Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości i szpitala w Trzebnicy.

M.P.73.57.324
UCHWAŁA Nr 302
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 grudnia 1973 r.
w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości i szpitala w Trzebnicy.
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (Dz.U. Nr 16, poz. 156) i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz.U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Nieruchomość państwową, położoną w Trzebnicy, ul. Wolności 30, pow. trzebnicki, przekazuje się nieodpłatnie na własność Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy, zwanej w dalszym ciągu uchwały "Kongregacją".
2. Stwierdzenie przejścia własności nieruchomości nastąpi w drodze decyzji Wojwewody Wrocławskiego, określającej powierzchnię i jej oznaczenie w ewidencji gruntów.
3. Przejście własności jest wolne od podatków i opłat.
4. Wpis prawa własności w księdze wieczystej nastąpi na wniosek Kongregacji, na podstawie decyzji określonej w ust. 2, bez pobierania opłat.
§  2.
1. Przejmuje się nieodpłatnie na własność Państwa szpital położony w Trzebnicy, ul. Wolności 30, stanowiący własność Kongregacji, zwany w dalszym ciągu uchwały "szpitalem".
2. Wraz ze szpitalem przejmuje się na własność Państwa ruchomości użytkowane wyłącznie na jego potrzeby, a stanowiące własność Kongregacji.
§  3.
1. Na nieruchomości przekazanej zgodnie z § 1 ust. 1 ustanawia się na rzecz Państwa prawo bezpłatnego użytkowania w zakresie niezbędnym dla szpitala.
2. Wojewoda Wrocławski ustali w decyzji, o której mowa w § 1 ust. 2:
1) część nieruchomości, na której szpital wykonywać będzie prawo użytkowania, określając przy tym pomieszczenia, z których oprócz użytkownika korzystać będzie również Kongregacja na własne potrzeby;
2) obowiązki użytkownika;
3) czas trwania prawa użytkowania.
3. Wpis prawa użytkowania w księdze wieczystej nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na wniosek Naczelnika Powiatu Trzebnickiego na podstawie decyzji, o której mowa w § 1 ust. 2.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020