Ustanowienie odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska".

UCHWAŁA Nr 166
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lipca 1973 r.
w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska".

W celu uznania zasług za wieloletnią i ofiarną pracę w gospodarce komunalnej i terenowej Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Ustanawia się odznakę "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska", zwaną dalej "odznaką".
§  2.
1.
Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem zawodowym nadawanym najbardziej zasłużonym pracownikom resortu gospodarki terenowej i ochrony środowiska, wyróżniającym się sumiennym wykonywaniem obowiązków w pracy zawodowej i społecznej, wykazującym szczególną dbałość o mienie społeczne i odznaczającym się wysokim poziomem moralnym.
2.
Odznaka może być nadawana również osobom nie zatrudnionym w jednostkach resortu gospodarki terenowej i ochrony środowiska za zasługi położone w dziedzinie gospodarki komunalnej i terenowej.
§  3.
Pracownicy wyróżnieni odznaką i posiadający wymagane warunki na równi z innymi pracownikami korzystają z pierwszeństwa:
1)
w przedstawianiu wniosków o nadanie orderów i odznaczeń,
2)
w awansowaniu,
3)
w kierowaniu do szkół ogólnokształcących i zawodowych dla pracujących oraz do szkół wyższych,
4)
w uzyskiwaniu nagród.
§  4.
Odznakę nadaje Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
§  5.
1.
Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania wyróżnionego na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych.
2.
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska może pozbawić odznaki w razie stwierdzenia, że jej nadanie nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd lub że osoba wyróżniona odznaką dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna posiadania odznaki.
§  6.
Opis i wzór odznaki, zasady i tryb jej wręczania oraz sposób noszenia ustali Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska po uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej.
§  7.
Koszty odznaki oraz wydatki związane z jej nadawaniem będą pokrywane ze środków Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
§  8.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
§  9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021