Zm.: uchwała w sprawie uposażeń sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 30 stycznia 1973 r.
o zmianie uchwały w sprawie uposażeń sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 11, poz. 54) uchwala się, co następuje:
§  1.
W uchwale Rady Państwa z dnia 8 września 1966 r. w sprawie uposażeń sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego (Monitor Polski z 1966 r. Nr 48, poz. 237 i z 1968 r. Nr 43, poz. 297) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się tabelę dodatków specjalnych w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Dodatek specjalny nie podlega opodatkowaniu i jest wolny od potrąceń na składkę emerytalną.",

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Dyrektor Biura Orzecznictwa i przewodniczący wydziału w izbie otrzymują dodatek specjalny w stawce 5-1.

2. Kierownik działu w Biurze Orzecznictwa otrzymuje dodatek specjalny w stawce 6-3.

3. Sędzia Sądu Najwyższego nie pełniący funkcji wymienionych w ust. 1 i 2 otrzymuje dodatek specjalny w stawce 6-4.

4. Sędziemu Sądu Najwyższego, któremu przejściowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Biura Orzecznictwa lub przewodniczącego wydziału w izbie albo kierownika działu w Biurze Orzecznictwa, może Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przyznać na ten czas dodatek specjalny odpowiednio w granicach stawek określonych w ust. 1 lub 2.

5. Sędzia delegowany do zastępczego pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym otrzymuje dodatek specjalny w stawce 10-5.

6. Członek Biura Orzecznictwa otrzymuje dodatek specjalny w stawce 10-4.",

3)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Dodatek za wysługę lat jest wolny od podatku od wynagrodzeń i od potrąceń na składkę emerytalną.",

4)
w § 8:
a)
ust. 1 liczbę "4" zastępuje się liczbą "1",
b)
wprowadza się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac sędziów, pozostający w dyspozycji Przewodniczącego Rady Państwa.",

5)
skreśla się § 11.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1973 r.

ZAŁĄCZNIK

Tabela dodatków specjalnych

Stawka Miesięcznie złotych
1 4.500
2 4.000
3 3.500
4 3.000
5 2.600
6 2.200
7 1.900
8 1.650
9 1.400
10 1.200

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021