Zapewnienie warunków dalszego rozwoju spółdzielczości inwalidów.

UCHWAŁA Nr 281
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 1973 r.
w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczości inwalidów.

W celu zapewnienia spółdzielczości inwalidzkiej niezbędnych warunków do zawodowej i społecznej rehabilitacji inwalidów, stanowiącej podstawowy cel działalności tej spółdzielczości, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Zadania spółdzielczości inwalidów w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej inwalidów stanowią podstawę do określania wielkości zadań gospodarczych i kierunków działalności oraz koniecznych do ich realizacji środków rzeczowych, finansowych i inwestycyjnych.
2.
Przy określaniu wielkości zadań dla spółdzielczości inwalidów należy w szczególności brać pod uwagę potrzebę rozwijania działalności gospodarczej w kierunkach i formach najbardziej dostosowanych do psychofizycznych właściwości inwalidów.
3.
Związek Spółdzielni Inwalidów uzgadnia projekty planów w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej inwalidów z Ministrami Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
§  2.
Do zadań Związku Spółdzielni Inwalidów należy:
1)
organizowanie nowych miejsc pracy zgodnie z określonymi przez wojewodów potrzebami zatrudnienia inwalidów i osób traktowanych na równi z inwalidami oraz środkami ustalonymi w narodowych planach gospodarczych,
2)
zatrudnianie inwalidów przede wszystkim w zwartych zakładach przemysłowych, w warunkach pracy chronionej, oraz przystosowywanie organizacji i normowania pracy do psychofizycznych możliwości inwalidów,
3)
organizowanie pracy w systemie nakładczym dla inwalidów, którym kalectwo, schorzenie lub miejsce zamieszkania uniemożliwiają pracę w zakładach zwartych,
4)
prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinach najbardziej nadających się do zatrudnienia inwalidów, w tym:
a)
w przemyśle przy produkcji:

– wyrobów zastrzeżonych dla spółdzielni inwalidów na zasadzie wyłączności i głównego producenta (głównego wykonawcy),

– sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy osobistych dla inwalidów,

– innych wyrobów, zapewniającej inwalidom warunki do rehabilitacji zawodowej w procesie pracy,

b)
w usługach, które mogą być świadczone przez inwalidów,
c)
w handlu detalicznym przede wszystkim artykułami przemysłowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów produkowanych przez spółdzielnie inwalidów,
5)
umocnienie własnego zaplecza naukowo-technicznego dla unowocześnienia pracy inwalidów, poprawy jej warunków, jak również modernizowanie procesów produkcyjnych,
6)
rozbudowywanie własnego zaplecza socjalno-rehabilitacyjnego, a zwłaszcza sanatoriów, ośrodków wczasowo-rehabilitacyjnych, szkoleniowych ośrodków sportu rehabilitacyjnego, internatów, stołówek, przychodni rehabilitacyjnych oraz innych urządzeń,
7)
organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego inwalidów zatrudnionych w spółdzielniach, ze szczególnym dostosowaniem form i metod szkolenia do potrzeb młodych osób o trwałym kalectwie.
§  3.
1.
Dla stabilizacji działalności gospodarczej i dalszej specjalizacji spółdzielni inwalidów w branżach zapewniających zatrudnionym inwalidom korzystniejsze warunki pracy i większą wydajność ustala się:
1)
wykaz wyrobów i usług które spółdzielnie inwalidów będą wykonywały jako wyłączni producenci (wyłączni wykonawcy), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2)
wykaz wyrobów i usług, które spółdzielnie inwalidów będą wykonywały jako główni producenci (główni wykonawcy), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
2.
Upoważnia się Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług do dokonywania w porozumieniu z właściwymi ministrami i Zarządem Związku Spółdzielni Inwalidów zmian w wykazach, o których mowa w ust. 1.
3.
Ministrowie w uzgodnieniu z Zarządem Związku Spółdzielni Inwalidów zapewnią przekazywanie spółdzielniom inwalidów produkcji wyrobów lub działalności usługowej innych niż określone w załącznikach nr 1 i nr 2.
4.
Ministrowie i wojewodowie spowodują przekazanie przez podległe przedsiębiorstwa produkcji wyrobów lub rodzajów usług wymienionych w załącznikach nr 1 i nr 2 spółdzielniom inwalidów w sposób i w terminach uzgodnionych ze Związkiem Spółdzielni Inwalidów.
5.
Związek Spółdzielni Inwalidów zapewni właściwy rozwój produkcji wyrobów, o których mowa w ust. 1 i. 3, uwzględniając pełne zaspokojenie potrzeb odbiorców tych wyrobów zarówno pod względem ilościowym i jakościowym, jak też pod względem terminowości dostaw.
6.
Wojewodowie ustalają na wniosek zarządu terenowego związku spółdzielni inwalidów asortyment produkcji i rodzaj usług dla spółdzielni inwalidów jako wyłącznych lub głównych producentów (wyłącznych lub głównych wykonawców) na terenie danego województwa.
§  4.
1.
Przedsiębiorstwa państwowe rozszerzą kooperację przemysłową ze spółdzielniami inwalidów w produkcji nadającej się do wykonywania przez inwalidów, na podstawie wieloletnich umów oraz na zasadach obowiązujących w kooperacji między przedsiębiorstwami państwowymi.
2.
Ministrowie i wojewodowie zobowiążą podległe zjednoczenia (jednostki równorzędne) do zapewnienia spółdzielniom inwalidów, zawierającym wieloletnie umowy kooperacyjne z przedsiębiorstwami państwowymi, niezbędnej pomocy, między innymi w zakresie:

- przekazywania maszyn i urządzeń,

- pomocy technicznej i technologicznej,

- zaopatrzenia materiałowego, w tym cesji surowców i materiałów trudno dostępnych,

- cesji limitów inwestycyjnych i dewizowych, niezbędnych dla rozbudowy i modernizacji bazy materialnej.

§  5.
Ministrowie i wojewodowie zapewnią spółdzielniom inwalidów w wielkościach niezbędnych do wykonywania zadań określonych w planach gospodarczych:
1)
zaopatrzenie w materiały i surowce objęte centralnym rozdzielnictwem lub będące w ich dyspozycji,
2)
zaopatrzenie w maszyny i urządzenia dla nowych i modernizowanych zakładów przemysłowych i usługowych,
3)
przydziały środków transportu.
§  6.
1.
Zarząd Związku Spółdzielni Inwalidów oraz ministrowie nadzorujący jednostki sprawujące funkcje zjednoczeń wiodących w koordynacji ogólnobranżowej spowodują objęcie porozumieniami ogólnobranżowymi spółdzielni inwalidów przez właściwe zjednoczenia wiodące.
2.
Ministrowie, o których mowa w ust. 1, oraz wojewodowie zapewnią:
1)
w planach wieloletnich i rocznych oraz w branżowych programach - rozwój w spółdzielniach inwalidów produkcji wyrobów i działalności usługowej, nadających się do wykonywania przez inwalidów,
2)
wykorzystanie zdolności produkcyjnych i usługowych spółdzielni inwalidów, uwzględniając ich specjalizację w branżach najbardziej przydatnych do zatrudnienia inwalidów,
3)
świadczenie pomocy na rzecz spółdzielni inwalidów przez jednostki zaplecza badawczo-rozwojowego i wdrożeniowego w zakresie technicznym i technologicznym.
§  7.
1.
Ministrowie i terenowe organy administracji państwowej mogą przekazywać w trybie obowiązujących przepisów na rzecz spółdzielni inwalidów: obiekty, pomieszczenia, sprawne maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie oraz limity inwestycyjne i dewizowe w wypadku:
1)
przekazywania do spółdzielni inwalidów produkcji wyrobów i działalności usługowej,
2)
powierzania spółdzelniom inwalidów przez przedsiębiorstwa państwowe produkcji i usług do wykonywania w ramach wieloletnich umów kooperacyjnych,
3)
zawierania pomiędzy spółdzielnią inwalidów lub terenowym związkiem spółdzielni inwalidów a przedsiębiorstwem państwowym porozumienia zobowiązującego:
a)
spółdzielnię inwalidów do zatrudnienia osób, których inwalidztwo powstało w okresie zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie państwowym,
b)
przedsiębiorstwo państwowe do przekazania spółdzielni inwalidów limitów i środków materialnych niezbędnych do uruchomienia określonej liczby stanowisk pracy dla inwalidów.
2.
Porozumienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą zawierać przedsiębiorstwa państwowe, w których występuje znaczne nasilenie uciążliwych warunków pracy, uniemożliwiających zatrudnienie inwalidów w zakładach własnych tych przedsiębiorstw. Porozumienia powinny być zaopiniowane przez terenowe organy administracji państwowej stopnia powiatowego.
§  8.
Upoważnia się ministrów do przekazywania na rzecz spółdzielni inwalidów limitów inwestycyjnych i limitów dewizowych w wypadkach określonych w § 7.
§  9.
1.
Terenowe organy administracji państwowej:
1)
zapewnią spółdzielniom inwalidów na zasadach pierwszeństwa przydziały:
a)
wolnych obiektów poprzemysłowych, w tym na cele związane z rozwojem pracy nakładczej,
b)
lokali na cele usługowe i handlowe,
c)
lokali na cele rehabilitacyjne, socjalne i kulturalno-oświatowe,
2)
pozostawią lokale zwalniane przez jednostki organizacyjne spółdzielczości inwalidów w wyniku działalności inwestycyjnej w dyspozycji terenowych związków spółdzielni inwalidów na cele wymienione w pkt 1.
2.
Terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego i powiatowego będą ustalały dla zakładów budowanych przez spółdzielnie inwalidów lokalizacje zapewniające dogodny dojazd inwalidów do pracy oraz możliwość organizowania urządzeń rehabilitacyjno-rekreacyjnych.
§  10.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zapewni - w ramach uprawnień koordynacyjnych - wykonawstwo robót budowlano-montażowych dla wszystkich inwestycji jednostek organizacyjnych spółdzielczości inwalidów.
§  11.
Zaleca się terenowym organom administracji państwowej szersze stosowanie zwolnień spółdzielni inwalidów i ich związków z obowiązku partycypowania w kosztach budowy inwestycji towarzyszących.
§  12.
Państwowe jednostki handlowe obowiązane są przy wyborze sprzedawców towarów preferować spółdzielnie inwalidów, jeśli jakość ich towarów, ceny i warunki dostawy nie odbiegają od poziomu wyrobów oferowanych przez innych sprzedawców.
