Państwowa Inspekcja Plonów.

UCHWAŁA Nr 12
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 stycznia 1973 r.
w sprawie Państwowej Inspekcji Plonów.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Państwowa Inspekcja Plonów dokonuje ocen przewidywanych i faktycznie osiąganych plonów roślin uprawnych w rolnictwie indywidualnym i uspołecznionym.
2.
Państwowa Inspekcja Plonów działa w ramach organizacyjnych Głównego Urzędu Statystycznego.
§  2.
1.
Zadaniem Państwowej Inspekcji Plonów jest:
1)
dokonywanie w ciągu całego roku oceny przebiegu wegetacji roślin uprawnych,
2)
dokonywanie szacunków przewidywanych oraz osiągniętych plonów i zbiorów roślin uprawnych.
2.
Przy dokonywaniu ocen Państwowa Inspekcja Plonów opiera się na:
1)
badaniach statystycznych przeprowadzanych przez własne organy terenowe i terenowe organy statystyki państwowej w uspołecznionych i indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz informacjach zbieranych za pośrednictwem sieci informatorów i korespondentów Głównego Urzędu Statystycznego,
2)
sprawozdawczości statystycznej uspołecznionych gospodarstw rolnych.
3.
Wykaz roślin uprawnych i ziemiopłodów objętych ocenami Państwowej Inspekcji Plonów ustala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.
4.
Ogólne zasady, tryb prognozowania i szacowania plonów ustala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, a w odniesieniu do rolniczych spółdzielni produkcyjnych również z Prezesem Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.
§  3.
Organami Państwowej Inspekcji Plonów są:
1)
Inspektor Główny, którego aparat wykonawczy stanowi Główny Inspektorat - Departament w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz
2)
inspektorzy wojewódzcy, działający przy wojewódzkich urzędach statystycznych,
3)
rzeczoznawcy powiatowi i gminni, działający przy powiatowych inspektoratach statystycznych.
§  4.
1.
Na stanowiska wymienione w § 3 pkt 2 i 3, zwane dalej "terenowymi organami Państwowej Inspekcji Plonów", mogą być powoływane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje fachowe, długoletnią praktykę w rolnictwie lub ogrodnictwie oraz dobrą znajomość miejscowych warunków produkcyjnych.
2.
Organy Państwowej Inspekcji Plonów wykonują swoje zadania przy pomocy honorowych informatorów rolnych i ogrodniczych działających na terenie poszczególnych gmin (miast).
3.
Inspektorów wojewódzkich powołuje i odwołuje Inspektor Główny Państwowej Inspekcji Plonów na wniosek dyrektorów wojewódzkich urzędów statystycznych.
4.
Rzeczoznawców powiatowych powołują i odwołują dyrektorzy właściwych terenowo urzędów statystycznych stopnia wojewódzkiego na wniosek kierowników powiatowych inspektoratów statystycznych.
5.
Rzeczoznawców gminnych oraz informatorów rolnych i ogrodniczych Państwowej Inspekcji Plonów powołują i odwołują kierownicy właściwych terenowo organów statystyki państwowej stopnia powiatowego w porozumieniu z naczelnikami gmin.
6.
Stanowisko inspektora wojewódzkiego oraz rzeczoznawcy powiatowego i gminnego może być łączone z inną pracą zawodową i traktowane jako zajęcie dodatkowe. W takim wypadku osobom powołanym na te stanowiska przysługuje w okresie sporządzania ocen i szacunków prawo do zwolnienia od normalnych zajęć służbowych w macierzystym zakładzie pracy, w wymiarze do 14 dni roboczych w ciągu roku.
7.
Szczegółowe zasady i tryb powoływania oraz zakres działania terenowych organów Państwowej Inspekcji Plonów oraz informatorów rolnych i ogrodniczych określa Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
§  5.
1.
Zasady i tryb współpracy organów statystyki państwowej z Państwową Inspekcją Plonów ustali Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
2.
Zadania i organizację prac związanych z przeprowadzaniem ocen stanu zasiewów oraz szacunkiem plonów i zbiorów roślin uprawnych wyznacza i zleca Inspektor Główny Państwowej Inspekcji Plonów.
§  6.
1.
Inspektorowi wojewódzkiemu oraz rzeczoznawcom powiatowym przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne, gminnym zaś rzeczoznawcom przysługuje wynagrodzenie za każde sprawozdanie sporządzone na zlecenie Inspektora Głównego Państwowej Inspekcji Plonów.
2.
W razie przeprowadzania przez osoby pełniące funkcje wymienione w ust. 1 reprezentacyjnych badań, określonych instrukcjami Głównego Urzędu Statystycznego, otrzymują one wynagrodzenie według ustalonych odrębnie stawek.
3.
