Rodzaje i skład liczbowy komisji rad narodowych.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 6 grudnia 1973 r.
w sprawie rodzajów i składu liczbowego komisji rad narodowych.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 47, poz. 277) Rada Państwa ustala następujące wytyczne w sprawie rodzajów i składu liczbowego komisji rad narodowych:
§  1.
1.
Rady narodowe powołują komisje stałe mając na względzie, by zakresem działania komisji były objęte wszystkie podstawowe dziedziny pracy rady narodowej.
2.
Komisja może być powołana dla jednej lub kilku dziedzin łącznie.
3.
W szczególności rady narodowe powołują komisje stałe dla następujących dziedzin:
a)
wojewódzkie rady narodowe - najwyżej 7 komisji, to jest:
1)
rozwoju gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego,
2)
gospodarki komunalnej, komunikacji i łączności,
3)
produkcji rolnej,
4)
zaopatrzenia ludności i usług,
5)
zdrowia, ochrony środowiska i spraw socjalnych,
6)
wychowania, oświaty i kultury,
7)
przestrzegania prawa i porządku publicznego;
b)
rady narodowe miast wyłączonych z województw - najwyżej 7 komisji, to jest:
1)
rozwoju gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego,
2)
gospodarki komunalnej, komunikacji i łączności,
3)
ochrony środowiska,
4)
zaopatrzenia, usług i rolnictwa,
5)
zdrowia i spraw socjalnych,
6)
wychowania, oświaty i kultury,
7)
przestrzegania prawa i porządku publicznego;
c)
powiatowe rady narodowe - najwyżej 5 komisji, to jest:
1)
rozwoju gospodarczego, komunikacji i łączności,
2)
produkcji rolnej i zaopatrzenia ludności,
3)
gospodarki komunalnej, zdrowia i ochrony środowiska,
4)
wychowania, oświaty i kultury,
5)
przestrzegania prawa i porządku publicznego;
d)
miejskie rady narodowe miast stanowiących powiaty i dzielnicowe rady narodowe - najwyżej 5 komisji, to jest:
1)
rozwoju gospodarczego i gospodarki miejskiej,
2)
zaopatrzenia, usług i rolnictwa,
3)
zdrowia, ochrony środowiska i spraw socjalnych,
4)
wychowania, oświaty i kultury,
5)
przestrzegania prawa i porządku publicznego;
e)
rada narodowa miasta i powiatu - najwyżej 5 komisji, to jest:
1)
rozwoju gospodarczego i gospodarki terenowej,
2)
produkcji rolnej i zaopatrzenia ludności,
3)
zdrowia, ochrony środowiska i spraw socjalnych,
4)
wychowania, oświaty i kultury,
5)
przestrzegania prawa i porządku publicznego;
f)
gminne rady narodowe - najwyżej 4 komisje, to jest:
1)
rozwoju gospodarczego i zaopatrzenia,
2)
rolnictwa,
3)
oświaty, kultury i spraw socjalnych,
4)
ładu i porządku publicznego;
g)
miejskie rady narodowe w miastach nie stanowiących powiatów - najwyżej 4 komisje, to jest:
1)
rozwoju gospodarczego, handlu i usług,
2)
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
3)
oświaty, kultury i spraw socjalnych,
4)
ładu i porządku publicznego.
4.
Rada narodowa miasta i gminy powołuje najwyżej 5 stałych komisji dla dziedzin określonych w ust. 3 lit. f) oraz dla spraw gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
§  2.
Rada narodowa może w zależności od miejscowych potrzeb powołać inne stałe komisje nie przekraczając ogólnej liczby komisji, określonej dla rady narodowej danego stopnia, i przy zachowaniu kompleksowego charakteru ich zadań.
§  3.
Dla przeprowadzenia określonych zadań, konsultacji lub kontroli, przygotowania opracowań lub opinii albo dla podjęcia innych spraw o charakterze doraźnym rada może powoływać komisje niestałe lub zespoły.
§  4.
1.
Komisja składa się z przewodniczącego komisji, zastępców przewodniczącego oraz członków komisji.
2.
Przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego tworzą prezydium komisji.
3.
Liczba osób wchodzących w skład komisji nie powinna być mniejsza niż:

dla komisji stopnia wojewódzkiego - 16,

dla komisji stopnia powiatowego - 11,

dla komisji stopnia gminnego - 8.

§  5.
Obsługę komisji rad narodowych stopnia wojewódzkiego i powiatowego zapewnia biuro rady narodowej. W pozostałych radach narodowych funkcje te pełni pracownik wyznaczony przez właściwego naczelnika.
§  6.
Tracą moc:
1)
uchwała Rady Państwa z dnia 1 lutego 1958 r. w sprawie rodzaju i składu liczbowego komisji rad narodowych (Monitor Polski Nr 7, poz. 37),
2)
uchwała Rady Państwa z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie rodzaju i składu liczbowego komisji gminnych rad narodowych oraz rad narodowych miast i gmin (Monitor Polski Nr 55, poz. 294).
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 1973 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021