Uznanie za rezerwaty przyrody.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 20 września 1973 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Stawy Milickie" obszar pięciu zespołów stawów, lasów i innych gruntów o łącznej powierzchni 5.324,31 ha, położonych na terenie gmin: Milicz, Gądkowice, Sułów i Żmigród, w powiecie milickim województwa wrocławskiego.
2.
W skład rezerwatu wchodzą:
1)
stawy położone w granicach zespołów stawów: Stawno, Potasznia, Ruda Sułowska, Radziądz i Jamnik o łącznej powierzchni 3.808,00 ha, stanowiące własność Państwa, pod zarządem Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Miliczu,
2)
następujące oddziały lasu państwowego gospodarstwa leśnego:
a)
w Nadleśnictwie Milicz:

172 g, h, i, 281 l', m', 283 k', 293 c', f', 336 a, b, c, d, 337 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1969-1979 o łącznej powierzchni 69,66 ha,

b)
w Nadleśnictwie Sułów:

28 a', a', 34 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 38 a, b, c, 39 a, b, c, d, f, g, 42, 43, 44 według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1969-1979 o łącznej powierzchni 141,13 ha,

c)
w Nadleśnictwie Żmigród:

51 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, y, x', 52 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 70 a, b, 71 a, b, g, h, i, j, 102 a, b', d, f według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1969-1979 o łącznej powierzchni 69,82 ha,

3)
inne grunty stanowiące własność Państwa pod zarządem:
a)
Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Miliczu o łącznej powierzchni 651,64 ha,
b)
Państwowego Funduszu Ziemi o łącznej powierzchni 139,40 ha,
c)
Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Brzezinie Sułowskiej o łącznej powierzchni 74,96 ha,
4)
grunty stanowiące własność indywidualną o łącznej powierzchni 369,70 ha.
3.
Wymienione w ust. 2 pkt 1 zespoły stawów wraz z przylegającymi do nich lasami i innymi gruntami tworzą następujące odrębne kompleksy:
1)
kompleks Stawno o łącznej powierzchni 2.308,93 ha, w tym stawów 1.583,45 ha, lasów 63,16 ha i innych gruntów 662,32 ha, którego granica ma przebieg następujący: poczynając od rozwidlenia drogi polnej z szosą na wschodnim skraju wsi Sławoszowice granica biegnie tą drogą w kierunku północnym do punktu przecięcia się drogi z linią wysokiego napięcia, skąd skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż tej linii do rzeki Baryczy, a następnie środkiem koryta Baryczy w górę jej biegu do miejsca, w którym wpada do niej potok Rybnica. Od tego punktu granica biegnie prawym brzegiem potoku Rybnica aż do ujścia potoku Polska Woda do potoku Rybnica. Z tego miejsca granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż prawego brzegu potoku Polska Woda do miejsca, w którym wpada do niego rów melioracyjny. Od tego punktu granica skręca i biegnie w kierunku południowym i południowo-zachodnim rowem melioracyjnym wzdłuż wschodniej grobli stawu Andrzej do miejsca ujścia rowu do potoku Rybnica. W tym punkcie granica załamuje się i biegnie wzdłuż prawego brzegu potoku w kierunku wschodnim, przecina tor kolei wąskotorowej i biegnie do miejsca, w którym wpada do potoku rów melioracyjny. Od tego miejsca granica skręca i biegnie tym rowem w kierunku południowym wzdłuż wschodniej grobli stawu Grabownica, przecina drogę prowadzącą do miejscowości Potasznia, dochodząc do mostu na rzece Prądni. Od tego punktu granica skręca i biegnie środkiem koryta tej rzeki w kierunku zachodnim aż do brodu przy zachodnim skraju wsi Ruda Milicka, gdzie załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż drogi prowadzącej do brodu, dochodząc do szosy wiodącej z Rudy Milickiej do Sławoszowic. Od tego punktu granica skręca i biegnie tą szosą w kierunku zachodnim do rozwidlenia drogi polnej z szosą na wschodnim skraju wsi Sławoszowice;
2)
