Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 stycznia 1973 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1973 r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 44, poz. 220) zarządza się, co następuje:
§  1.
W okresie od dnia 1 marca do dnia 14 kwietnia 1973 r. prezydia wojewódzkich (miejskich w miastach wyłączonych z województw) i powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie, a w miastach wyłączonych z województw - dzielnicowych) rad narodowych - za pośrednictwem wojewódzkich i powiatowych komisji poborowych przy współudziale dowództw okręgów wojskowych, wojewódzkich i powiatowych (miejskich, dzielnicowych) sztabów wojskowych oraz prezydiów rad narodowych niższych stopni - przeprowadzą pobór mężczyzn:
1)
urodzonych w latach 1953, 1952, 1951, 1950 i 1949, którzy:
a)
dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, utrzymywanie rodziny, wykonywanie zawodu, odbywanie studiów lub pobieranie nauki,
b)
z jakichkolwiek powodów nie dopełnili obowiązku stawienia się do poboru lub dotychczas nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
2)
którzy zostali w 1972 r. zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej z powodu uznania ich za jedynych żywicieli rodzin, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy,
3)
urodzonych w latach 1954, 1952, 1951, 1950 i 1949, którzy przewidziani są do powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej wiosną 1973 r., jeżeli zostaną imiennie wezwani do poboru.
§  2.
Obowiązkowi stawienia się do poboru w terminie określonym w § 1 podlegają również kobiety urodzone w latach 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950 i 1949, zatrudnione w zakładach (placówkach) służby zdrowia i posiadające kwalifikacje zawodowe określone w § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1969 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet (Monitor Polski Nr 16, poz. 129), jeżeli zostaną imiennie wezwane do poboru.
§  3.
Do poboru w terminie określonym w § 1 zostaną również wezwani mężczyźni, którzy:
1)
kończą w 1973 r. 18 lub 19 lat życia i zostali wytypowani przez powiatowy (miejski, dzielnicowy) sztab wojskowy do przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
2)
ukończyli 17 lat życia i ochotniczo zgłoszą się do:
a)
odbycia zasadniczej służby wojskowej lub długoterminowej zasadniczej służby wojskowej,
b)
szkolenia w ramach przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
3)
ubiegają się o przyjęcie do wojskowych szkół zawodowych w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.
§  4.
1.
Ustala się ogłoszenie poboru na terenie całego kraju na dzień 14 lutego 1973 r.
2.
Właściwe organy prezydiów miejskich i dzielnicowych rad narodowych, a w gminie (mieście i gminie) naczelnicy gmin (miast i gmin) spowodują rozplakatowanie obwieszczeń o poborze w dniu wymienionym w ust. 1.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021