Diety i zwrot kosztów podróży osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych.

ZARZĄDZENIE Nr 75
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 października 1973 r.
w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 31 października 1957 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 38, poz. 226) zarządza się, co następuje:
§  1.
Osobom wchodzącym w skład Centralnej Komisji Wyborczej oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych przysługują diety i zwrot kosztów podróży odbywanych w związku z pracami tych komisji, na zasadach obowiązujących dla pracowników państwowych jednostek organizacyjnych, stosownie do uchwały nr 90 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju (Monitor Polski Nr 22, poz. 127).
§  2.
Osoby wchodzące w skład Centralnej Komisji Wyborczej oraz wojewódzkich (miejskich w miastach wyłączonych z województw) i powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie) komisji wyborczych, odbywające podróże w związku z pracami tych komisji, są uprawnione do przejazdów służbowych pociągami w wagonach klasy I oraz w wagonach klasy I z miejscami do spania (wagonach sypialnych), jeżeli uprawnienia takie posiadają z tytułu wykonywania pracy zawodowej.
§  3.
1.
Osobom wchodzącym w skład terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych mających siedziby w miastach, w których działają miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, przysługuje zwrot kosztów przejazdu miejskimi środkami komunikacyjnymi, odbywanego w związku z pracami tych komisji.
2.
Powiatowa komisja wyborcza może określić wypadki, w których członkom komisji wyborczych działających na obszarach gmin (miast i gmin), odbywającym podróże służbowe w związku z pracami tych komisji na terenie gminy (miasta i gminy), przysługuje zwrot kosztów podróży publicznymi środkami transportu.
§  4.
1.
Wypłata członkom komisji należności z tytułu diet i kosztów podróży następuje na podstawie rachunków akceptowanych przez przewodniczących komisji wyborczych.
2.
Koszty podróży służbowych członków komisji wyborczych pokrywane są z funduszy celowych i nie obciążają osobowego funduszu płac w radach narodowych.
§  5.
Traci moc zarządzenie nr 258 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1957 r. w sprawie należności członków komisji wyborczych (Monitor Polski Nr 95, poz. 556).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021