Zm.: uchwała w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych Sądu Najwyższego.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 30 stycznia 1973 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych Sądu Najwyższego.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 11, poz. 54) uchwala się, co następuje:
§  1.
W uchwale Rady Państwa z dnia 18 listopada 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych Sądu Najwyższego (Monitor Polski Nr 79, poz. 370) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 2 skreśla się wyrazy "oraz Ministrem Finansów",
2)
§ 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przewodniczący Rady Państwa w wypadkach uzasadnionych szczególnymi względami może dla stanowisk wymienionych w załączniku nr 1 pod lp. 1-5 podwyższyć maksymalny dodatek specjalny dla danego stanowiska o jedną lub dwie stawki, a w stosunku do stawki pierwszej - o 500 do 1.000 zł.",

3)
po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac pracowników administracyjnych, pozostający w dyspozycji Przewodniczącego Rady Państwa.",

4)
załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1973 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Tabela stanowisk, kwalifikacji, uposażeń zasadniczych oraz dodatków specjalnych

Lp. Nazwa stanowiska Wymagane kwalifikacje w zakresie Uposażenie zasadnicze Stawka dodatku specjalnego
wykształcenia liczby lat pracy zawodowej szczebel kwota zł
1 2 3 4 5 6 7
1 Dyrektor Biura Prezydialnego wyższe prawnicze 8 A

B

C

D

6.000

5.500

5.000

4.600

5-1
2 Naczelnik samodzielnego wydziału wyższe

średnie

7

11

A

B

C

D

5.000

4.600

4.300

4.000

7-3
3 Naczelnik wydziału wyższe

średnie

7

11

A

B

C

D

4.600

4.300

4.000

3.800

9-4
4 Specjalista wyższe 6 A

B

C

D

4.400

4.100

3.850

3.600

do 5
5 Kierownik sekretariatu izby, Biura Orzecznictwa, Biura Prezydialnego wyższe

średnie oraz sądowy egzamin sekretarski

5

10

A

B

C

4.200

3.900

3.650

do 5
Kierownik biblioteki ogólnej, starszy radca, starszy inspektor wyższe

średnie

5

10

D

E

3.400

3.200

6 Kierownik sekretariatu wydziału w izbie wyższe

średnie i sądowy egzamin sekretarski

2

6

A

B

C

3.500

3.200

2.950

do 8
Radca, inspektor wyższe 2 D 2.700
średnie 6 E 2.500
7 Starszy sekretarz w izbie, Biurze Orzecznictwa, Biurze Prezydialnym średnie i sądowy egzamin sekretarski 3 A

B

3.100

2.850

do 9
Starszy księgowy, starszy referent średnie 3 C

D

2.600

2.400

Kierownik hali maszyn, kierownik biura podawczego średnie 1 E 2.200
8 Sekretarz w izbie, Biurze Orzecznictwa, biurze podawczym średnie i sądowy egzamin sekretarski 1 A

B

2.800

2.600

do 10
Księgowy, intendent, starszy magazynier średnie 1 C

D

E

2.400

2.200

2.000

9 Starsza maszynistka poza hala maszyn umiejętność bezbłędnego pisania z szybkością ponad 300 uderzeń na minutę - A

B

C

2.700

2.450

2.200

do 11
Kierownik centrali telefonicznej średnie 1 D

E

2.000

1.800

10 Referent, magazynier średnie 1 A

B

C

D

E

2.400

2.200

2.000

1.850

1.700

do 12
11 Maszynistka poza halą maszyn umiejętność bezbłędnego pisania z szybkością ponad 230 uderzeń na minutę - A

B

C

2.200

2.000

1.800

do 12
Starsza telefonistka, archiwista średnie 1 D 1.600
12 Maszynistka w hali maszyn umiejętność pisania z szybkością 180 uderzeń na minutę - A

B

C

D

2.000

1.800

1.600

1.400

-
13 Telefonistka podstawowe 1 A

B

C

D

1.850

1.700

1.550

1.400

-
Pracownicy obsługi
Lp. Stanowisko Uposażenie zasadnicze
szczebel kwota zł
1 2 3 4
1 Rzemieślnik specjalista A 3.700
B 3.450
C 3.200
D 3.000
E 2.800
2 Rzemieślnik wykwalifikowany A 2.900
B 2.650
C 2.400
D 2.200
3 Starszy woźny sądowy, robotnik gospodarczy A 2.000
B 1.800
C 1.650
D 1.500
4 Woźny sądowy A 1.650
B 1.500
C 1.400
D 1.300
5 Sprzątaczka w systemie czasowym A 1.500
B 1.400
C 1.300
D 1.200

Przez rzemieślników wykwalifikowanych rozumieć należy pracowników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe w drodze szkolenia zawodowego lub co najmniej 6-letniej praktyki i wykazują się umiejętnością wykonywania prac na poziomie wymaganym od robotników co najmniej 7 kategorii taryfikatorów branżowych, a specjaliści - na poziomie wymaganym od robotników 8-9 kategorii taryfikatorów branżowych.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Tabela stawek dodatków specjalnych

Stawka Kwota w złotych miesięcznie
1 3.000
2 2.600
3 2.200
4 1.900
5 1.650
6 1.400
7 1.200
8 1.000
9 800
10 650
11 500
12 350
13 200

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.6.40

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zm.: uchwała w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych Sądu Najwyższego.
Data aktu: 30/01/1973
Data ogłoszenia: 13/02/1973
Data wejścia w życie: 13/02/1973, 01/01/1973