Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.73.46.266
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 20 października 1973 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
1. Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłasza się, według stanu na dzień 1 lipca 1973 r., wykaz obowiązujących aktów prawnych dotyczących resortu zdrowia i opieki społecznej, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
2. Wykaz nie obejmuje aktów prawnych dotyczących utworzenia określonych jednostek organizacyjnych, aktów prawnych mających charakter jednorazowy oraz aktów, które utraciły moc w związku z upływem terminu, a mających znaczenie dla ustalenia nabytych praw lub określenia stanu prawnego przedmiotów majątkowych.
3. Zarządzenia i inne resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem - z zastrzeżeniem ust. 2 - utraciły moc.
4. Traci moc obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 maja 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski z 1969 r. Nr 31, poz. 232 i z 1971 r. Nr 36, poz. 235).
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

obowiązujących aktów prawnych dotyczących resortu zdrowia i opieki społecznej, ogłoszonych w Monitorze Polskim, według stanu na dzień 1 lipca 1973 r.
Lp. Data aktu Tytuł aktu (w sprawie) Akt ogłoszony (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1 2 3 4
I. Zarządzenia Ministra Zdrowia:
1 2.IV.1951 r. o zasadach i trybie postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza 1951 r. Nr A-33, poz. 420
2 5.VI.1952 r. w sprawie przekazania uprawnień dotyczących zezwalania na pociąganie do odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia, zatrudnionych w służbie państwowej i w instytucjach państwowych 1952 r. Nr A-53, poz. 789
3 15.IV.1953 r. w sprawie utworzenia specjalnych studiów wychowania fizycznego w akademiach medycznych 1953 r. Nr A-41, poz. 503
4 18.IV.1953 r. w sprawie przyznawania uprawnień do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia 1953 r. Nr A-38, poz. 476
5 12.V.1953 r. w sprawie ustalenia samodzielnych stanowisk w zakładach społecznych służby zdrowia 1953 r. Nr A-53, poz. 596
6 18.XII.1954 r. w sprawie książek kontroli sanitarnej 1955 r. Nr 3, poz. 42
7 6.VI.1955 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy pobieraniu do badania prób artykułów żywności i niektórych wyrobów przemysłowych mających wpływ na zdrowie człowieka 1955 r. Nr 63, poz. 752
8 2.VII.1955 r. o zasadach i trybie postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia farmaceutów prawa wykonywania czynności fachowych w aptekach 1955 r. Nr 65, poz. 859
9 21.X.1955 r. w sprawie regulaminu Rady Sanitarno-Epidemiologicznej 1955 r. Nr 107, poz. 1425
10 30.XII.1955 r. w sprawie nabywania niektórych środków farmaceutycznych 1956 r. Nr 1, poz. 9
11 18.IV.1956 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być wydawane ubezpieczonym za opłatą 10% obowiązujących cen aptecznych 1956 r. Nr 35, poz. 427
12 19.IV.1956 r. w sprawie utworzenia i organizacji studiów praktycznej nauki języków obcych w akademiach medycznych 1956 r. Nr 35, poz. 428
13 9.VII.1956 r. w sprawie warunków zatrudnienia, przy których praca salowych i uczniów w zawodzie połączona jest z narażeniem na działanie promieni Rentgena, ciał promieniotwórczych oraz fal elektromagnetycznych 1956 r. Nr 64, poz. 754
14 23.XI.1956 r. w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy opracowywaniu norm dotyczących niektórych wyrobów przemysłowych oraz warunków ich przechowywania i obrotu 1956 r. Nr 101, poz. 1175
15 11.II.1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień niektórych państwowych przedsiębiorstw w resorcie zdrowia 1957 r. Nr 19, poz. 146 i Nr 41, poz. 270
1962 r. Nr 47, poz. 228
16 5.X.1957 r. w sprawie warunków zatrudnienia, przy których praca pracowników połączona jest z narażeniem na działanie promieni Rentgena, ciał promieniotwórczych oraz fal elektromagnetycznych 1957 r. Nr 81, poz. 489
17 22.I.1958 r. w sprawie sposobu wystawiania recept przez lekarzy 1958 r. Nr 13, poz. 81
18 12.XII.1958 r. w sprawie określenia warunków, w których praca lekarzy lub lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem jest połączona z narażeniem na działanie promieni Rentgena, ciał promieniotwórczych oraz fal elektromagnetycznych 1958 r. Nr 96, poz. 524
