Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 25 czerwca 1973 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie uznania "Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 42, poz. 263) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1959 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy" (Monitor Polski z 1959 r. Nr 82, poz. 432 i z 1962 r. Nr 80, poz. 372).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

STOWARZYSZENIA WYŻSZEJ UŻYTECZNOŚCI "SPOŁECZNY KOMITET PRZECIWALKOHOLOWY"

Rozdział  1

Przepisy ogólne.

§  1.
Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, zwany dalej "Komitetem", jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności i posiada osobowość prawną.
§  2.
Terenem działalności Komitetu jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  3.
Siedzibą organów naczelnych Komitetu jest m. st. Warszawa.
§  4.
Komitet może utrzymywać stosunki z Międzynarodową Unią Przeciwko Alkoholizmowi oraz z innymi międzynarodowymi lub działającymi na terytorium innych państw organizacjami przeciwalkoholowymi.

Rozdział  2

Cel i środki działania.

§  5.
1.
Celem Komitetu jest zwalczanie pijaństwa i alkoholizmu oraz oddziaływanie w kierunku ograniczania spożywania napojów alkoholowych, w szczególności przez:
a)
prowadzenie pracy nad uświadamianiem społeczeństwu skutków nadużywania alkoholu,
b)
organizowanie różnorodnych form społecznego działania dla zwalczania pijaństwa i alkoholizmu,
c)
badanie alkoholizmu jako zjawiska społecznego i opracowywanie danych dotyczących produkcji, sprzedaży i spożywania alkoholu,
d)
przygotowywanie projektów aktów administracyjnych zmierzających do zwalczania alkoholizmu i przedstawianie ich w formie wniosków władzom państwowym i organom administracji państwowej,
e)
kontrolowanie społecznych akcji przeciwalkoholowych.
2.
Komitet jako ogólnopolska organizacja społeczna podejmuje działania inicjujące i koordynujące wysiłki całego społeczeństwa w zakresie realizacji celów określonych w ust. 1.
§  6.
Dla wykonania swych zadań Komitet w szczególności:
a)
inicjuje i koordynuje działalność społecznych organizacji masowych w dziedzinie walki z alkoholizmem oraz instytucji i organizacji społecznych specjalnie utworzonych do walki z alkoholizmem,
b)
współdziała z organami władzy i administracji państwowej we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów Komitetu,
c)
prowadzi studia nad zagadnieniami pijaństwa i alkoholizmu,
d)
przeprowadza badania w zakresie przestrzegania ustawodawstwa o zwalczaniu alkoholizmu,
e)
prowadzi bezpośrednio akcje w dziedzinie walki z alkoholizmem, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad trzeźwości, i współdziała w podobnych akcjach prowadzonych przez inne organizacje,
f)
sprawuje opiekę nad osobami, które przechodzą lub przeszły leczenie odwykowe, oraz nad rodzinami alkoholików.
§  7.
Komitet posiada przywilej wyłączności w zakresie reprezentowania polskiego społecznego ruchu przeciwalkoholowego:
a)
wobec organów władzy i administracji państwowej, instytucji i organizacji społecznych,
b)
wobec wszystkich zwalczających alkoholizm organizacji międzynarodowych lub działających na terytorium innych państw oraz we wszelkich międzynarodowych manifestacjach zwalczania alkoholizmu,
c)
wobec wszystkich instytucji naukowych prowadzących badania nad alkoholizmem i jego zwalczaniem.

