Przepisy techniczne o utrzymaniu i eksploatacji kolei użytku niepublicznego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 8 listopada 1973 r.
w sprawie przepisów technicznych o utrzymaniu i eksploatacji kolei użytku niepublicznego.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. z 1970 r. Nr 9, poz. 76 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Do kolei użytku niepublicznego stosuje się przepisy techniczne o utrzymaniu i eksploatacji kolei przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", zwane dalej "przepisami technicznymi", w zakresie ustalonym przez naczelnego dyrektora okręgu kolei państwowych. Jeżeli kolej użytku niepublicznego położona jest na terenie kilku dyrekcji okręgowych kolei państwowych, zakres ten ustala naczelny dyrektor tego okręgu kolei państowych, na którego terenie znajduje się siedziba zarządu kolei użytku niepublicznego lub naczelny dyrektor okręgu kolei państwowych wyznaczony przez Ministra Komunikacji.
2.
Naczelny dyrektor okręgu kolei państwowych ustala w drodze zarządzania dla każdej kolei użytku niepublicznego zakresu stosowania przepisów technicznych w zależności od warunków eksploatacji technicznej, które mają wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu i wykonywania manewrów.
§  2.
1.
O każdej zamierzonej zmianie warunków eksploatacji technicznej kolei zarząd kolei użytku niepublicznego zawiadamia właściwą terenowo dyrekcję okręgową kolei państwowych.
2.
Naczelny dyrektor okręgu kolei państwowych po otrzymaniu przez dyrekcję zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dostosuje zakres stosowania przepisów technicznych do zmienionych warunków.
§  3.
Zarządzenie nie narusza odrębnych przepisów wydanych przez Ministra Górnictwa i Energetyki w sprawie eksploatacji kolei pozostających w zarządzie zakładów górniczych.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021