Zm.: zarządzenie w sprawie klasyfikacji kosztów inwestycji oraz rozliczania strat i zysków inwestycyjnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 lipca 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji kosztów inwestycji oraz rozliczania strat i zysków inwestycyjnych.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 7, 8 i 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188, z 1951 r. Nr 25, poz. 185 i z 1969 r. Nr 20, poz. 148) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1972 r. w sprawie klasyfikacji kosztów inwestycji oraz rozliczania strat i zysków inwestycyjnych (Monitor Polski Nr 34, poz. 187) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Zapłacone ze środków obrotowych odsetki od kredytów na inwestycje branżowe za okres do rozliczenia inwestycji, to jest do czasu przedstawienia bankowi przez inwestora rozliczenia zakończonej inwestycji, sporządzonego i zatwierdzonego zgodnie z przepisami o przyjmowaniu do eksploatacji oraz przeprowadzaniu rozliczeń i analiz zrealizowanych zadań inwestycyjnych, obciążają koszty działalności eksploatacyjnej. Odsetki te mogą być zaliczone do kosztów działalności eksploatacyjnej w okresie 3 lat, licząc od roku następnego po terminie, w którym te odsetki zostały przez bank naliczone.

2. Odsetki od kredytów na inwestycje branżowe, realizowane przez przedsiębiorstwa w budowie oraz przez dyrekcje inwestycji miejskich, dyrekcje budownictwa rolniczego i zarządy inwestycji za okres do rozliczenia inwestycji, podlegają jednorazowej zapłacie ze środków obrotowych przedsiębiorstwa będącego użytkownikiem inwestycji bezpośrednio po rozliczeniu inwestycji. Zapłacone odsetki mogą być zaliczone do kosztów działalności eksploatacyjnej w okresie 3 lat, licząc od roku następnego po oddaniu inwestycji do eksploatacji. Właściwy minister lub prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może ten okres przedłużyć do lat 5.",

b)
w ust. 5 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"Odsetki zapłacone od kredytów zaciągniętych przez organizacje spółdzielcze na budowę nowych zakładów mogą być zaliczone do kosztów działalności eksploatacyjnej w okresie 3 lat, licząc od roku następnego po oddaniu inwestycji do eksploatacji.";

2)
w § 12 ust. 1 skreśla się pkt 1;
3)
w § 13 skreśla się ust. 5 i 6.
§  2.
Odsetki od kredytów bankowych na nie zakończone do dnia 31 grudnia 1972 r. inwestycje branżowe, zapłacone z funduszów inwestycyjnych zjednoczeń lub terenowych (branżowych) funduszów inwestycyjnych, podlegają ewidencjonowaniu przez inwestora jako koszty przyszłych okresów przy równoczesnym zwiększeniu funduszu statutowego. Zalicza się je do kosztów działalności eksploatacyjnej w okresie 3 lat, licząc od roku następnego po oddaniu inwestycji do eksploatacji.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021