Rozdział  3

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§  8.
Członkami Komitetu mogą być osoby fizyczne i prawne, które uznają cele Komitetu i pragną je czynnie realizować.
§  9.
1.
Osoby fizyczne przyjmuje na członków Komitetu zarząd oddziału powiatowego właściwego dla ich miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, na podstawie pisemnej deklaracji.
2.
Od decyzji odmawiającej przyjęcia na członka kandydat może odwołać się w terminie 30 dni do właściwego zarządu oddziału wojewódzkiego Komitetu, który rozstrzyga ostatecznie.
§  10.
1.
Osoby prawne przyjmuje do Komitetu:
a)
zarząd oddziału powiatowego, jeżeli działalność ich rozciąga się tylko na dany powiat,
b)
zarząd oddziału wojewódzkiego, jeżeli działalność ich rozciąga się tylko na dane województwo,
c)
Zarząd Główny, jeżeli działalność ich rozciąga się na obszar większy niż województwo.
2.
Od decyzji odmawiającej przyjęcia na członka osoba prawna może odwołać się do właściwego najbliższego walnego zebrania lub zjazdu.
§  11.
1.
Członkostwo osoby fizycznej ustaje przez:
a)
wystąpienie po uregulowaniu zaległych składek i innych zobowiązań wobec Komitetu,
b)
skreślenie z listy członków z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez 6 kolejnych miesięcy,
c)
wykluczenie z Komitetu przez zarząd oddziału powiatowego za niestosowanie się do uchwał i postanowień Komitetu, w razie skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub naruszenia osobistym postępowaniem zasad głoszonych przez Komitet,
d)
śmierć członka.
2.
Skreślonemu z listy lub wykluczonemu członkowi służy prawo odwołania się w terminie 30 dni do zarządu oddziału wojewódzkiego.
§  12.
Członkostwo osoby prawnej ustaje w razie jej likwidacji lub przez wystąpienie z Komitetu albo z mocy uchwały właściwego walnego zebrania lub zjazdu.
§  13.
1.
Członkowi Komitetu przysługują następujące uprawnienia:
a)
prawo brania udziału w zebraniach i zjazdach Komitetu zgodnie z postanowieniami statutu,
b)
czynne i bierne prawo wyborcze w Komitecie,
c)
prawo korzystania ze świadczeń i urządzeń Komitetu.
2.
Członkowie będący osobami prawnymi są reprezentowani przez swych pełnomocnych przedstawicieli.
§  14.
Członek Komitetu ma obowiązek:
a)
brać udział w realizowaniu zadań Komitetu,
b)
stosować się do postanowień statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń organów Komitetu,
c)
opłacać regularnie składki członkowskie.

Rozdział  4

Organizacja Komitetu.

§  15.
1.
Komitet składa się z oddziałów powiatowych i wojewódzkich.
2.
Właściwość terytorialna oddziałów wymienionych w ust. 1 odpowiada podziałowi administracyjnemu Państwa.
3.
Zarząd wyższego szczebla może zdecydować, ze w dzielnicach niektórych miast wyłączonych z województw nie zostanie utworzony oddział Komitetu. Funkcje jego spełnia wtedy oddział właściwy dla danego miasta.
§  16.
1.
Oddziały powiatowe mogą na swoim obszarze działania tworzyć koła zrzeszające członków w ich miejscu zamieszkania lub miejscu pracy lub też działających w innych stowarzyszeniach.
2.
Koło wybiera swego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Rozwiązanie koła następuje wskutek uchwały koła lub zarządu oddziału powiatowego.
§  17.
1.
Uchwały organów Komitetu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, jeśli statut nie stanowi inaczej.
2.
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  18.
O terminie walnego zebrania lub zjazdu powinien być na 14 dni przedtem zawiadomiony zarząd wyższego szczebla.
§  19.
1.
Kadencja wszystkich zarządów Komitetu i komisji rewizyjnych trwa 4 lata.
2.
Zarządy Komitetu, których kadencja się zakończyła, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych zarządów, którym obowiązane są niezwłocznie przekazać czynności, majątek, fundusze i wszystkie urządzenia Komitetu.
3.
Przekazania dokonuje się w formie protokolarnej.
§  20.
1.
W razie ustąpienia członka władz Komitetu, władze te mogą dokooptować do swego grona nowego członka.
2.
Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekraczać 1/5 ogólnej liczby członków władz ustalonej statutem.
§  21.
Ilekroć w statucie jest mowa:
a)
o oddziałach powiatowych komitetu - należy przez to rozumieć również oddziały miejskie i dzielnicowe,
b)
o oddziałach wojewódzkich - należy przez to rozumieć również oddziały miejskie w miastach wyłączonych z województw.

