Przeprowadzenie poboru w okresie jesiennym 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 lipca 1973 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie jesiennym 1973 r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220, z 1972 r. Nr 53, poz. 342 i z 1973 r. Nr 27, poz. 153) zarządza się, co następuje:
§  1.
W okresie od dnia 3 września do dnia 31 października 1973 r. prezydia wojewódzkich (miejskich w miastach wyłączonych z województw) i powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie, a w miastach wyłączonych z województw dzielnicowych) rad narodowych - za pośrednictwem wojewódzkich i powiatowych (miejskich, dzielnicowych) komisji poborowych przy współudziale dowództw okręgów wojskowych, wojewódzkich i powiatowych (miejskich, dzielnicowych) sztabów wojskowych oraz prezydiów rad narodowych niższych stopni i naczelników gmin (miast i gmin) - przeprowadzą pobór mężczyzn i kobiet.
§  2.
Obowiązkowi stawienia się do poboru (§ 1) podlegają mężczyźni:
1)
urodzeni w 1954 r., z wyjątkiem tych, którzy stawili się do poboru w okresie wiosennym 1973 r.,
2)
urodzeni w latach 1953, 1952, 1951, 1950 i 1949, którzy z jakichkolwiek powodów nie dopełnili jeszcze obowiązku stawienia się do poboru lub dotychczas nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony.
§  3.
1.
Do poboru w terminie określonym w § 1 zostaną wezwani również mężczyźni:
1)
urodzeni w latach 1954, 1953, 1952, 1951, 1950 i 1949, którzy poprzednio zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej i do służby w formacjach samoobrony (kat. "B"), a okres tej niezdolności upływa w czasie poboru przeprowadzonego jesienią 1973 r.,
2)
urodzeni w latach 1953, 1952, 1951, 1950 i 1949, którzy:
a)
ubiegają się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej,
b)
są przewidziani do powołania do zasadniczej służby wojskowej w okresie do poboru wiosennego w 1974 r.,
c)
wnieśli do powiatowych (miejskich, dzielnicowych) sztabów wojskowych prośby o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej,
3)
którzy kończą w 1973 r. 18 lat życia i zostali wytypowani przez powiatowy (miejski, dzielnicowy) sztab wojskowy do przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
4)
którzy ukończyli 17 lat życia i ochotniczo zgłoszą się do:
a)
odbycia zasadniczej służby wojskowej lub długoterminowej zasadniczej służby wojskowej,
b)
szkolenia w ramach przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
5)
którzy ubiegają się o powołanie do czynnej służby wojskowej w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.
2.
Do poboru mogą zostać wezwane kobiety urodzone w latach 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950 i 1949, zatrudnione w zakładach (placówkach) służby zdrowia i posiadające kwalifikacje zawodowe określone w § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet (Monitor Polski Nr 23, poz. 139).
§  4.
1.
Ustala się ogłoszenie poboru, o którym mowa w § 1, na terenie całego kraju na dzień 18 sierpnia 1973 r.
2.
Naczelnicy gmin (miast i gmin) oraz właściwe do spraw wewnętrznych organy prezydiów miejskich i dzielnicowych rad narodowych spowodują rozplakatowanie obwieszczeń o poborze w dniu wymienionym w ust. 1.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021