§  13.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej zapewni:
1)
placówkom leczniczo-rehabilitacyjnym spółdzielni inwalidów i ich związków odpowiednią kadrę lekarsko-pielęgniarską,
2)
zrównanie uprawnień placówek wymienionych w pkt 1 z uprawnieniami zakładów leczniczych przemysłowej służby zdrowia.
§  14.
Na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją inwalidów spółdzieczość inwalidów przeznacza środki pochodzące z ulg w podatku dochodowym oraz dotacji budżetu Państwa.
§  15.
Środki pochodzące z ulg w podatku dochodowym są przekazywane na fundusz rehabilitacji inwalidów, przeznaczony na finansowanie wydatków na rehabilitację leczniczą, zawodową i społeczną, poprawę warunków pracy i warunków socjalno-bytowych inwalidów oraz związaną z tym działalność inwestycyjną.
§  16.
Minister Finansów zapewni - na wniosek Zarządu Związku Spółdzielni Inwalidów - stosowanie dalszych ulg w podatku dochodowym i obrotowym.
§  17.
1.
Upoważnia się Ministra Finansów do udzielania Związkowi Spółdzielni Inwalidów dotacji z budżetu Państwa do wysokości 1/3 składek na ubezpieczenie społeczne, wpłacanych przez spółdzielnie inwalidów zrzeszone w tym Związku.
2.
Dotacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są na fundusz specjalny Związku Spółdzielni Inwalidów z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę spółdzielczych sanatoriów, ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, zakładów pracy chronionej i innych zakładów oraz urządzeń rehabilitacji inwalidów.
3.
Zasady uznawania spółdzielni inwalidów za zakłady pracy chronionej ustali Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Finansów, na wniosek Związku Spółdzielni Inwalidów.
§  18.
Zasady gospodarowania środkami funduszów: rehabilitacji inwalidów i specjalnego ustala Związek Spółdzielni Inwalidów w uzgodnieniu z Ministrami Finansów oraz Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  19.
1.
Wskaźnik zatrudnienia inwalidów i osób traktowanych na równi z inwalidami w skali terenowego związku spółdzielni inwalidów nie może być niższy od 70% ogólnej liczby zatrudnionych.
2.
Zarząd Związku Spółdzielni Inwalidów zastosuje niezbędne środki zapewniające osiągnięcie przez terenowe związki spółdzielni inwalidów wskaźnika zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1.
3. 1
(uchylony).
4.
W spółdzielniach inwalidów niewidomych wskaźnik zatrudnienia inwalidów niewidomych I i II grupy nie może być niższy:
1)
od 40% ogólnej liczby zatrudnionych w spółdzielniach przemysłu włókienniczego,
2)
od 50% ogólnej liczby zatrudnionych w pozostałych spółdzielniach.
§  20.
1.
Do stanu zatrudnienia inwalidów w spółdzielniach inwalidów zalicza się:
1)
inwalidów zaliczonych przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia do jednej z grup inwalidów,
2)
inwalidów wojennych i wojskowych bez względu na stopień utraty zdolności do zarobkowania,
3)
inne osoby o ograniczonej sprawności do pracy, traktowane na równi z inwalidami.
2.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Finansów określa na wniosek Zarządu Związku Spółdzielni Inwalidów, jakie osoby wymienione w ust. 1 pkt 3 należy traktować na równi z inwalidami, oraz tryb postępowania w tej sprawie.
§  21.
Upoważnia się Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych do wprowadzenia w spółdzielniach inwalidów na wniosek Zarządu Związku Spółdzielni Inwalidów, uzgodniony z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, skróconego czasu pracy w formie i wymiarze dostosowanych do potrzeb rehabilitacji inwalidów.
§  22.
Tworzy się w dyspozycji Zarządu Związku Spółdzielni Inwalidów na okresy roczne i według podziału na obszary płatnicze fundusz dewizowy z odpisów w wysokości 10% w stosunku do osiągniętego przyrostu wartości eksportu w złotych dewizowych.
§  23.
Zaleca się zarządom centralnych związków spółdzielni stosowanie zasad określonych w uchwale.
§  24.
Ilekroć w uchwale jest mowa:
1)
o ministrach - należy przez to rozumieć również kierowników urzędów centralnych,
2)
o wojewodach - należy przez to rozumieć również prezydentów miast wyłączonych z województw,
3)
o spółdzielczości inwalidów - należy przez to rozumieć spółdzielnie inwalidów, ich związki i prowadzone przez nie zakłady własne.
§  25.
Traci moc uchwała nr 90 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie rozwoju spółdzielczości inwalidzkiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 141).
§  26.
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 1974 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 2

