Skrócony czas pracy w niektórych przedsiębiorstwach przemysłu skórzanego podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego.

UCHWAŁA Nr 213
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 sierpnia 1973 r.
w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych przedsiębiorstwach przemysłu skórzanego podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o skróconym czasie pracy szczególnie uciążliwej lub wykonywanej w szkodliwych warunkach (Dz. U. Nr 20, poz. 174) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Wprowadza się na okres do dnia 31 grudnia 1978 r. skrócony czas pracy w przedsiębiorstwach branży garbarskiej, futrzarskiej i białoskórniczej, podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego, na stanowiskach pracy wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do uchwały.
2.
W przedsiębiorstwach nowo budowanych skrócenie czasu pracy może być wprowadzone na stanowiskach pracy określonych w wykazie, jeżeli na podstawie przeprowadzonych badań specjalistycznych zostanie stwierdzone zagrożenie środowiska pracy pomimo zastosowania nowej techniki i technologii.
§  2.
Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w wykazie ogranicza się do 7 godzin na dobę przez 5 kolejnych dni tygodnia i do 6 godzin w sobotę, tj. do 41 godzin tygodniowo.
§  3.
Skrócenie czasu pracy, o którym mowa w § 1 i 2, nie może spowodować zwiększenia planowanego funduszu płac ani obniżenia wykonania planów produkcyjnych.
§  4.
Minister Przemysłu Lekkiego w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego przywróci normalny czas pracy na stanowiskach wymienionych w wykazie po zastosowaniu urządzeń ochronnych lub wprowadzeniu zmian techniczno-produkcyjnych, które usuną szkodliwość i uciążliwość warunków pracy.
§  5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1973 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STANOWISK PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY GARBARSKIEJ, FUTRZARSKIEJ I BIAŁOSKÓRNICZEJ UPRAWNIAJĄCYCH DO KORZYSTANIA ZE SKRÓCONEGO CZASU PRACY

Lp. Stanowiska pracy
1 Zatrudnieni w wykończalniach skór i przy produkcji farb garbarskich – garbarze wykończalnicy,

– przygotowywacze farb i apretur,

– mieszalnikowi,
– walcownicy,
– ługowacze opakowań.
2 Zatrudnieni w magazynach skór i chemikaliów – konserwatorzy skór surowych,

– brakarze surowca, międzyoperacyjni i

wyrobów gotowych,

– pracownicy zatrudnieni przy

przyjmowaniu, magazynowaniu oraz

wydawaniu artykułów chemicznych.

3 Zatrudnieni w transporcie wewnątrzzakładowym w wykończalniach skór i magazynach – pracownicy zatrudnieni przy transporcie

surowców, półfabrykatów i wyrobów

gotowych.

4 Zatrudnieni w średnim dozorze inżynieryjno-technicznym oraz przy remoncie i konserwacji w wykończalniach i magazynach skór – pracownicy na stanowiskach mistrza,

brygadzisty produkcji, brygadzisty

jakości, brygadzisty manipulanta,

brakarza, próbiarza-laboranta,

– pracownicy wykonujący remonty maszyn i

urządzeń, instalacje elektryczne i

hydrauliczne, sprzątacze, dźwigowi i

inni pracownicy zatrudnieni lub

oddelegowani do prac w wykończalniach i

magazynach skór.

Pracownicy wyżej wymienieni objęci są skróconym czasem pracy przez okres wykonywania prac w wykończalniach i magazynach skór, jeżeli prace te wykonują nie mniej niż 4 godziny w dniu roboczym.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.38.229

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Skrócony czas pracy w niektórych przedsiębiorstwach przemysłu skórzanego podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego.
Data aktu: 24/08/1973
Data ogłoszenia: 11/09/1973
Data wejścia w życie: 01/10/1973