kompleks Potasznia o łącznej powierzchni 474,22 ha, w tym stawów 390,00 ha, lasów 6,50 ha i innych gruntów 77,72 ha, którego granica ma przebieg następujący: poczynając od mostu na potoku Polska Woda w miejscowości Potasznia, granica biegnie drogą w kierunku wschodnim do punktu rozwidlenia dróg przy zachodnim skraju stawu Jan. Od tego punktu granica biegnie leśną drogą w tym samym kierunku wzdłuż północnego brzegu tego stawu do punktu, gdzie linia brzegowa stawu skręca w kierunku południowo-wschodnim. Od tego miejsca granica skręca i biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż drogi leśnej biegnącej brzegiem stawu do podstawy zalesionego półwyspu, gdzie załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do nasypu ziemnego, znajdującego się w odległości około 50 m za właściwą groblą, oddzielającą staw od bagna. Od tego punktu granica biegnie nasypem w kierunku południowym do punktu przecięcia się nasypu z drogą leśną, przebiegającą przez oddział lasu 293 Nadleśnictwa Milicz. Z tego punktu granica skręca i biegnie drogą w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim do punktu przecięcia się jej z linią oddziałową między oddziałami lasu 293 i 302. Od tego punktu granica biegnie tą linią w kierunku zachodnim aż do grobli stawu Jan, będącej przedłużeniem tej linii, a stąd groblą do nasypu ziemnego. Od tego miejsca granica załamuje się i biegnie nasypem w kierunku południowo-zachodnim do drogi prowadzącej z Państwowego Gospodarstwa Rybackiego Potasznia do wsi Górka, gdzie skręca i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu skrzyżowania się z drogą polną. Od tego punktu granica biegnie tą drogą w kierunku południowo-zachodnim i południowym do drewnianego mostu na potoku Polska Woda, a stąd wzdłuż lewego brzegu potoku w kierunku zachodnim do mostu w miejscowości Potasznia;
3)
kompleks Ruda Sułowska o łącznej powierzchni 1.139,27 ha, w tym stawów 750,27 ha, lasów 147,77 ha i innych gruntów 241,23 ha, którego granica ma przebieg następujący: poczynając od wschodniego skraju wsi Grabówka granica biegnie rowem wzdłuż stawu Grabówka Duża w kierunku północno-zachodnim do drogi gruntowej, gdzie skręca i biegnie tą drogą w kierunku północnym przez oddziały lasu 39, 38 i 34 Nadleśnictwa Sułów do skrzyżowania z drogą biegnącą wzdłuż północno-zachodniego brzegu stawu Mewi Duży. Od tego punktu granica biegnie tą drogą skrajem oddziałów lasu 30, 29 i 28 Nadleśnictwa Sułów do punktu przecięcia się tej drogi z drogą gruntową, skąd skręca i biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż rowu ciągnącego się przy tej drodze do miejsca rozwidlenia się z drogą gruntową. W tym miejscu granica skręca i biegnie drogą gruntową w kierunku południowo-wschodnim do punktu przecięcia się z drogą polną i rowem. Od tego punktu granica skręca i biegnie wzdłuż rowu w kierunku południowym do ujścia rowu do kanału Brzeziński Rów, skąd biegnie wschodnim brzegiem tego kanału, a dalej w tym samym kierunku, rowem będącym przedłużeniem kanału aż do rozwidlenia rowu. Od tego miejsca granica skręca i biegnie w kierunku południowo-wschodnim i południowym, przecina rzekę Młynówkę Sułowską i szosę Sułów - Ruda Sułowska i biegnie wzdłuż wschodniej grobli stawów Żabieniec Duży A i B aż do skraju lasu sosnowego, gdzie granica załamuje się i biegnie zachodnim skrajem tego lasu do rowu ciągnącego się wzdłuż stawu Żabieniec Duży B. Z tego punktu granica biegnie wschodnim brzegiem tego rowu w kierunku południowym, a dalej zachodnim aż do szosy Łąki - Niezgoda. Od tego punktu granica biegnie szosą w kierunku zachodnim do linii rozgraniczającej pododdziały lasu b i c w oddziale 102 Nadleśnictwa Żmigród, gdzie załamuje się i biegnie tą linią w kierunku północnym do skraju lasów państwowych. W tym miejscu granica skręca i biegnie skrajem lasu w kierunku północno-zachodnim do punktu zetknięcia się z drogą, gdzie skręca i biegnie tą drogą w kierunku północnym do rzeki Młynówka Sułowska, gdzie skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż lewego brzegu tej rzeki do betonowego mostu. W tym punkcie granica skręca i biegnie w kierunku północnym polną drogą do szosy Ruda Sułowska - Grabówka, gdzie skręca i biegnie szosą w kierunku zachodnim do wschodniego skraju wsi Grabówka;
