Powołanie Prokuratury Powiatowej w Grodkowie oraz zmiana zasięgu działania Prokuratury Powiatowej w Nysie.

ZARZĄDZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 6 września 1973 r.
w sprawie powołania Prokuratury Powiatowej w Grodkowie oraz zmiany zasięgu działania Prokuratury Powiatowej w Nysie.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 13, poz. 55) oraz § 1 ust. 3 statutu powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, nadanego uchwałą Rady Państwa z dnia 22 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 72, poz. 350 i z 1972 r. Nr 56, poz. 296), zarządza się, co następuje:
§  1.
Tworzy się Prokuraturę Powiatową w Grodkowie.
§  2.
Wyłącza się z zasięgu działania Prokuratury Powiatowej w Nysie powiat grodkowski.
§  3.
W dziale XII wykazu terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 czerwca 1970 r. w sprawie ustalenia wykazu terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Monitor Polski Nr 24, poz. 192 z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- w pkt 7 skreśla się wyrazy "oraz teren powiatu grodkowskiego",

- dodaje się pkt 12 w następującym brzmieniu:

"12. Prokuratura Powiatowa w Grodkowie".

§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1973 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021