Zwrot jednostkom gospodarki uspołecznionej akumulacji pośredniej zawartej w cenach produktów przeznaczonych na eksport.

M.P.73.9.55
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 lutego 1973 r.
w sprawie zwrotu jednostkom gospodarki uspołecznionej akumulacji pośredniej zawartej w cenach produktów przeznaczonych na eksport.
Na podstawie § 19 ust. 3 pkt 1 uchwały nr 267 Rady Ministrów z dnia 13 października 1972 r. w sprawie zasad i trybu ustalania oraz zasad stosowania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport i pochodzących z importu (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) zarządza się, co następuje:
§  1. Użyte w zarządzeniu określenia:
1) "akumulacja pośrednia" - oznacza odprowadzone do budżetu podatek obrotowy i dodatnie różnice budżetowe od obrotu ze sprzedaży surowców i materiałów lub kompletowanych części zużytych do produkcji artykułów sprzedanych na eksport, zwanych dalej "produktami";
2) "jednostki rozliczające" - oznacza zjednoczenia przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym oraz ministerstwa, jeżeli pełnią one bezpośredni nadzór nad kombinatami i przedsiębiorstwami, a w odniesieniu do jednostek gospodarczych objętych planowaniem terenowym - Ministerstwo Handlu Zagranicznego. Jednostką rozliczającą jest również Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa - Książka - Ruch".
§  2.
1. Jednostkom gospodarki uspołecznionej dokonującym sprzedaży produktów może być zwracana z budżetu Państwa akumulacja pośrednia.
2. Uprawnionymi do otrzymywania zwrotu akumulacji pośredniej, zwanego dalej "zwrotem akumulacji", są:
1) jednostki gospodarcze wytwarzające produkty, jeżeli sprzedają je na eksport we własnym imieniu i na własny rachunek bądź w charakterze komitentów;
2) jednostki handlu zagranicznego, które nabyły produkty przeznaczone na eksport od innych jednostek, jeżeli sprzedają te produkty we własnym imieniu i na własny rachunek.
3. Podstawą zwrotu akumulacji są ilości produktów sprzedanych na eksport przez jednostki wymienione w ust. 2.
§  3.
1. Stawki zwrotu akumulacji określane są kwotowo od jednostki produktu lub w procencie ceny poszczególnych produktów lub ich grup.
2. Jeżeli dany rodzaj produktu jest wytwarzany przez więcej niż jednego producenta, ustala się średnią stawkę zwrotu akumulacji.
3. Stawki zwrotu akumulacji ustala Minister Finansów na wniosek ministra, któremu podlegają lub przez którego są nadzorowane jednostki określone w § 2 ust. 2, a jeżeli chodzi o spółdzielnie i ich związki - na wniosek zarządu właściwego centralnego związku spółdzielni.
4. W razie zmiany cen surowców i materiałów (kompletowanych części), na podstawie których ustalono stawkę zwrotu akumulacji, właściwy minister (zarząd właściwego centralnego związku spółdzielni) przedstawi przed rozpoczęciem sprzedaży produktów wytworzonych z tych surowców i materiałów wniosek o zmianę stawki zwrotu.
5. Tryb ustalania i kontroli stawek zwrotu akumulacji dotyczących niektórych wyrobów produkowanych przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Przemysłu Lekkiego ustalają odrębne przepisy.
§  4.
1. Zwroty akumulacji są finansowane z kredytów budżetowych przewidzianych na ten cel:
1) w odpowiednich częściach budżetu centralnego właściwych dla ministerstw w zależności od tego, którym ministrom podlegają wytwórcy produktów objętych zwrotami w zakresie produkcji ujętej w planie centralnym; w ten sam sposób są finansowane zwroty akumulacji w zakresie obrotów eksportowych dokonywanych na rachunek własny przez jednostki handlu zagranicznego podlegające innym ministrom niż Minister Handlu Zagranicznego;
2) w części budżetu Ministerstwa Handlu Zagranicznego w zakresie produkcji ujętej w planie terenowym i w zakresie obrotów eksportowych dokonywanych na rachunek własny przez przedsiębiorstwa handlu zagranicznego podległe Ministrowi Handlu Zagranicznego.
2. Ministerstwa (urzędy centralne) przekazują jednostkom rozliczającym kredyty budżetowe przewidziane na sfinansowanie zwrotu akumulacji pośredniej. Dysponentami tych kredytów są jednostki rozliczające.
3. W celu dokonania rozliczeń, jednostki, o których mowa w § 2 ust. 2, sporządzają okresowe zestawienia kwot podlegających zwrotowi i zrefundowanych, według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Finansów. Zestawienia te należy przedstawiać jednostce rozliczającej za okresy miesięczne w terminie do dnia 10 miesiąca następującego oraz za okres roczny w terminie przewidzianym do złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeden egzemplarz zestawienia otrzymuje miejscowo właściwy wydział finansowy stopnia powiatowego, celem sprawdzenia prawidłowości obliczenia zwrotu akumulacji.
4. Jednostki rozliczające przekazują jednostkom, o których mowa w § 2 ust. 2, należne kwoty z tytułu zwrotu akumulacji na podstawie zestawień (ust. 3) w ciągu 5 dni po ich otrzymaniu.
§  5. W razie zwrotu przez odbiorcę produktów należy dokonać odpowiedniego sprostowania w najbliższym zestawieniu kwot akumulacji podlegających zwrotowi.
§  6. Jednostki gospodarcze, które:
1) wytworzyły produkty (§ 2 ust. 2 pkt 1), zmniejszają koszt własny o zwrot akumulacji pośredniej;
2) nabyły produkty od innych jednostek (§ 2 ust. 2 pkt 2), zmniejszają odpowiednio wartość tych produktów według cen zakupu.
§  7.
1. Nienależnie otrzymane przez jednostki, o których mowa w § 2 ust. 2, kwoty z tytułu zwrotu akumulacji powinny być zaliczone w ciągu kwartału na poczet przyszłych należności z tego tytułu. Otrzymane kwoty z tytułu zwrotu akumulacji, przewyższające kwoty zwrotu akumulacji należne za okres do końca kwartału, w którym jednostka dowiedziała się o powstaniu nadpłaty, powinny być zwrócone jednostce rozliczającej w ciągu 10 dni po upływie tego kwartału.
2. Do należności budżetu Państwa z tytułu nienależnie otrzymanych przez jednostki, o których mowa w § 2 ust. 2, kwot zwrotu akumulacji stosuje się odpowiednio przepisy o zobowiązaniach podatkowych.
§  8. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1971 r. w sprawie zwrotu jednostkom gospodarki uspołecznionej akumulacji pośredniej zawartej w cenach produktów przeznaczonych na eksport (Monitor Polski Nr 36, poz. 233).
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dotyczy stawek zwrotu akumulacji pośredniej zatwierdzanych po dniu 1 stycznia 1973 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.9.55

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zwrot jednostkom gospodarki uspołecznionej akumulacji pośredniej zawartej w cenach produktów przeznaczonych na eksport.
Data aktu: 05/02/1973
Data ogłoszenia: 24/02/1973
Data wejścia w życie: 24/02/1973