WYKAZ WYROBÓW I USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIE INWALIDÓW NA ZASADZIE WYŁĄCZNOŚCI

Lp. Nazwa wyrobu lub rodzaj usługi
1. Żarówki choinkowe
2. Zaczepy do ozdób choinkowych
3. Żarówki samochodowe sufitowe
4. Lampki sygnalizacyjne
5. Bezpieczniki samochodowe
6. Wały giętkie do szybkościomierzy
7. Koszyczki do łożysk rowerowych
8. Zamknięcia pałąkowe do butelek
9. Spinacze biurowe
10. Pineski
11. Sprężyny do słoi "Vecka"
12. Kółka i żabki do firan
13. Kasety do filmów
14. Zapinki, lokówki, falówki, klipsy i szpilki fryzjerskie
15. Zmywaki z drutu i tworzyw sztucznych
16. Plomby z metalu (wszystkich typów)
17. Zawieszki do obrazów
18. Konfekcjonowanie drobnych wyrobów śrubowych i gwoździ
19. Wieszaki ubraniowe z drutu zwykłego w rurce z tworzywa
20. Rękawice ochronne i gospodarcze, z wyjątkiem rękawic z kauczuków naturalnych, syntetycznych oraz tworzyw sztucznych
21. Bielizna i odzież na potrzeby resortu służby zdrowia
22. Obuwie profilaktyczne
23. Pończochy na kikuty
24. Tornistry szkolne
25. Tarcze polernicze z tkanin dla przemysłu meblarskiego
26. Siatki do pralek
27. Pokrowce na aparaty telewizyjne, radiowe, adaptery itp.
28. Tarcze szkolne i emblematy
29. Smoczki na butelki i zabawkowe (lateksowe)
30. Dętki do piłek gumowych wytwarzane metodą maczania z lateksów
31. Znicze i świece nagrobkowe
32. Konfekcjonowanie żyłki z tworzyw sztucznych
33. Miotły i miotełki
34. Szatniarstwo
35. Plakatowanie
36. Dezynfekcja telefonów

ZAŁĄCZNIK Nr 2 3

WYKAZ WYROBÓW I USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIE INWALIDÓW NA ZASADZIE GŁÓWNEGO PRODUCENTA (GŁÓWNEGO WYKONAWCY)