Rozdział  5

Oddział powiatowy.

§  22.
W powiecie działa oddział powiatowy Komitetu.
§  23.
Członkami oddziału powiatowego są wszyscy członkowie Komitetu - osoby fizyczne zamieszkałe na terenie oddziału oraz osoby prawne będące członkami Komitetu, jeżeli na tym terenie działa terenowa jednostka organizacyjna takiej osoby prawnej.
§  24.
Organami oddziału powiatowego Komitetu są:
a)
walne zebranie oddziału,
b)
zarząd oddziału powiatowego,
c)
komisja rewizyjna oddziału powiatowego.
§  25.
W walnym zebraniu oddziału biorą udział wszyscy członkowie: osoby fizyczne i prawne. Osobę prawną reprezentuje jeden przedstawiciel. Jeśli liczba członków przekracza 300 osób, wtedy walne zebranie odbywa się za pośrednictwem delegatów wybranych według zasad ustalonych przez Zarząd Główny.
§  26.
1.
Walne zebrania oddziału są zwyczajne i nadzwyczajne.
2.
Walne zebranie zwyczajne odbywa się raz na 4 lata.
3.
Walne zebranie nadzwyczajne zwołuje w razie potrzeby zarząd oddziału z własnej inicjatywy, na żądanie jednej trzeciej liczby członków oddziału, na żądanie komisji rewizyjnej lub na polecenie zarządu wyższego szczebla.
4.
Do ważności uchwał walnego zebrania oddziału potrzebna jest obecność połowy członków oddziału. W razie braku przewidzianej liczby członków zebranie odbywa się w drugim terminie z góry ustalonym przez zarząd i wtedy powzięte uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
§  27.
1.
Najwyższą władzą oddziału powiatowego jest walne zebranie oddziału.
2.
Do kompetencji walnego zebrania oddziału należy:
a)
wybór zarządu i komisji rewizyjnej,
b)
uchwalanie ogólnego programu prac oddziału zgodnie z wytycznymi Zjazdu Krajowego i Zarządu Głównego,
c)
udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi za ubiegły okres jego kadencji, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej,
d)
wybór delegatów na zjazd wojewódzki według zasad ustalonych przez Zarząd Główny.
§  28.
1.
Zarząd oddziału powiatowego składa się z 15 do 17 członków wybranych przez walne zebranie oddziału.
2.
Zarząd oddziału powiatowego wybiera spośród swoich członków prezydium w składzie 5-7 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
3.
Zarząd oddziału powiatowego może powoływać komisje do określonych zadań.
§  29.
1.
Do kompetencji zarządu oddziału powiatowego należy:
a)
kierowanie pracami oddziału,
b)
uchwalanie planów działalności i sprawozdań,
c)
zatwierdzanie budżetu i bilansów rocznych,
d)
nadzór nad działalnością podległych kół.
2.
Posiedzenia zarządu oddziału powiatowego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
§  30.
1.
Prezydium zarządu oddziału powiatowego działa w imieniu zarządu w okresie pomiędzy jego posiedzeniami.
2.
Posiedzenia prezydium zarządu oddziału powiatowego powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.
§  31.
1.
Komisja rewizyjna oddziału powiatowego składa się z 5 członków i 3 zastępców wybranych przez walne zebranie. Zastępcy wchodzą w skład komisji w razie stałego zwolnienia stanowiska członka komisji. Komisja wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2.
Komisja rewizyjna oddziału powiatowego kontroluje co najmniej raz w roku całokształt działalności zarządu oddziału, a następnie składa walnemu zebraniu oddziału sprawozdanie ze swej działalności i przedstawia wnioski w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi, jak również wnioski dotyczące bieżącego usprawniania działalności ogniw Komitetu.
3.
Komisja rewizyjna ma prawo delegować swego przedstawiciela do uczestniczenia z głosem doradczym na posiedzeniach zarządu i prezydium zarządu oddziału powiatowego.

