Utworzenie Państwowej Inspekcji Technicznej Rolnictwa.

UCHWAŁA Nr 293
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1973 r.
w sprawie utworzenia Państwowej Inspekcji Technicznej Rolnictwa.

W celu usprawnienia gospodarki rolniczym sprzętem mechanicznym Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Tworzy się Państwową Inspekcję Techniczną Rolnictwa, zwaną dalej Inspekcją, podległą bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa.
§  2. 1
1.
Organami Inspekcji są Główny Inspektorat i okręgowe inspektoraty.
2.
Głównego Inspektora i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów i ich zastępców powołuje i odwołuje Minister Rolnictwa.
3.
Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska określi obszar działania okręgowych inspektoratów.
§  3.
1.
Do zadań Inspekcji należy:
1)
w zakresie przechowywania, eksploatacji, konserwacji i remontów sprzętu mechanicznego w jednostkach organizacyjnych resortu rolnictwa oraz w magazynach Centrali Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroma" - kontrola:
a)
sprzętu mechanicznego i części zamiennych,
b)
prawidłowości prowadzenia ewidencji pracy ciągników i podstawowych maszyn samobieżnych, poziomu technicznej eksploatacji i konserwacji sprzętu mechanicznego, a zwłaszcza posezonowych prac konserwacyjnych,
c)
jakości i terminowości świadczonych usług warsztatowych;
2)
w zakresie produkcji sprzętu mechanicznego przez państwowe jednostki organizacyjne:
a)
odbiór techniczny wyprodukowanego na potrzeby rolnictwa sprzętu mechanicznego,
b)
znakowanie sprzętu mechanicznego, co stanowi podstawę dopuszczenia go do obrotu,
c)
przekazywanie producentom wyników badań kontrolnych.
2.
Inspekcja informuje państwowe jednostki organizacyjne produkujące sprzęt mechaniczny o wynikach kontroli określonej w ust. 1 pkt 1.
§  4.
Dla realizacji swoich zadań pracownicy Inspekcji uprawnieni są do:
1)
wstępu do pomieszczeń jednostek produkujących, remontujących, eksploatujących i magazynujących sprzęt mechaniczny,
2)
żądania wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za prawidłową eksploatację, konserwację, remonty i magazynowanie sprzętu mechanicznego,
3)
zgłaszania wniosków dotyczących zmian konstrukcyjnych i technologicznych sprzętu mechanicznego.
§  5.
W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania czynności określonych w § 3 organy Inspekcji obowiązane są do natychmiastowego informowania jednostek nadrzędnych kontrolowanej jednostki.
§  6.
Inspekcja współdziała z terenowymi organami administracji państwowej oraz organami kontroli państwowej i społecznej.
§  7.
Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrami Przemysłu Maszynowego oraz Handlu Wewnętrznego i Usług określi organizację i szczegółowy tryb działania Inspekcji.
§  8.
Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie uchwały w Komisji Odbioru Technicznego Ministerstwa Rolnictwa przechodzą do pracy w Inspekcji.
§  9.
1. 2
Pracownicy okręgowych inspektoratów Inspekcji są wynagradzani według zasad ustalonych dla pracowników okręgowych zarządów dochodów państwa i kontroli finansowej.
2.
Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustali zasady wynagradzania pracowników Głównego Inspektoratu Inspekcji.
§  10.
Zaleca się Zarządowi Głównemu Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz Zarządom: Centralnego Związku Kółek Rolniczych, Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Centrali Spółdzielni Ogrodniczych oraz Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy - ustalenie w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa zasad przeprowadzania przez Inspekcję kontroli w podległych im jednostkach organizacyjnych.
§  11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 127 z dnia 10 lipca 1975 r. (M.P.75.23.147) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 lipca 1975 r.
2 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 127 z dnia 10 lipca 1975 r. (M.P.75.23.147) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 lipca 1975 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021