Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 15 sierpnia 1973 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości ogłasza się w załączniku do obwieszczenia wykaz obowiązujących według stanu na dzień 1 sierpnia 1973 r. zarządzeń Ministra Górnictwa i Energetyki oraz b. Ministra Górnictwa, b. Ministra Energetyki, a także b. Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, b. Ministra Hutnictwa oraz Ministra Przemysłu Ciężkiego (w sprawach należących obecnie do zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki), ogłoszonych w Monitorze Polskim.
Zarządzenia i inne resortowe akty prawne dotyczące spraw należących obecnie do zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki, ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem, utraciły moc.

Równocześnie traci moc obwieszczenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski z 1969 r. Nr 36, poz. 299 i z 1971 r. Nr 22, poz. 149).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

obowiązujących zarządzeń Ministra Górnictwa i Energetyki oraz innych ministrów w sprawach należących obecnie do zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki, ogłoszonych w Monitorze Polskim, według stanu na dzień 1 sierpnia 1973 r.
Lp. Data zarządzenia Tytuł zarządzenia (w sprawie) Zarządzenie ogłoszone (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
I. W zakresie gospodarki paliwowo-

energetycznej i budownictwa

energetycznego.

Zarządzenie b. Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego
1 29.XI.1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej 1954 r. Nr 119, poz. 1678,

1955 r. Nr 40, poz. 389,

1957 r. Nr 83, poz. 499 1),

1963 r. Nr 68, poz. 3411),

i Nr 82, poz. 3981),

1966 r. Nr 52, poz. 2541),

1970 r. Nr 29, poz. 2441)

oraz 1971 r. Nr 52, poz. 3391)

Zarządzenie b. Ministra Energetyki:
2 25.I.1956 r. w sprawie organizacji Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych 1956 r. Nr 27, poz. 376
Zarządzenie b. Ministra Hutnictwa
3 28.III.1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i warunków dostawy gazów mocnych, smoły pogazowej, benzolu surowego gazowniczego i masy pogazowej2) 1957 r. Nr 37, poz. 240 i 1970 r. Nr 9, poz. 79
Zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki
43) 22.IV.1959 r. w sprawie poboru opłaty elektryfikacyjnej 1959 r. Nr 39, poz. 177
5 20.IV.1960 r. w sprawie przepisów o budowie urządzeń elektrycznych 1960 r. Nr 38, poz. 190; zmiany: Dziennik Budownictwa 1962 r. Nr 6, poz. 38,

1963 r. Nr 18, poz. 63,

1966 r. Nr 17, poz. 70 i 71 i 1969 r. Nr 4, poz. 13 i Nr 6, poz. 21

64) 21.VII.1964 r. w sprawie oświetlenia ulic, placów i dróg wiejskich w gromadach 1964 r. Nr 52, poz. 251
7 24.VIIl.1964 r. w sprawie zasad przyłączania do wspólnej sieci urządzeń do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw gazowych 1964 r. Nr 62, poz. 286
8 1.III.1966 r. w sprawie dopuszczania do ruchu lub do obrotu niektórych urządzeń energetycznych oraz obowiązku ich oznaczania 1966 r. Nr 9, poz. 65

i 1968 r. Nr 46, poz. 323

9 13.I.1967 r. w sprawie warunków technicznych, którym ze względu na racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw i energii powinny odpowiadać projektowanie i budowa kotłów grzewczych 1967 r. Nr 5, poz. 25
10 22.III.1967 r. w sprawie jednolitych zasad planowania zużycia paliw i energii cieplnej dla obliczania premii 1967 r. Nr 20, poz. 98
11 1.IX.1967 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń energetycznych 1967 r. Nr 51, poz. 254 i 1972 r. Nr 1, poz. 8
12 1.IX.1967 r. w sprawie eksploatacji kotłów rusztowych na paliwo stałe 1967 r. Nr 51, poz. 255 i Nr 67, poz. 327
13 1.IX.1967 r. w sprawie opłat za egzaminy osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych 1967 r. Nr 51, poz. 256
14 10.V.1968 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne metalowe piece stalopalne 1968 r. Nr 21, poz. 134
15 9.VII.1968 r. w sprawie dysponowania mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci elektrycznej oraz rozdzielania energii elektrycznej 1968 r. Nr 31, poz. 211
16 19.II.1969 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne metalowe piece trocinowe 1969 r. Nr 8, poz. 76
17 4.III.1969 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne kuchnie grzewcze 1969 r. Nr 9, poz. 86
18 10.V.1969 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne parniki gospodarskie na paliwo stałe 1969 r. Nr 20, poz. 167
19 2.VI.1969 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne ogrzewacze gazowe 1969 r. Nr 23, poz. 182
20 12.VII.1969 r. w sprawie limitowania poboru mocy elektrycznej w zakładach przemysłowych gospodarki uspołecznionej 1969 r. Nr 34, poz. 254
21 25.X.1969 r. w sprawie eksploatacji transformatorów 1969 r. Nr 47, poz. 368
22 13.III.1970 r. w sprawie dysponowania mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej oraz rozdzielania paliw gazowych 1970 r. Nr 9, poz. 79
23 3.VIII.1970 r. w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek 1970 r. Nr 26, poz. 218
24 8.X.1970 r. w sprawie warunków dostarczania energii elektrycznej 1970 r. Nr 37, poz. 279
25 9.I.1971 r. w sprawie eksploatacji baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej 1971 r. Nr 4, poz. 23
26 18.II.1971 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne metalowe kuchnie węglowe 1971 r. Nr 13, poz. 99
27 21.V.1971 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu palniki gazowe do kotłów grzewczych 1971 r. Nr 32, poz. 205
28 17.VII.1971 r. w sprawie eksploatacji prądnic (generatorów) synchronicznych 1971 r. Nr 40, poz. 256 i 1972 r. Nr 33, poz. 184
29 24.XII.1971 r. w sprawie eksploatacji sieci elektroenergetycznych 1972 r. Nr 1, poz. 8
30 29.IV.1972 r. w sprawie eksploatacji sieci gazowych 1972 r. Nr 28, poz. 155
31 14.VI.1972 r. w sprawie eksploatacji kotłów pyłowych, gazowych i olejowych 1972 r. Nr 35, poz. 193
32 19.III.1973 r. w sprawie eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic 1973 r. Nr 14, poz. 91
33 4.V.1973 r. w sprawie eksploatacji sieci cieplnych 1973 r. Nr 22, poz. 134
34 12.VII.1973 r. w sprawie uzgadniania poczynań w zakresie inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej 1973 r. Nr 32, poz. 197
II. W zakresie dozoru technicznego
Zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki
35 1.IV.1963 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Dozoru Technicznego w Warszawie i podporządkowanych mu rejonowych dozorów technicznych 1963 r. Nr 30, poz. 155 i 1965 r. Nr 46, poz. 257
36 1.IV.1963 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Dozoru Technicznego w Katowicach i podporządkowanych mu rejonowych dozorów technicznych 1963 r. Nr 30, poz. 156 i 1964 r. Nr 53, poz. 255
37 1.IV.1963 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Dozoru Technicznego w Poznaniu i podporządkowanych mu rejonowych dozorów technicznych 1963 r. Nr 30, poz. 157 i 1965 r. Nr 46, poz. 256
III. W innych sprawach
Zarządzenie b. Ministra Górnictwa
38 24.IV.1950 r. w sprawie utworzenia Głównych Instytutów: Górnictwa, Naftowego i Torfowego 1950 r. Nr A-62, poz. 7225)
Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego6)
39 16.V.1959 r. w sprawie określenia stanowisk roboczych w przemyśle hutniczym objętych wielostanowiskowymi pozycjami działów II–V wykazu prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia 1959 r. Nr 54, poz. 256
Zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki
407) 1.IX.1960 r. w sprawie zasad sporządzania wykazów i zestawień dotyczących zmian w stanie posiadania lokali zajmowanych przez pracowników jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego oraz prowadzenia ewidencji tych zmian 1960 r. Nr 74, poz. 342
41 8.XII.1964 r. w sprawie norm ubytków naturalnych i zasad inwentaryzacji zapasów paliw stałych 1964 r. Nr 89, poz. 428
42 22.IV.1969r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy węgla i brykietów z węgla w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej 1969 r. Nr 17, poz. 144

_________

1) zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki

2) obowiązuje tylko w zakresie gazów mocnych, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej ((Dz. U. Nr 32, poz. 150); w pozostałym zakresie, nie objętym ustawą, tj. w zakresie dostawy smoły pogazowej, benzolu surowego gazowniczego i masy pogazowej, przepisy zarządzenia utraciły moc stosownie do uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 23, poz. 109); zarządzenie to obowiązuje ponadto ze zmianami wynikającymi z przepisów taryfowych.

3) oraz Ministra Finansów

4) oraz Ministrów Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

5) późniejsze zmiany nie publikowane

6) i Ministra Pracy i Opieki Społecznej; obowiązuje w przemyśle gazowniczym

7) oraz Ministra Gospodarki Komunalnej

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021