach radców i adwokatów.
Patrycja Rojek-Socha
07.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przedawnienie przestępstwa nadużycia władzy przez komornika stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym następuje po 10 latach od tego wyroku, a nie po pięciu latach. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej zgodził się z argumentami kasacji wniesionymi przez Prokuratora Generalnego i uchylił orzeczenie sądu drugiej instancji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sądy własności intelektualnej działają od dwóch lat i jak podkreślają prawnicy, są jedną z reform, która na co dzień się sprawdza. Problemem jest jednak dostęp do biegłych. Ministerstwo rozważa więc zmiany - choćby w formie eksperta wspierającego w orzekaniu. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy i w jakim zakresie miałby on wpływać na decyzje, a przede wszystkim niezawisłość sędziego.
Patrycja Rojek-Socha
07.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Budowanie silnego samorządu to nie sprint a sztafeta i my tę sztafetę prowadzimy od lat, z naprawdę dobrym rezultatem - mówił Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, podczas obchodów 40-lecia samorządu radcowskiego. W ten sposób rozpoczął się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, podczas którego dyskutowane będą propozycje zmian w radcowskim Kodeksie Etyki, regulaminie wykonywania zawodu i zasady przeprowadzania wyborów do organów samorządu.
Patrycja Rojek-Socha
06.07.2022
Prawnicy
Samorząd radcowski proponuje zmiany w przepisach Kodeksu Etyki Radcy Prawnego dotyczących tajemnicy zawodowej. Chodzi m.in. o dopisanie, że radca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować radę okręgową o próbach zwolnienia go z obowiązku jej dochowania. Miałby też być zobowiązany do zachowania w tajemnicy wobec sądów i innych organów przebiegu negocjacji oraz czynności w ramach polubownego załatwienia sprawy, w których brał udział.
Patrycja Rojek-Socha
06.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nic nie usprawiedliwia naruszenia powinności wysłuchania obwinionego sędziego przed zastosowaniem obserwacji psychiatrycznej, czyli faktycznym pozbawieniem wolności. Obowiązku zawiadomienia o posiedzeniu nie wyklucza złożone przez obwinionego pisemnej zgody na przeprowadzenie obserwacji w zakładzie leczniczym - stwierdziła izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i uchyliła orzeczenie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Minister sprawiedliwości przepisami antycovidowymi wyłączającymi udział ławników w orzekaniu w sprawach cywilnych chce "załatać" problem przewlekłości postępowań. Nie zgadza się na nowelizację, która przywracałaby konstytucyjne składy sądów i odrzuca projekt w tej sprawie wniesiony przez Senat. Inne zdanie ma minister zdrowia - nie widzi przeszkód, aby przywrócić stan sprzed 1 lipca 2021 r.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
06.07.2022
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.
To jest już niemal pewne - Polska nie wdroży na czas unijnych zasad restrukturyzacji i upadłości. Termin na implementację przepisów mija już 17 lipca, tymczasem dopiero teraz został opublikowany na stronie RCL projekt ustawy. Przeciwko państwu mogą więc posypać się pozwy o odszkodowania ze strony firm, które nie będą mogły skorzystać z możliwości, jakie daje unijna dyrektywa.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Prawo unijne
Zawód radcy prawnego to przede wszystkim służba dobru osób, których praw i wolności radca chroni. To również pełnienie ważnej misji publicznej - zawód publicznego zaufania - społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Zorganizowanie zawodu na zasadach samorządu to zaś gwarancja praworządności, a także sprawowanie pieczy nad jego należytym wykonywaniem - mówi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
Patrycja Rojek-Socha
06.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej wyjaśni, czy Skarb Państwa odpowiada za zobowiązania wykreślonej spółki z Krajowego Rejestru Sądowego jedynie częścią swojego majątku, a mianowicie tą, którą nabył po wykreślonym z tego rejestru podmiocie. Zdaniem powoda odpowiedzialność Skarbu Państwa za likwidowaną spółkę istnieje bez wcześniejszego wykazywania, że jest mienie likwidowanej spółki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.07.2022
Prawo cywilne Spółki
Nowelizacja przepisów w 2019 r. spowodowała, że wójt, burmistrz, prezydent miasta traci prawo wybieralności nie tylko za skazanie na karę pozbawienia wolności, ale także każde prawomocne skazanie np. na karę grzywny. Prawo różnicuje jednak sytuację skazanych od tego, czy wyrok uprawomocnił się przed wejściem w życie nowelizacji, czy też po. Cześć zachowała stanowisko, część je utraciła.
Robert Horbaczewski
05.07.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny Ordynacja

Blankiety sądowe i notarialne do lamusa - prezydent podpisał nowelę

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Nowelizacja ustawy ma wyłączyć dokumenty sądowe (głównie tytuły wykonawcze wydawane przez sądy), a także dokumenty notarialne spod formalności związanych ze sporządzaniem dokumentów i stosowaniem odpowiednich wzorów blankietów. Projektodawca uzasadniał to coraz większą cyfryzacją w sądach, co ma pozwalać na skuteczną weryfikację prawdziwości dokumentów w odpowiednich rejestrach.
Patrycja Rojek-Socha
05.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Toczymy z polskim rządem stały dialog o demokracji, praworządności i wartościach - powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski. I dodał, że niezawisłe sądownictwo jest potrzebne żeby nie było wpływów politycznych i niespodzianek. Poinformował też o zawieszeniu nad ambasadą tęczowej flagi, jako wyrazu szacunku Ameryki dla równości.
Krzysztof Sobczak
05.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
Rozpoczęła się XI edycja konkursu Rising Stars Prawnicy – Liderzy jutra 2022 organizowanego przez Wolters Kluwer Polska. Jury wyłoni młodych prawników wyróżniających się wiedzą, pracą na rzecz społeczeństwa i państwa prawa oraz kreatywnością i wykorzystaniem nowych technologii w pracy.
Krzysztof Sobczak
05.07.2022
Prawnicy