19 12.XII.1958 r. w sprawie dyżurów nocnych i pogotowia pracy w aptekach społecznych 1958 r. Nr 96, poz. 528
20 27.XI.1959 r. w sprawie leczenia poborowych w zakładach społecznych służby zdrowia 1959 r. Nr 98, poz. 529
21 4.II.1960 r. w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia 1960 r. Nr 16, poz. 81,
1963 r. Nr 84, poz. 407,
1966 r. Nr 42, poz. 217,
1968 r. Nr 3, poz. 20 i Nr 45, poz. 319,
1973 r. Nr 17, poz. 104
221) 25.III.1960 r. w sprawie terminów i trybu wzajemnego przekazywania przez poradnie przeciwgruźlicze i komisje poborowe wykazów mężczyzn chorych na gruźlicę i ozdrowieńców po przebytej gruźlicy 1960 r. Nr 29, poz. 140
II. Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej
23 27.X.1959 r. o zakresie i trybie działania opiekunów społecznych 1959 r. Nr 93, poz. 496,
1964 r. Nr 62, poz. 287
III. Zarządzenia i instrukcje Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:
242) 3.V.1961 r. w sprawie warunków sanitarnych dla hodowli zwierząt futerkowych 1961 r Nr 38, poz. 178
25 12.VI.1961 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat oraz udzielania ulg i zwolnień za świadczenia domów małych dzieci 1961 r. Nr 53, poz. 229,
1963 r. Nr 82, poz. 400
263) 22.XI.1961 r. w sprawie współdziałania zakładów lecznictwa kolejowego i powszechnego w zakresie udzielania świadczeń leczniczych i orzekania o czasowej niezdolności do pracy 1961 r. Nr 93, poz. 400
27 13.I.1962 r. w sprawie sprawozdawczości z wykonanych zabiegów przerwania ciąży 1962 r. Nr 12, poz. 48
284) 28.III.1962 r. w sprawie zgłaszania przypadków nowotworów złośliwych i podejrzanych jako złośliwe 1962 r. Nr 30, poz. 141
294) 5.V.1962 r. w sprawie stosowania jednolitych pojęć dotyczących porodów i urodzeń 1962 r. Nr 48, poz. 237
30 28.VI.1962 r. w sprawie usuwania nieczystości z zakładów lecznictwa zamkniętego 1962 r. Nr 56, poz. 268
31 28.XII.1962 r. w sprawie zasad wpisywania przyczyn zgonów w kartach zgonu 1963 r. Nr 6, poz. 33
32 8.III.1963 r. w sprawie określenia wód leczniczych (kopalin), których wydobywanie podlega prawu górniczemu 1963 r. Nr 28, poz. 145,
1969 r. Nr 45, poz. 359
1971 r. Nr 50, poz. 321
33 6.VI.1963 r. w sprawie uzyskiwania tytułu starszego felczera 1963 r. Nr 51, poz. 259
34 29.II.1964 r. w sprawie zaliczenia do zakładów społecznych służby zdrowia przyzakładowych i międzyzakładowych przychodni rehabilitacyjnych prowadzonych przez spółdzielnie inwalidów i ich związki 1964 r. Nr 19, poz. 87
35 18.IV.1964 r. w sprawie opłat za badania wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny i stacjach sanitarno-epidemiologicznych 1964 r. Nr 31, poz. 137
362) 24.IV.1964 r. w sprawie współpracy organów i jednostek organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej oraz rolnictwa w zakresie zwalczania niektórych chorób zakaźnych 1964 r. Nr 34, poz. 152
37 22.VI.1964 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych od członków załóg statków żeglugi śródlądowej i tratew 1964 r. Nr 48, poz. 237
38 5.VIII.1964 r. w sprawie szczegółowych zasad kontroli społecznej nad realizacją zadań zakładów przemysłowej służby zdrowia 1964 r. Nr 55, poz. 263
39 14.I.1965 r. w sprawie powołania oraz zakresu działania uczelnianych komisji opiniujących w sprawach zatrudniania absolwentów akademii medycznych 1965 r. Nr 3, poz. 11
405) 15.III.1965 r. w sprawie uznawania czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby przebytej przez pracownika w czasie przejściowego pobytu za granicą 1965 r. Nr 16, poz. 66
41 26.VII.1965 r. w sprawie organizowania i finansowania urządzeń służby zdrowia w ramach działalności pozaoperacyjnej o charakterze socjalno-bytowym przedsiębiorstw państwowych 1965 r. Nr 40, poz. 229
42 8.VI.1966 r. w sprawie opieki leczniczej dla osób odbywających służbę w jednostkach obrony terytorialnej 1966 r. Nr 39, poz. 199
43 6.VIII.1966 r. w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń stacji pogotowia ratunkowego, przysługujących ubezpieczonym 1966 r. Nr 42, poz. 216
44 15.VIII.1966 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Opiekun Społeczny", szczegółowych zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia 1966 r. Nr 49, poz. 244