4)
kompleks Radziądz o łącznej powierzchni 1.045,68 ha, w tym stawów 787,24 ha, lasów 63,18 ha i innych gruntów 195,26 ha, którego granica ma przebieg następujący: poczynając od wschodniego skraju wsi Radziądz granica biegnie polną drogą wzdłuż północnego krańca wsi w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą polną, gdzie skręca i biegnie wzdłuż tej drogi w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą polną w odległości około 70 m przed sosnowym lasem. Od tego punktu granica załamuje się i biegnie około 100 m w kierunku zachodnim, a następnie skręca i biegnie w kierunku północnym i wschodnim, wzdłuż skraju lasu do drogi biegnącej wzdłuż stawu Stary. W tym miejscu granica załamuje się i biegnie drogą w kierunku zachodnim i północnym do mostu na rowie, a stąd zachodnią stroną rowu w kierunku północno-zachodnim do jego ujścia do kanału Ponicki Rów, gdzie skręca i biegnie północnym brzegiem tego kanału w kierunku wschodnim do mostu na tym kanale. W tym punkcie granica skręca i biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż grobli oddzielającej stawy Północny i Stary do skrzyżowania z drogą polną zataczającą w tym miejscu łuk i dalej biegnie tą drogą w kierunku południowym, a następnie wschodnim aż do szosy Wilkowo - Dąbki, gdzie skręca i biegnie w kierunku południowym do rzeki Młynówka Sułowska. W tym punkcie skręca i biegnie południowym brzegiem tej rzeki w kierunku zachodnim do szosy Niezgoda - Radziądz, przecina szosę i biegnie w kierunku południowym skrajem oddziału lasu 53 Nadleśnictwa Żmigród do rowu przy wschodniej grobli stawu Jeleni III. Od tego miejsca granica biegnie wzdłuż wschodniego brzegu rowu w kierunku południowym do tzw. Szwedzkiej Drogi, gdzie skręca i biegnie tą drogą w kierunku południowo-zachodnim do szosy Ruda Żmigrodzka - Radziądz i dalej w kierunku zachodnim szosą do skrzyżowania z drogą polną. W tym punkcie granica skręca i biegnie drogą polną w kierunku północnym do mostu na kanale odprowadzającym ze stawu Stary, gdzie załamuje się i biegnie zachodnim brzegiem kanału w kierunku północno wschodnim do punktu przecięcia się kanału z szosą Niezgoda - Żmigród i dalej szosą w kierunku zachodnim do skrzyżowania szosy z drogą polną na wschodnim skraju wsi Radziądz;
5)
kompleks Jamnik o łącznej powierzchni 356,21 ha, w tym stawów 297,04 ha i innych gruntów 59,17 ha, którego granica ma przebieg następujący: poczynając od mostu na rzece Baryczy we wsi Ruda Żmigrodzka, granica biegnie środkiem rzeki w kierunku wschodnim do punktu leżącego na wysokości północno-wschodniego narożnika stawu Nowy Górny. W tym punkcie granica skręca w kierunku południowym i biegnie wschodnim brzegiem rowu uchodzącego do rzeki Baryczy i biegnącego wzdłuż grobli stawu Nowy Górny aż do szerokiej grobli między stawami a lasem. Od tego punktu granica skręca i biegnie w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim wzdłuż grobli do przepustu rowu pod groblą, przy rozwidleniu dróg. Stąd granica biegnie drogą leśną w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą polną, przy której znajduje się zakręt kanału, gdzie skręca i biegnie wzdłuż południowego brzegu kanału w kierunku zachodnim do punktu przecięcia się kanału z drogą Jamnik - Osiek w osadzie rybackiej Jamnik. Od tego miejsca granica skręca i biegnie około 350 m w kierunku północnym do miejsca, w którym do drogi dochodzi rów. Od tego miejsca granica biegnie wzdłuż zachodniego brzegu rowu do punktu skrzyżowania dróg i zakończenia rowu, a dalej drogą do mostu na rzece Baryczy we wsi Ruda Żmigrodzka.
