Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 czerwca 1973 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłasza się, według stanu na dzień 1 czerwca 1973 r., wykaz obowiązujących zarządzeń Ministra Obrony Narodowej ogłoszonych w Monitorze Polskim.
Zarządzenia i inne resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem, utraciły moc.

Równocześnie traci moc obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski z 1969 r. Nr 34, poz. 260 i z 1971 r. Nr 30, poz. 191).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

obowiązujących zarządzeń Ministra Obrony Narodowej ogłoszonych w Monitorze Polskim według stanu na dzień 1 czerwca 1973 r.
Lp. Data zarządzenia Tytuł zarządzenia (w sprawie) Zarządzenie ogłoszone (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1 2 3 4
1 6.XI.1951 r. w sprawie określenia władz wojskowych uprawnionych do zgłaszania zapotrzebowań na środki przewozowe i o trybie postępowania w tych sprawach 1951 r. Nr A-95, poz. 1322
2 7.IV.1953 r. w sprawie trybu postępowania przy zabezpieczaniu i unieszkodliwianiu ujawnionych w terenie i znajdujących się w złomie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 1953 r. Nr A-35, poz. 445
31) 25.II.1956 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z depozytami stanowiącymi sprzęt i ekwipunek wojskowy oraz przedmioty, których posiadanie wymaga zezwolenia organów administracji państwowej 1956 r. Nr 40, poz. 511
4 6.VIII.1958 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania studiów odbytych w szkołach wyższych za granicą na poczet studiów w akademiach wojskowych oraz warunków i trybu nostryfikacji dyplomów uzyskanych w akademiach wojskowych za granicą 1958 r. Nr 64, poz. 370
52) 25.III.1960 r. w sprawie terminów i trybu wzajemnego przekazywania przez poradnie przeciwgruźlicze i komisje poborowe wykazów mężczyzn chorych na gruźlicę i ozdrowieńców po przebytej gruźlicy 1960 r. Nr 29, poz. 140
63) 18.II.1962 r. w sprawie zasad i trybu odprawy celnej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz ich załóg 1962 r. Nr 25, poz. 105
7 5.III.1962 r. w sprawie określenia pomieszczeń nie podlegających zajęciu na zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych 1962 r. Nr 25, poz. 103
8 2.V.1962 r. w sprawie określenia wysokości stawek zryczałtowanych wynagrodzenia za przejściowe zakwaterowanie Sił Zbrojnych w pomieszczeniach 1962 r. Nr 42, poz. 196
9 22.V.1962 r. w sprawie stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych 1962 r. Nr 59, poz. 282
10 21.XII.1962 r. w sprawie określenia organu wojskowego właściwego do wydawania pozwoleń na wywóz za granicę broni palnej typu wojskowego innej niż broń palna krótka 1963 r. Nr 4, poz. 16
11 25.IV.1963 r. w sprawie określenia, jakiego rodzaju wynalazki i wzory użytkowe wchodzą w zakres obrony Państwa 1963 r. Nr 38, poz. 187
121) 12.XII.1963 r. w sprawie podawania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, organów ochrony granic i Milicji Obywatelskiej danych dotyczących tych jednostek po zderzeniu się na morzu lub wodach śródlądowych ze statkami lub wodnosamolotami 1963 r. Nr 97, poz. 459
13 1.II.1964 r. w sprawie sporządzania opinii o żołnierzach zwolnionych ze służby wojskowej, wymaganej przy przyjmowaniu do pracy na stanowiska kierownicze lub związane z odpowiedzialnością materialną 1964 r. Nr 12, poz. 54
14 22.X.1964 r. w sprawie zasad uczestniczenia żołnierzy w zgromadzeniach organizowanych poza wojskiem 1964 r. Nr 80, poz. 377
154) 10.VIII.1966 r. w sprawie warunków dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych oraz innych pojazdów Sił Zbrojnych, poruszających się w kolumnach 1966 r. Nr 43, poz. 219 i 1969 r. Nr 5, poz. 47
16 20.III.1967 r. w sprawie asystowania organów wojskowych i udzielania przez nie pomocy przy czynnościach egzekucyjnych 1967 r. Nr 22, poz. 104
17 15.VI.1967 r. w sprawie określenia organów wojskowych uprawnionych do prowadzenia w trybie administracyjnym egzekucji niektórych należności z wynagrodzenia za pracę 1967 r. Nr 35, poz. 164
185) 4.VI.1968 r. w sprawie przeprowadzania przeglądów lekarskich dla celów powszechnego obowiązku obrony 1968 r. Nr 25, poz. 163
19 16.VII.1968 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" 1968 r. Nr 33, poz. 223
201) 15.X.1968 r. w sprawie obowiązków organów wojskowych w zakresie załatwiania spraw zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 1968 r. Nr 44, poz. 315 i z 1973 r. Nr 4, poz. 30
211) 27.XI.1968 r. w sprawie udzielania żołnierzom w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą 1968 r. Nr 52, poz. 362
226) 27.XII.1968 r. w sprawie określenia wysokości narzutu dla prac zleconych planowych wykonywanych w szkołach wyższych 1969 r. Nr 4, poz. 40
231) 18.III.1969 r. w sprawie doręczania kart powołania i wezwać imiennych do czynnej służby wojskowej 1969 r. Nr 34, poz. 257
24 9.V.1970 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i postępowania z tymi dokumentami 1970 r. Nr 15, poz. 129
25 23.XI.1970 r. w sprawie objęcia przysposobieniem obronnym młodzieży uczęszczającej do szkół, nie będących szkołami średnimi 1970 r. Nr 40, poz. 305
261) 30.XII.1970 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości w wojsku 1971 r. Nr 4, poz. 24
27 19.VII.1971 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania sztabów wojskowych 1971 r. Nr 43, poz. 274, z 1972 r. Nr 51, poz. 271 i z 1973 r. Nr 11, poz. 64
281) 7.XI.1972 r. w sprawie współdziałania w akcjach ratowniczych wojskowych straży pożarnych i pododdziałów jednostek wojskowych z terenowymi strażami pożarnymi 1972 r. Nr 54, poz. 290
29 16.I.1973 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia rentowe i odszkodowawcze 1973 r. Nr 4, poz. 29
30 16.I.1973 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków dla celów związanych z przyznawaniem żołnierzom i ich rodzinom świadczeń odszkodowawczych i rentowych 1973 r. Nr 4, poz. 30
317) 24.II.1973 r. w sprawie zasad udzielania nauczycielom akademickim zezwoleń na dodatkowe zatrudnienie zarobkowe 1973 r. Nr 11, poz. 65
32 22.V.1973 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet 1973 r. Nr 23, poz. 139

1) wspólnie z Ministrem Spraw Wewnętrznych

2) wspólnie z Ministrami Zdrowia i Spraw Wewnętrznych

3) wspólnie z Ministrem Handlu Zagranicznego

4) wspólnie z Ministrami Komunikacji i Spraw Wewnętrznych

5) wspólnie z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej

6) wspólnie z Ministrami: Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury i Sztuki i Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki

7) wspólnie z Ministrami: Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Oświaty i Wychowania, Spraw Wewnętrznych oraz Żeglugi i Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021