Rozdział  6

Oddział wojewódzki.

§  32.
W województwie działa oddział wojewódzki Komitetu.
§  33.
Organami oddziału wojewódzkiego Komitetu są:
a)
zjazd oddziału wojewódzkiego,
b)
zarząd oddziału wojewódzkiego,
c)
komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego.
§  34.
1.
Zjazdy oddziału wojewódzkiego są zwyczajne i nadzwyczajne.
2.
Zjazd oddziału wojewódzkiego zwyczajny odbywa się raz na 4 lata.
3.
Zjazd oddziału wojewódzkiego nadzwyczajny zwołuje w razie potrzeby zarząd oddziału wojewódzkiego z własnej inicjatywy, na żądanie jednej trzeciej liczby oddziałów powiatowych, żądanie komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego lub na polecenie Zarządu Głównego.
4.
Do ważności uchwał zjazdu oddziału wojewódzkiego potrzebna jest obecność połowy delegatów uprawnionych do brania udziału w zjeździe wojewódzkim. W razie braku przewidzianej liczby delegatów zjazd odbywa się w drugim terminie z góry ustalonym przez zarząd i wtedy powzięte uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
§  35.
1.
W zjeździe oddziału wojewódzkiego biorą udział delegaci oddziałów powiatowych Komitetu wybrani na walnych zebraniach, według zasad ustalonych przez Zarząd Główny, oraz po jednym przedstawicielu osób prawnych będących członkami Komitetu, jeżeli na terenie oddziału działa jednostka organizacyjna takiej osoby prawnej.
2.
Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego, którzy nie są delegatami oddziałów powiatowych na zjazd, uczestniczą w zjeździe bez prawa głosowania.
§  36.
1.
Najwyższą władzą oddziału wojewódzkiego jest zjazd oddziału wojewódzkiego.
2.
Do kompetencji zjazdu oddziału wojewódzkiego należy:
a)
wybór zarządu i komisji rewizyjnej,
b)
uchwalanie ogólnego programu prac oddziału zgodnie z wytycznymi Zjazdu Krajowego i Zarządu Głównego,
c)
udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi za ubiegły okres jego kadencji po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej,
d)
wybór delegatów na Zjazd Krajowy według zasad ustalonych przez Zarząd Główny.
§  37.
1.
Zarząd oddziału wojewódzkiego składa się z 21 do 30 członków wybranych przez zjazd oddziału wojewódzkiego.
2.
Zarząd oddziału wojewódzkiego wybiera spośród swoich członków prezydium w składzie 7-9 osób, w tym przewodniczącego, l-2 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
3.
Zarząd oddziału wojewódzkiego może powoływać komisje do określonych zadań.
§  38.
1.
Do kompetencji zarządu oddziału wojewódzkiego należy:
a)
kierowanie pracami oddziału,
b)
uchwalanie wewnętrznych regulaminów pracy oddziału,
c)
uchwalanie planów działalności i sprawozdań,
d)
zatwierdzanie budżetu i bilansów rocznych,
e)
nadzór nad działalnością prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego oraz podległych oddziałów powiatowych,
f)
zawieszanie uchwał zarządów oddziałów powiatowych, jeżeli są sprzeczne z celami Komitetu lub z postanowieniami statutu,
g)
zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów powiatowych lub ich członków, jeśli działalność ich jest sprzeczna z celami Komitetu albo niezgodna ze statutem.
2.
Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
§  39.
1.
Prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego działa w imieniu zarządu w okresie pomiędzy jego posiedzeniami.
2.
Prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego w razie zawieszenia w czynnościach zarządu oddziału powiatowego powołuje tymczasowe prezydium tego oddziału, które sprawuje funkcje do czasu wyboru i ukonstytuowania się nowego zarządu.
3.
Ostateczną decyzję w sprawie zawieszonej uchwały wydaje Zarząd Główny.
4.
Posiedzenia prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.
§  40.
1.
Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego składa się z 5 członków i 3 zastępców wybranych przez zjazd oddziału wojewódzkiego. Zastępcy wchodzą w skład komisji w razie stałego zwolnienia stanowiska członka komisji. Komisja wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2.
Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego kontroluje co najmniej raz w roku całokształt działalności zarządu oddziału, a następnie składa zjazdowi oddziału wojewódzkiego sprawozdanie ze swej działalności i przedstawia wnioski w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi, jak również wnioski dotyczące bieżącego usprawniania działalności ogniw Komitetu.
3.
Komisja rewizyjna ma prawo delegować swego przedstawiciela do uczestniczenia z głosem doradczym na posiedzeniu zarządu i prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego.