45 25.VII.1967 r. w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska 1967 r. Nr 45, poz. 228
46 21.VIII.1967 r. w sprawie typowych rodzajów zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 1967 r. Nr 55, poz. 272
475) 7.II.1968 r. w sprawie współdziałania jednostek resortu zdrowia i opieki społecznej oraz organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontroli nad orzecznictwem o czasowej niezdolności do pracy 1968 r. Nr 8, poz. 47
48 13.IV.1968 r. ustalające wytyczne w sprawie zakresu działania naczelnego lekarza uzdrowiska 1968 r. Nr 19, poz. 123
49 18.IV.1968 r. w sprawie zasad i trybu opracowywania planów zatrudnienia inwalidów 1968 r. Nr 21, poz. 137
506) 18.IV.1968 r. w sprawie kontroli warunków pracy i prawidłowości zatrudnienia inwalidów w zakładach pracy 1968 r. Nr 21, poz. 138
516) 18.IV.1968 r. w sprawie współdziałania pomiędzy wydziałami zdrowia i opieki społecznej a wydziałami zatrudnienia prezydiów rad narodowych 1968 r. Nr 21, poz. 139
525) 31.V.1968 r. w sprawie regulaminu komisji do kontroli orzecznictwa lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy 1968 r. Nr 25, poz. 162
537) 4.VI.1968 r. w sprawie przeprowadzania przeglądów lekarskich dla celów powszechnego obowiązku obrony 1968 r. Nr 25, poz. 163
54 24.VIII.1968 r. w sprawie specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji osób pobierających renty inwalidzkie 1968 r. Nr 38, poz. 274
55 29.X.1968 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania trwałego uszczerbku na zdrowiu dla celów wypłaty jednorazowych odszkodowań oraz świadczeń wyrównawczych pracownikom poszkodowanym wskutek wypadków przy pracy 1968 r. Nr 49, poz. 343,
1969 r. Nr 37, poz. 310
56 13.II.1969 r. w sprawie trybu opiniowania dokumentacji inwestycji w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych 1969 r. Nr 8, poz. 77
57 17.VI.1969 r. w sprawie typów aptek oraz zakresu ich czynności 1969 r. Nr 26, poz. 200
58 2.IV.1969 r. w sprawie zasad wynagradzania lekarzy za udział w naradach (konsyliach) lekarzy i za wykonywanie sekcji zwłok 1969 r. Nr 40, poz. 332
59 1.XII.1969 r. w sprawie szczegółowych wytycznych o rejestracji i sprawozdawczości chorób zawodowych 1969 r. Nr 52, poz. 411
60 5.XII.1969 r. wytyczne w sprawie zużytkowania kredytów budżetowych na zwalczanie alkoholizmu 1969 r. Nr 52, poz. 412
61 8.XII.1969 r. w sprawie oznaczania numerami statystycznymi chorób, urazów i przyczyn zgonów 1969 r. Nr 52, poz. 413
628) 15.XII.1969 r. w sprawie największych dopuszczalnych dawek promieniowania jonizującego oraz innych wskaźników z zakresu ochrony przed promieniowaniem 1970 r. Nr 1, poz. 7
63 9.IV.1970 r. w sprawie zapewnienia opieki zdrowotnej studentom odbywającym praktyki robotnicze 1970 r. Nr 12, poz. 108
64 16.XII.1970 r. w sprawie szczegółowego określenia niektórych pojęć używanych w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1971 r. Nr 2, poz. 10
659) 31.XII.1970 r. w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych, których pracownicy są uprawnieni do dodatkowego urlopu ze względu na zagrożenie gruźlicą 1971 r. Nr 3, poz. 21
66 7.IV.1971 r. w sprawie przechowywania próbek środków spożywczych 1971 r. Nr 22, poz. 145
67 22.IV.1971 r. w sprawie szczegółowych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych 1971 r. Nr 33, poz. 211
68 17.IX.1971 r. w sprawie ogólnych warunków sanitarnych przy przewozie środków spożywczych 1971 r. Nr 50, poz. 320
69 4.II.1972 r. w sprawie dostosowania przepisów o zatrudnieniu absolwentów szkół wyższych do specjalnych warunków występujących na kierunkach studiów w akademiach medycznych 1972 r. Nr 15, poz. 101

1) oraz Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej;

2) oraz Ministra Rolnictwa;

3) oraz Ministra Komunikacji i Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

4) oraz Ministrów: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Komunikacji i Sprawiedliwości;

5) oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

6) oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac;

7) oraz Ministra Obrony Narodowej;

8) oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej;

9) oraz Ministra Komunikacji.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020