Lp. Nazwa wyrobu lub rodzaj usługi
1. Żarówki samochodowe "stop"
2. Komplety choinkowe oświetleniowe elektryczne
3. Przełączniki, wyłączniki i gniazda wtyczkowe*)
4. Oprawki do świetlówek i zapłonników wszystkich typów *)
5. Przyciski sygnalizacyjne *)
6. Wtyczki sieciowe *)
7. Skrzynki z bezpiecznikami do pojazdów samochodowych z wyjątkiem skrzynek konektorowych
8. Wyłączniki drzwiowe i cofania do samochodów, z wyjątkiem wyłączników do samochodów "Fiat"
9. Cylindry do hamulców pneumatycznych
10. Złączki do linii energetycznych napowietrznych
11. Zaciski odgałęźne do linii energetycznych napowietrznych
12. Listwy zaciskowe, zaciski montażowe, odgałęźniki izolacyjne, łączówki telekomunikacyjne
13. Podzespoły teletechniczne i elektroniczne na potrzeby resortu łączności
14. Cewki nawojowe elektrotechniczne i teletechniczne (montaż) *)
15. Wiązki przewodów elektrotechnicznych i teletechnicznych (montaż) *)
16. Przedłużacze i sznury przyłączeniowe
17. Lutownice elektryczne
18. Lampy przenośne i ostrzegawcze do pojazdów mechanicznych
19. Sprężynki techniczne o przekroju drutu do 3 mm
20. Nakrętki od M-2 do M-5 - zgrubne
21. Opaski taśmowe, zaciski różnego rodzaju do węży gumowych
22. Drobne narzędzia ogrodnicze
23. Zamknięcia koronkowe do butelek z wkładką z tworzyw sztucznych i korka
24. Karnisze
25. Blachy i foremki do ciast
26. Odzież robocza z tkanin
27. Drobne artykuły konfekcji odzieżowej (ręczniki, ścierki, ściereczki wszystkich typów, chusteczki do nosa, chustki i szale konfekcjonowane, spodenki gimnastyczne)
28. Woreczki z tkanin (wszystkie typy)
29. Wkłady ocieplające z tkanin i dzianin do obuwia gumowego
30. Wkłady rękawicznicze z dzianin
31. Nakolanniki, naudniki, nakostniki z dzianin
32. Szale i szaliki z dzianin
33. Komplety galanteryjne z dzianin
34. Rękawiczki z dzianin
35. Choinki z tworzyw sztucznych
36. Torby z tworzyw sztucznych
37. Zamknięcia i uszczelki z tworzyw sztucznych termoplastycznych
38. Czepki kąpielowe (lateksowe)
39. (skreślona)
40. Cukierki pudrowe prasowane
41. Cukierki czekoladowe o rdzeniu miękkim (śliwka w czekoladzie)
42. Pomadki niekrystaliczne - tabliczka mleczna
43. Tuleje papierowe - nie impregnowane
- impregnowane
- inne
44. Uszczelki techniczne z papieru i tektury
45. Sączki filtracyjne
46. Skoroszyty z tworzywa sztucznego różnych typów
47. Teczki i okładki do akt z tworzyw sztucznych różnych typów z wyjątkiem wyrobów z trójoctanu celulozy
48. Okładki z tworzyw sztucznych na zeszyty i książki
49. Pieczątki
50. Pióra wieczne i długopisy typu popularnego
51. Wkłady z tworzyw sztucznych do długopisów typu popularnego
52. Szczotki (wszystkie rodzaje)
53. Pędzle (wszystkie rodzaje)
54. Ochrona mienia
55. Prowadzenie parkingów
56. Usługi administracyjno-biurowe (przepisywanie na maszynie, powielanie itp.)
57. Usługi pieczątkarskie i stemplarskie
58. Usługi archiwalne
*) W asortymentach uzgodnionych z właściwymi zjednoczeniami wiodącymi.
1 § 19 ust. 3 uchylony przez § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym (Dz.U.83.75.337) z dniem 1 stycznia 1984 r.
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 8 pkt 1 uchwały nr 124 z dnia 10 sierpnia 1979 r. w sprawie produkcji i zaopatrzenia w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej (M.P.79.21.120) z dniem 1 stycznia 1980 r.
3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 8 pkt 2 uchwały nr 124 z dnia 10 sierpnia 1979 r. w sprawie produkcji i zaopatrzenia w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej (M.P.79.21.120) z dniem 1 stycznia 1980 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021