Rozdział  7

Władze naczelne Komitetu.

§  41.
Władzami naczelnymi Komitetu są:
a)
Zjazd Krajowy,
b)
Zarząd Główny,
c)
Główna Komisja Rewizyjna.
§  42.
1.
Zjazdy krajowe są zwyczajne i nadzwyczajne.
2.
Zjazd Krajowy zwyczajny odbywa się raz na 4 lata i zwoływany jest przez Zarząd Główny. Termin, miejsce i porządek obrad Zjazdu Krajowego ustala Zarząd Główny i podaje do wiadomości delegatom co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.
3.
Zjazd Krajowy nadzwyczajny zwołuje w razie potrzeby Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądania jednej trzeciej liczby oddziałów wojewódzkich oraz na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
4.
Do ważności uchwał Zjazdu Krajowego potrzebna jest obecność połowy delegatów uprawnionych do brania udziału w Zjeździe Krajowym. W razie braku przewidzianej liczby delegatów Zjazd odbywa się w drugim terminie z góry ustalonym przez Zarząd Główny i wtedy powzięte uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
§  43.
1.
W Zjeździe Krajowym biorą udział delegaci oddziałów wojewódzkich Komitetu wybrani na zjazdach oddziałów wojewódzkich, według zasad ustalonych przez Zarząd Główny, oraz po jednym przedstawicielu osób prawnych działających na obszarze większym niż województwo, będących członkami Komitetu.
2.
Członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, którzy nie są delegatami oddziałów wojewódzkich na Zjazd, uczestniczą w Zjeździe bez prawa głosowania.
§  44.
1.
Najwyższą władzą Komitetu jest Zjazd Krajowy.
2.
Do kompetencji Zjazdu Krajowego należy:
a)
wybór Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,
b)
uchwalanie wytycznych prac Komitetu,
c)
ustalanie wysokości składki członkowskiej,
d)
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu za ubiegły okres jego kadencji, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
e)
podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania Komitetu,
f)
rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przynależnością do Komitetu,
g)
uchylanie uchwał Zarządu Głównego, jeżeli są sprzeczne z celami Komitetu lub z postanowieniami statutu,
h)
podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawie zawieszonych przez Zarząd Główny uchwał zarządów oddziałów wojewódzkich.
§  45.
1.
Zarząd Główny składa się z 45-71 członków wybranych przez Zjazd Krajowy.
2.
Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków prezydium w składzie 19 osób, w tym przewodniczącego, 2-4 wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego, 1-2 sekretarzy i skarbnika.
§  46.
1.
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a)
ustalanie ogólnego kierunku prac Komitetu,
b)
uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działalności i sprawozdań,
c)
zatwierdzanie bilansów oraz wytycznych do budżetu,
d)
czuwanie nad wykonywaniem uchwał Zjazdu,
e)
nadzór nad działalnością prezydium Zarządu Głównego i oddziałów Komitetu,
f)
uchylanie uchwał zarządów oddziałów powiatowych i zawieszanie uchwał zarządów wojewódzkich, jeśli są sprzeczne z celami Komitetu lub z postanowieniami statutu,
g)
zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów wojewódzkich lub ich członków, jeżeli działalność ich jest sprzeczna z celami Komitetu albo niezgodna ze statutem,
h)
ustalanie zasad wybierania delegatów oddziałów powiatowych na zjazdy oddziałów wojewódzkich i delegatów oddziałów wojewódzkich na Zjazd Krajowy.
2.
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