4.
Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1 : 10.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.
5.
Rezerwat tworzy się w celu ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych wielu szczególnie cennych i rzadkich gatunków ptaków oraz fragmentów środowisk wodnych i błotnych, stanowiących miejsca ich gniazdowania, żerowania i odpoczynku.
6.
W następujących zespołach stawów, w celu zapewnienia szczególnej ochrony środowiska i ptaków, ustala się stawy lęgowiskowe:
1)
w zespole Stawno - stawy: Grabownica, Słoneczny Górny, Henryk, Nowy Świat Górny o łącznej powierzchni 537,67 ha,
2)
w zespole Radziądz - staw Jeleni III o powierzchni 171,00 ha,
3)
w zespole Ruda Sułowska - staw Mewi Duży o powierzchni 286,26 ha.
7.
Na obszarze rezerwatu zabrania się:
1)
polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków; w uzasadnionych wypadkach może być dokonywany redukcyjny odstrzał zwierząt za zgodą lub na polecenie wojewódzkiego konserwatora przyrody,
2)
wędkarskiego połowu ryb na stawach lub ciekach wodnych,
3)
wykaszania szuwarów i trzcin w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca w miejscach gromadnego gniazdowania ptaków, które corocznie ustala wojewódzki konserwator przyrody,
4)
wypalania trzcin i szuwarów,
5)
wycinania drzew i poboru użytków drzewnych w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca,
6)
wycinania drzew na groblach i naturalnych wyspach bez zezwolenia wojewódzkiego konserwatora przyrody,
7)
przebywania na groblach i stawach, z wyjątkiem grobli będących jednocześnie drogami publicznymi oraz miejsc wyznaczonych przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Miliczu w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody; przepis nie dotyczy pracowników Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Miliczu oraz osób, które otrzymały zezwolenie na pobyt w rezerwacie od wojewódzkiego konserwatora przyrody,
8)
wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych, z wyjątkiem wznoszenia budowli oraz budowy urządzeń komunikacyjnych i technicznych związanych z gospodarką rybacką, które mogą być w miarę potrzeby budowane po porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody; przepis nie dotyczy gruntów stanowiących własność indywidualną.
8.
Niezależnie od zakazów ustalonych w ust. 7 na obszarze stawów lęgowiskowych określonych w ust. 6 zabrania się:
1)
zmieniania stosunków wodnych, a w szczególności podnoszenia ustalonego poziomu piętrzenia wody,
2)
spuszczania wody ze stawów oraz przeprowadzania zmian w poziomie wody w stawach, w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca,
3)
naruszania wierzchowin i wysp na stawach bez uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem przyrody,
4)
wykaszania szuwarów w stawach w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca, z wyjątkiem miejsc ustalanych corocznie przez wojewódzkiego konserwatora przyrody,
5)
pozyskiwania trzciny w okresie zimowym lub podczas braku wody w stawach w okresie letnim, bez uzgodnienia miejsc i sposobu pozyskiwania z wojewódzkim konserwatorem przyrody,
6)
usuwania krzewów i innej roślinności na groblach stawowych, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na przejazd pojazdów transportowych i bezpieczeństwo ruchu.
9.
W lasach wchodzących w skład rezerwatu, należących do Nadleśnictw: Milicz, Sułów i Żmigród, prowadzi się gospodarkę leśną określoną obowiązującymi planami urządzenia gospodarstwa leśnego.
10.
Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 57, poz. 292).
11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021