eKRS może ochronić przed kradzieżą spółki

Wymiar sprawiedliwości Spółki
Portal rejestrów sądowych umożliwia monitorowanie wniosków wpływających do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących wybranych spółek. By otrzymywać bezpłatne powiadomienia, wystarczy mieć konto w portalu i wybrać numer KRS spółki, o której informacje chce się otrzymywać. Zdaniem prawników to dobre rozwiązanie - obecnie jedyne pozwalające ustrzec się przed kradzieżą spółki. Do 30 czerwca 2022 roku zarejestrowano już 765 subskrypcji.
Patrycja Rojek-Socha Jolanta Ojczyk
05.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Spółki
Czy nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w trakcie małżeństwa skutkuje zaliczeniem tego prawa do majątku wspólnego małżonków bez względu na treść przydziału i kogo może pozwać spadkobierczyni, siostra męża - Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w sprawie o ustalenie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.07.2022
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Samorządy radcowski i adwokacki od pewnego czasu intensywnie pracują nad zmianami w swoich zasadach etyki. Cel to m.in. dostosowanie ich do sytuacji na rynku. Palmę pierwszeństwa w tym zakresie zdają się jednak przejmować - póki co - radcy prawni. To oni w najbliższym tygodniu mogą zmienić zasady informowania o swoim zawodzie. I usankcjonować promowanie się w internecie.
Patrycja Rojek-Socha
05.07.2022
Prawnicy
Po wejściu 15 lipca w życie ustawy o Sądzie Najwyższym mogą zacząć się nowe problemy. Wszystko zależy od postawy Pierwszej Prezes. Najpierw niezwłocznie trzeba załatwić sprawy zawieszonych sędziów, którym obcięto wynagrodzenia. I nie powinno być sporów o składy - uważa sędzia Wiesław Kozielewicz z Izby Karnej SN. Wskazuje też na ryzyka związane z losowaniem sędziów do przeprowadzenia testu niezawisłości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Naczelna Rada Adwokacka podjęła przez aklamację uchwałę, w której wskazuje na bezzasadność i szkodliwość wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących samorządów adwokackiego i radcowskiego. Zwróciła się również do prezes TK z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia stanowiska w tej sprawie.
Patrycja Rojek-Socha
04.07.2022
Prawnicy
Od miesięcy rząd i stojąca za nim partia nas przekonują, że z organami Unii Europejskiej wszystko jest uzgodnione i fundusze z Krajowego Planu Odbudowy zaczną w końcu do Polski płynąć. Ale gdy przychodzi czas na powiedzenie "sprawdzam", szydło coraz bardziej wychodzi z worka i można odnieść wrażenie, że wręcz przygotowuje się nas do przyjęcia do wiadomości, że tych pieniędzy może wcale nie być.
Krzysztof Sobczak
04.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w Zabrzu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi sądowemu oskarżonemu o poświadczenie nieprawdy w wystawionych zaświadczeniach o niezdolności do udziału w postępowaniu przed sądami, a także poplecznictwo, utrudnianie postępowania przez sądami oraz wyłudzenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.07.2022
Prawo karne
Od końca czerwca obowiązują nowe przepisy dotyczące biegu terminu przedawnienia roszczeń. Mediacja, podobnie jak zawezwanie do próby ugodowej, jedynie go zawiesza, a nie jak dotąd - przerywa. Celem ma być m.in. walka z nieuczciwymi windykatorami. Prawnicy uważają jednak, że te zmiany mogą uderzyć i w mediację - stopując ją, i w konsumentów, bo ugody staną się mniej atrakcyjne.
Patrycja Rojek-Socha
04.07.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Zwrot „mając wiarygodną wiadomość” należy rozumieć jako stan wiedzy podmiotu tego czynu w chwili jego popełnienia - orzekł Sąd Najwyższy w uchwale. - Termin „niezwłocznie” odnosi się nie do czasu powzięcia informacji o czynie zabronionym polegającym na niepowiadomieniu organów ścigania o przestępstwie, ale do momentu, w którym zaktualizował się obowiązek denuncjacji, co nastąpiło 13 lipca 2017 r.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.07.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Obóz zagraniczny, najnowszy laptop, lekcje hiszpańskiego, ale bez wpłat na konto byłej czy byłego - niealimentacja nabiera często nowego znaczenia. Wśród "alimenciarzy" coraz częściej są rodzice, którzy na dziecko chcą płacić tylko... decydując o wydatkach. Część prawników mówi, że to przedmiotowe traktowanie dzieci i działanie wbrew decyzji sądu, inni że czasami inaczej się nie da. Sędziowie mają z oceną tego spory problem.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
04.07.2022
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Pouczenia mają być tak przedstawione, by były zrozumiałe dla dzieci, osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy takich, u których na skutek choroby lub z wiekiem doszło do zakłóceń w zdolności postrzegania i odtwarzania postrzeżeń - Ministerstwo Sprawiedliwości chce więc zmienić przepisy i wprowadzić m.in. pouczenia graficzne.
Patrycja Rojek-Socha
02.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski