Warunki utrzymywania młodych buhajów.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 2 sierpnia 1973 r.
w sprawie warunków utrzymywania młodych buhajów.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1960 r. Nr 54, poz. 310 i z 1963 r. Nr 22, poz. 113) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Buhaje, które przekroczyły wiek 7 miesięcy, mogą być utrzymywane tylko przez właścicieli (samoistnych posiadaczy) krów objętych oceną mlecznej wydajności pod warunkiem, że:
1)
zostały wytypowane przez wojewódzkie stacje oceny zwierząt do celów hodowlanych lub
2)
właściciele (samoistni posiadacze) ich uzyskali zezwolenie naczelnika gminy na utrzymywanie buhajów na cele rzeźne.
2.
W razie gdy buhaje w wieku ponad 7 miesięcy utrzymywane są w gospodarstwie, w którym krowy nie są objęte oceną mlecznej wydajności, naczelnik gminy wydaje zezwolenie na utrzymywanie tych buhajów, jeżeli właściciel (samoistny posiadacz) gospodarstwa zawarł umowę kontraktacyjną na dostawę buhajów na cele rzeźne w ilości co najmniej:
1)
3 sztuk w danym roku w województwach: katowickim, kieleckim, krakowskim, lubelskim, łódzkim, opolskim, rzeszowskim i warszawskim,
2)
4 sztuk w danym roku - w pozostałych województwach.
3.
Naczelnicy gmin prowadzą rejestry wydanych zezwoleń.
§  2.
Zezwolenie, o którym mowa w § 1, podlega cofnięciu w razie używania buhajów utrzymywanych na cele rzeźne do krycia krów i jałowic.
§  3.
Zarządzenie nie dotyczy buhajów utrzymywanych na cele rzeźne w państwowych gospodarstwach rolnych, rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i ośrodkach rolnych kółek rolniczych.
§  4.
Przepisy zarządzenia dotyczące naczelników gmin mają również zastosowanie do naczelników miast i gmin oraz właściwych do spraw rolnych organów prezydiów miejskich rad narodowych.
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 sierpnia 1971 r. w sprawie warunków utrzymywania młodych buhajów (Monitor Polski Nr 46, poz. 301).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021