Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

OBWIESZCZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII
z dnia 7 lipca 1973 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości, w załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłasza się wykaz obowiązujących zarządzeń Prezesa Centralnego Urzędu Geologii, ogłoszonych w Monitorze Polskim, według stanu na dzień 1 lutego 1973 r.
Akty prawne Prezesa Centralnego Urzędu Geologii ogłoszone w Monitorze Polskim, nie objęte wykazem, utraciły moc.

Traci moc obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski z 1969 r. Nr 8, poz. 80 i z 1971 r. Nr 27, poz. 178).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

obowiązujących zarządzeń Prezesa Centralnego Urzędu Geologii, ogłoszonych w Monitorze Polskim, według stanu na dzień 1 lutego 1973 r.
Lp. Data zarządzenia Tytuł zarządzenia Zarządzenie ogłoszone (rok, nr i pozycja Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1 2 3 4
1 15.XII.1961 r. w sprawie ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za prace geologiczne 1961 r. Nr 98, poz. 415, 1963 r. Nr 11, poz. 62 i 1965 r. Nr 17, poz. 76
2 4.XII.1962 r. w sprawie rejestracji ujęć wód podziemnych i przeprowadzania w nich obserwacji 1962 r. Nr 87, poz. 411 i 1970 r. Nr 26, poz. 220
3 9.I.1963 r. w sprawie geologicznego nadzoru nad prowadzeniem robót związanych z badaniami geologicznymi 1963 r. Nr 5, poz. 25
4 12.VI.1963 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin 1963 r. Nr 51, poz. 262
5 20.XII.1963 r. w spranie ustalania zasobów złóż kopalin stałych i przedstawiania dokumentacji do zatwierdzenia lub zarejestrowania 1964 r. Nr 6, poz. 29
6 3.XII.1964 r. w sprawie szczegółowego programu egzaminu dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania prac geologicznych 1964 r. Nr 89, poz. 429 i 1966 r. Nr 45, poz. 226
7 14.V.1965 r. w sprawie sporządzania dokumentacji geologicznej złoża, wymaganej dla utworzenia obszaru górniczego 1965 r. Nr 25, poz. 126
8 1.II.1967 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego cennika i norm prac geologiczno-dokumentacyjnych (JCDG-2/67) 1967 r. Nr 9, poz. 55
9 13.XII.1967 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego cennika robót wiertniczych (JCRW-1/68) 1967 r. Nr 71, poz. 347
10 10.X.1968 r. w sprawie ustalania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sporządzania oraz przedstawiania dokumentacji geologicznej do zatwierdzenia 1968 r. Nr 43, poz. 307
11 5.V.1969 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz trybu zatwierdzania zasobów wód podziemnych 1969 r. Nr 19, poz. 163
12 11.XI.1970 r. w sprawie zasad ustalania przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa 1970 r. Nr 42, poz. 322

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021