Informatorzy rolni i ogrodniczy pełnią swoje funkcje bezpłatnie, a w razie przeprowadzania przez nich badań reprezentacyjnych, określonych instrukcjami Głównego Urzędu Statystycznego, przysługuje im wynagrodzenie według ustalonych stawek.
4.
Wysokość wynagrodzeń zryczałtowanych i stawek, o których mowa w ust. 1-3, określi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
5.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego może na wniosek Inspektora Głównego Państwowej Inspekcji Plonów przyznawać specjalne nagrody pieniężne osobom pełniącym funkcje w organach Państwowej Inspekcji Plonów i terenowych organach statystyki państwowej, zgodnie z regulaminem ustalonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
§  7.
1.
Prezydia rad narodowych stopnia wojewódzkiego i powiatowego powołują komisje oceny plonów odpowiednich stopni.
2.
W skład wojewódzkich i powiatowych komisji oceny plonów prezydia rad narodowych powołują, w porozumieniu z dyrektorami właściwych urzędów statystycznych stopnia wojewódzkiego i kierownikami terenowych organów statystyki państwowej stopnia powiatowego, przedstawicieli miejscowej kadry fachowców rolnych i ogrodniczych, należycie obeznanych z lokalnymi warunkami produkcji roślinnej oraz całokształtem zagadnień rolnych i ogrodniczych na danym terenie, zatrudnionych w organach prezydiów rad narodowych oraz w innych instytucjach i placówkach naukowo-badawczych.
3.
Komisje oceny plonów, o których mowa w ust. 1, są organem opiniodawczym Państwowej Inspekcji Plonów.
4.
Zakres i tryb pracy komisji oceny plonów określi regulamin szczegółowy, ustalony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.
§  8.
1.
Ministrowie Rolnictwa, Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Przemysłu Lekkiego - w zakresie uzgodnionym z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego - zapewnią, aby podległe im instytuty naukowo-badawcze, centrale, zjednoczenia i organy inspekcji oraz stacje oceny nasion - dostarczały organom Państwowej Inspekcji Plonów informacji związanych z zakresem ich działania, a dotyczących w szczególności metod oceny przewidywanych i osiągniętych plonów, przebiegu prac polowych, stanu wegetacji i zdrowotności upraw, oceny jakości ziemiopłodów oraz postępu i wyników kontraktacji roślin, zaopatrzenia i skupu.
2.
Minister Finansów zobowiąże Państwowy Zakład Ubezpieczeń do nadsyłania organom Państwowej Inspekcji Plonów okresowych i rocznych meldunków oraz zestawień odnoszących się do klęsk żywiołowych i strat spowodowanych przez nie w uprawach rolnych.
3.
Prezydia rad narodowych zapewnią dostarczanie organom Państwowej Inspekcji Plonów danych do oceny plonów i zbiorów oraz udzielenie pomocy fachowej i technicznej przy przeprowadzaniu badań statystycznych w tym zakresie.
§  9.
1.
Państwowa Inspekcja Plonów przy przeprowadzaniu badań statystycznych oraz ocen jest uprawniona do kontroli stanu zasiewów w polu, kontroli zbiorów ziemiopłodów zmagazynowanych na terenie gospodarstw oraz do przeprowadzania kontrolnego badania sprzętu ziemiopłodów.
2.
Państwowa Inspekcja Plonów ma prawo wglądu do dokumentacji podstawowej oraz sprawozdawczości statystycznej dotyczącej powierzchni zasiewów, plonów i zbiorów ziemiopłodów w odniesieniu do badanych gospodarstw.
3.
Wykonywanie uprawnień określonych w ust. 1 w odniesieniu do gospodarstw indywidualnych wymaga zgody użytkownika gospodarstwa.
§  10.
Informacje indywidualne uzyskane przez Państwową Inspekcję Plonów w związku z oceną plonów oraz przeprowadzanymi badaniami statystycznymi mogą być używane wyłącznie do zestawień statystycznych.
§  11.
Upoważnia się Ministra Finansów do zwiększenia z rezerwy budżetu centralnego wydatków budżetowych Głównego Urzędu Statystycznego określonych w budżecie Państwa na rok 1973 o kwotę 3.400 tys. złotych na pokrycie kosztów związanych ze zmianami w strukturze organizacyjnej Państwowej Inspekcji Plonów.
§  12.
Zaleca się Zarządowi Centralnego Związku Kółek Rolniczych, Zarządowi Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Zarządowi Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Zarządowi Głównemu Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" podjęcie ustaleń zapewniających wykonanie zadań wynikających z niniejszej uchwały.
§  13.
Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, zainteresowanym ministrom oraz prezydiom rad narodowych.
§  14.
Traci moc uchwała nr 339 Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie Państwowej Inspekcji Plonów (Monitor Polski Nr 79, poz. 364).
§  15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021