Regulamin prac Centralnej Komisji Wyborczej.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 29 września 1973 r.
w sprawie regulaminu prac Centralnej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 31 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 38, poz. 226) Rada Państwa postanawia:
1.
Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej zwołuje posiedzenia komisji i przewodniczy na nich.
2.
Komisja podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy.
3.
Uchwały Komisji zapadają większością głosów; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
4.
Z obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Komisji.
5.
Komisja podejmuje na pierwszym posiedzeniu uchwałę w przedmiocie zakresu spraw bieżących, w których imieniem Komisji może podejmować decyzje jej prezydium, złożone z przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i sekretarza Komisji oraz członka Komisji wyznaczonego do bieżącego kierowania inspekcją z ramienia Komisji.
6.
Komisja sprawuje nadzór nad ścisłym przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego oraz rozpatruje skargi na działalność wojewódzkich komisji wyborczych i miejskich komisji wyborczych w miastach wyłączonych z województw.
7.
Komisja udziela wytycznych i wyjaśnień terytorialnym i obwodowym komisjom wyborczym oraz ustala tryb wydrukowania kart do głosowania.
8.
Komisja ogłasza zbiorcze wyniki wyborów do rad narodowych w oparciu o zbiorcze informacje wojewódzkich i miejskich (w miastach wyłączonych z województw) komisji wyborczych o wynikach wyborów na terenie województwa (miasta).
9.
Komisja rozwiązuje się z upływem kadencji rad narodowych.
10.
Pieczęcią Komisji jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła, a w otoku napis "Centralna Komisja Wyborcza".

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021