§  47.
Zarząd Główny powołuje Radę Społeczno-Naukową Komitetu jako organ doradczy i opiniodawczy w sprawach badań nad alkoholizmem, nadając jej regulamin, który określi skład Rady, sposób powoływania i odwoływania jej członków oraz sposób prowadzenia jej prac.
§  48.
1.
Prezydium Zarządu Głównego działa w imieniu Zarządu Głównego w okresie pomiędzy jego posiedzeniami, a w szczególności:
a)
realizuje uchwały Zarządu Głównego i bezpośrednio kieruje pracą Komitetu,
b)
sprawuje nadzór nad działalnością oddziałów oraz agend Komitetu i udziela im wiążących wskazań,
c)
reprezentuje Komitet na zewnątrz,
d)
przygotowuje projekty wieloletnich i rocznych planów działalności i budżetu,
e)
realizuje plany działalności i dysponuje funduszami Komitetu w granicach określonych budżetem,
f)
powołuje w razie zawieszenia w czynnościach zarządu oddziału tymczasowe prezydium tego oddziału, które sprawuje funkcje do czasu wyboru i ukonstytuowania się nowego zarządu,
g)
przyznaje odznakę honorową Komitetu,
h)
powołuje spośród swoich członków sekretariat do kierowania sprawami bieżącymi oraz ustala zakres jego kompetencji,
i)
powołuje i odwołuje naczelnych redaktorów czasopism Komitetu i kierownika Ośrodka Badań Naukowych,
j)
powołuje w razie potrzeby komisje do określonych zadań i zatwierdza regulaminy ich działania.
2.
Posiedzenia prezydium odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§  49.
1.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 9 członków i 3 zastępców wybranych przez Zjazd Krajowy. Zastępcy wchodzą w skład komisji w razie stałego zwolnienia stanowiska członka komisji. Komisja wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2.
Główna Komisja Rewizyjna kontroluje co najmniej raz w roku całokształt działalności Zarządu Głównego Komitetu, a następnie składa Zjazdowi Krajowemu sprawozdanie ze swej działalności i przedstawia wnioski w sprawie udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium, jak również wnioski dotyczące bieżącego usprawniania działalności ogniw Komitetu.
3.
Główna Komisja Rewizyjna ma prawo delegować swego przedstawiciela do uczestniczenia z głosem doradczym na posiedzeniach Zarządu Głównego i prezydium Zarządu Głównego.
4.
Główna Komisja Rewizyjna uchwala regulamin swego działania i instrukcje dla komisji rewizyjnych oddziałów wojewódzkich i powiatowych.

Rozdział  8

Majątek Komitetu.

§  50.
Majątek Komitetu stanowią jego fundusze oraz nieruchomości i ruchomości.
§  51.
Na fundusze Komitetu składają się:
a)
składki członkowskie,
b)
zapisy, darowizny,
c)
dochody z nieruchomości i agend prowadzonych przez Komitet,
d)
dochody z imprez urządzanych przez Komitet,
e)
dotacje państwowe.
§  52.
Umowy, pełnomocnictwa oraz wszystkie zobowiązania wymagają do swej ważności podpisu pod pieczęcią Komitetu dwóch członków właściwego zarządu, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
§  53.
Wszelkie zobowiązania wynikające z gospodarki budżetowej, jak czeki i inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych, podpisują pod pieczęcią Komitetu członek zarządu upoważniony przez zarząd lub jego prezydium oraz księgowy.

Rozdział  9

Zmiany statutu i likwidacja Komitetu.

§  54.
Uchwała Zjazdu Krajowego Komitetu w sprawie zmiany statutu i likwidacji Komitetu zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do brania udziału w Zjeździe Krajowym.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021