Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 stycznia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza (M.P. poz. 994, z 2017 r. poz. 756 oraz z 2018 r. poz. 294) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Do zadań Komitetu należy:

1) monitorowanie i analizowanie stanu zaawansowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza wynikających z Krajowego Programu Ochrony Powietrza oraz jego aktualizacji, zwanego dalej "Programem";

2) przygotowywanie rekomendacji i opinii związanych z realizacją działań wynikających z Programu dla podmiotów, których aktywność może przyczynić się do optymalizacji realizacji działań w ramach Programu;

3) wsparcie realizacji działań wynikających z przyjętej uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260) stanowiącej załącznik do uchwały Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), określonych w projekcie strategicznym "Czyste powietrze", przez przedstawianie opinii lub rekomendacji;

4) opiniowanie przygotowanej przez ministra właściwego do spraw klimatu informacji dla Rady Ministrów o stanie realizacji Programu.";

2)
w § 3:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący - minister właściwy do spraw klimatu albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw klimatu;

2) Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu "Czyste Powietrze" i efektywności energetycznej budynków;

3) pozostali członkowie, po jednym przedstawicielu - w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu - wyznaczonym przez:

a) ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

b) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,

c) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

d) ministra właściwego do spraw energii,

e) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

f) ministra właściwego do spraw gospodarki,

g) ministra właściwego do spraw informatyzacji,

h) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

i) ministra właściwego do spraw rodziny,

j) ministra właściwego do spraw rolnictwa,

k) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

l) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

m) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

n) ministra właściwego do spraw środowiska,

o) ministra właściwego do spraw transportu,

p) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

q) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

r) ministra właściwego do spraw zdrowia;

4) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu.",

b)
w ust. 2 wyrazy "pkt 1 i 2" zastępuje się wyrazami "pkt 1-3",
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku gdy minister wchodzący w skład Komitetu kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej, wyznacza do udziału w pracach Komitetu jednego przedstawiciela.";

3)
w § 5 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "pkt 1 i 2" zastępuje się wyrazami "pkt 1 i 3";
4)
w § 8 w ust. 1 wyraz "gospodarki" zastępuje się wyrazem "klimatu";
5)
w § 9:
a)
w ust. 1 wyraz "gospodarki" zastępuje się wyrazem "klimatu",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Posiedzenia Komitetu oraz zespołów roboczych odbywać się będą w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw klimatu.";

6)
w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przewodniczący Komitetu przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.107

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza.
Data aktu: 20/01/2023
Data ogłoszenia: 25/01/2023
Data wejścia w życie: 26/01/2023