Sprzedaż zespołom i rolnikom indywidualnym ciągników, przyczep, maszyn i narzędzi rolniczych.

UCHWAŁA Nr 221
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 września 1973 r.
w sprawie sprzedaży zespołom i rolnikom indywidualnym ciągników, przyczep, maszyn i narzędzi rolniczych.

W celu usprawnienia gospodarki ciągnikami, przyczepami, maszynami i narzędziami rolniczymi Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Sprzedaż ciągników, przyczep, maszyn i narzędzi rolniczych zespołom i rolnikom indywidualnym obejmuje sprzęt nowy oraz sprzęt uznany za zbędny dla państwowych jednostek organizacyjnych.
§  2.
Minister Rolnictwa może ustalać ilość i rodzaje ciągników, przyczep i maszyn rolniczych przeznaczonych do sprzedaży zespołom i rolnikom indywidualnym, na które popyt przewyższa podaż.
§  3.
Pierwszeństwo w nabywaniu ciągników, przyczep i maszyn rolniczych, na które popyt przewyższa podaż, przysługuje:
1)
zespołom i rolnikom indywidualnym, którzy korzystali już z mechanicznej siły pociągowej i muszą wymienić posiadane ciągniki, przyczepy i maszyny rolnicze ze względu na ich zużycie,
2)
zespołom rolników indywidualnych podejmujących działalność w zakresie:
a)
wspólnego gospodarowania na całości lub części własnych gruntów,
b)
zagospodarowania gruntów i budynków nabytych lub wydzierżawionych z Państwowego Funduszu Ziemi lub od innych posiadaczy,
c)
specjalizowania się w określonych działach produkcji rolnej,
3)
rolnikom indywidualnym, którzy:
a)
posiadają gospodarstwa większe obszarowo, o wysokiej towarowości i przychodowości,
b)
prowadzą intensywną produkcję rolną, której dalszy wzrost utrudniony jest przez niedobór siły roboczej,
c)
przejęli gospodarstwa rolne od rodziców albo nabyli je lub wydzierżawili z Państwowego Funduszu Ziemi lub od innych posiadaczy.
§  4.
Komisja powołana przez kierownika wydziału rolnictwa, leśnictwa i skupu prezydium powiatowej rady narodowej ustala kolejność nabywców ciągników, przyczep i maszyn rolniczych, na które popyt przewyższa podaż, w porozumieniu z zainteresowanym naczelnikiem gminy.
§  5.
1.
Państwowe jednostki organizacyjne zgłaszają powiatowym związkom gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" zbędne ciągniki, przyczepy, maszyny i narzędzia rolnicze przeznaczone do sprzedaży zespołom i rolnikom indywidualnym.
2.
Uznawanie ciągników, przyczep, maszyn i narzędzi rolniczych za zbędne oraz sprzedaż tego sprzętu powiatowym związkom gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" następuje w trybie przepisów o rozporządzaniu przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
3.
Do sprzedaży nie mogą być przeznaczone ciągniki, przyczepy, maszyny i narzędzia rolnicze zakwalifikowane na złom.
4.
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym oraz organizacjom społecznym dostosowanie do niniejszej uchwały zasad gospodarowania zbędnymi ciągnikami, przyczepami, maszynami i narzędziami rolniczymi, przeznaczonymi do sprzedaży zespołom i rolnikom indywidualnym.
§  6.
1.
Ciągniki, przyczepy, maszyny i narzędzia rolnicze sprzedawane są za gotówkę lub na warunkach kredytu bankowego.
2.
Sprzedaż ciągników, przyczep, maszyn i narzędzi rolniczych powinna uwzględniać możliwość dokonywania przedpłat oraz nabywania sprzętu nowego na warunkach kredytu ratalnego według zasad określonych odrębnymi przepisami. Szczegółowe warunki przedpłat ureguluje Minister Finansów.
§  7.
1.
Powierza się Zarządowi Głównemu Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" prowadzenie sprzedaży ciągników, przyczep, maszyn i narzędzi rolniczych zespołom i rolnikom indywidualnym.
2.
Zaleca się Zarządowi Głównemu Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" ustalenie, w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu Maszynowego, Handlu Wewnętrznego i Usług, Rolnictwa oraz Finansów, szczegółowego trybu sprzedaży ciągników, przyczep, maszyn i narzędzi rolniczych zespołom i rolnikom indywidualnym.
§  8.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 78 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1967 r. w sprawie sprzedaży ciągników indywidualnym rolnikom, zmieniona uchwałą nr 199 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1973 r.,
2)
uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 12 marca 1971 r. w sprawie sprzedaży indywidualnym rolnikom ciągników, przyczep, maszyn i narzędzi rolniczych, zmieniona uchwałą nr 199 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1973 r.
§  9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021