Zbędny tabor kolejowy i urządzenia specjalistyczne używane w komunikacji kolejowej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 9 czerwca 1973 r.
w sprawie zbędnego taboru kolejowego i urządzeń specjalistycznych, używanych w komunikacji kolejowej.

Na podstwie § 25 ust. 1 pkt 1 lit. a) i c) i § 26 ust. 1 uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi (Monitor Polski Nr 46, poz. 292) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Przepisy zarządzenia stosuje się do znajdujących się w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych:
1)
taboru kolejowego kolei użytku publicznego i niepublicznego w rozumieniu art. 2 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz.U. z 1970 r. Nr 9, poz. 76 i 1971 r. Nr 12, poz. 115), zwanego dalej "taborem kolejowym",
2)
urządzeń specjalistycznych używanych w komunikacji kolejowej, którymi w rozumieniu zarządzenia są urządzenia służące do budowy i utrzymania nawierzchni kolejowej oraz do zabezpieczenia ruchu i łączności kolejowej, zwanych dalej "urządzeniami",
3)
części taboru kolejowego, zwanych dalej "częściami".
2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o "przedmiotach" - należy przez to rozumieć łącznie tabor kolejowy, urządzenia i części.
3.
Przepisów zarządzenia nie stosuje się do taboru kolejowego kolei użytkowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
§  2.
Części taboru kolejowego uznaje się za zbędne, jeżeli:
1)
ich zapas, nie stanowiący zapasu awaryjnego lub rezerwowego, przekracza pięcioletnie zużycie albo
2)
nie mogą być użyte do taboru kolejowego eksploatowanego w danej jednostce.
§  3.
1.
Jednostka państwowa, w której posiadaniu znajdują się zbędne przedmioty wymienione w załączniku do zarządzenia, zgłasza je w pierwszej kolejności w terminie 14 dni od ich ujawnienia swej jednostce zwierzchniej w celu zagospodarowania w ramach tej jednostki lub zaoferowania innym jednostkom resortu. Jeżeli jednostka zwierzchnia w ciągu miesiąca nie udzieli odpowiedzi na zgłoszenie, wówczas dana jednostka państwowa zgłasza te przedmioty jednostce określonej w załączniku do zarządzenia, zwane dalej "właściwą jednostką", w celu wskazania nabywcy.
2.
Jeżeli zbędne przedmioty, o których mowa w ust. 1, znajdują się w zarządzie jednostki bezpośrednio podległej ministrowi (kierownikowi urzędu centralnego), należy je zaoferować innym jednostkom resortu, a w razie braku nabywców - właściwej jednostce.
3.
Właściwa jednostka w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia wskaże nabywcę zbędnych przedmiotów, z tym że wskazanie nabywców przedmiotów wymienionych pod lp. 1-5 załącznika ogranicza się do jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe (PKP). Jeżeli jednostka zgłaszająca zbędne przedmioty nie otrzyma odpowiedzi w ciągu 2 miesięcy, może przedmioty te sprzedać lub wynająć dowolnej jednostce państwowej albo innej jednostce gospodarki uspołecznionej.
§  4.
Zbędne przedmioty nie wymienione w załączniku do zarządzenia należy po ich ujawnieniu sprzedać lub wynająć dowolnej jednostce państwowej albo innej jednostce gospodarki uspołecznionej, chyba że jednostka zwierzchnia zastrzeże sobie prawo dysponowania tymi przedmiotami.
§  5.
Sprzedaż zbędnych przdmiotów następuje po cenie ustalonej na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.
§  6.
1.
Za najem taboru kolejowego, znajdującego się w zarządzie przedsiębiorstwa PKP, pobiera się opłaty według cennika obowiązującego w tym przedsiębiorstwie.
2.
Za najem wagonów cystern znajdujących się w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu przemysłu chemicznego pobiera się opłaty obowiązujące w tym resorcie.
§  7.
1.
Jednostka państwowa może przekazać niodpłatnie zbędne przedmioty innej jednostce państwowej:
1)
podporządkowanej tej samej jednostce nadrzędnej,
2)
nie podporządkowanej tej samej jednostce nadrzędnej, jeżeli:
a)
pozostały one po produkcji zaniechanej lub w wyniku modernizacji produkcji albo zmian technologicznych produkcji, albo
b)
są potrzebne jednostce przejmującej na cele jej statutowej działalności oświatowej, naukowej, wychowawczej lub szkoleniowej,
3)
jeżeli jednostka przekazująca i jednostka przejmująca są jednostkami budżetowymi.
2.
Jednostce określonej w ust. 1 pkt 2 mogą być również przekazane niodpłatnie tabor kolejowy i urządzenia:
1)
zużyte technicznie co najmniej w 50% lub przestarzałe, gdy dalsza ich eksploatacja byłaby ekonomicznie nieuzasadniona lub
2)
gdy suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych przewyższa wartość tych maszyn.
§  8.
1.
Jednostka państwowa przeznacza na surowce wtórne (złom) przedmioty:
1)
posiadające wady albo
2)
których nie wolno wprowadzać do obrotu po upływie terminu ważności lub których użycie mogłoby być niebezpieczne bądź które całkowicie utraciły wartość użytkową, albo
3)
które są technicznie przestarzałe, a ich użycie lub eksploatacja przez jednostki państwowe byłaby nieopłacalna nawet po przeprowadzeniu kapitalnego remontu lub przeróbki, albo
4)
którymi nie rozporządzono w trybie określonym w § 3, 4 i 7.
2.
W szczególności należy przeznaczyć na surowce wtórne (złom):
1)
tabor kolejowy i urządzenia, co do których zachodzą warunki określone w § 7 ust. 2 pkt 1 i 2,
2)
przedmioty, co do których zachodzą warunki określone w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a).
3.
Przeznaczenie na surowce wtórne (złom) zbędnego taboru kolejowego, pozostającego w zarządzie jednostki podporządkowanej zjednoczeniu (jednostce równorzędnej), następuje po uprzednim zakwalifikowaniu tego taboru na złom przez komisję w składzie:
1)
przewodniczący - wyznaczony przez kierownika jednostki nadrzędnej nad jednostką, w której zarządzie znajduje się tabor kolejowy,
2)
kierownik lub zastępca kierownika jednostki, w której zarządzie znajduje się tabor kolejowy,
3)
kierownik właściwej dla spraw taboru kolejowego technicznej komórki organizacyjnej w jednostce, w której zarządzie znajduje się tabor kolejowy.
4.
W razie kwalifikowania taboru kolejowego na surowce wtórne (złom) w zakładach naprawczych taboru kolejowego w skład komisji, o której mowa w ust. 3, wchodzą:
1)
przewodniczący - jak w ust. 3 pkt 1,
2)
przedstawiciel jednostki, w której zarządzie znajduje się tabor kolejowy, a jeżeli tabor znajduje się w zarządzie przedsiębiorstwa PKP - komisarz odbiorczy przy zakładach naprawczych taboru kolejowego,
3)
przedstawiciel zakładów naprawczych taboru kolejowego.
5.
Jeżeli zbędny tabor kolejowy pozostaje w zarządzie jednostki państwowej podlegającej bezpośrednio ministrowi (kierownikowi urzędu centralnego), skład komisji do zakwalifikowania tego taboru na surowce wtórne (złom) ustala kierownik tej jednostki. W razie kwalifikowania tego taboru na surowce wtórne (złom) w zakładach naprawczych taboru kolejowego w skład tej komisji wchodzi również przedstawiciel tych zakładów.
6.
Decyzję w sprawie przeznaczenia na surowce wtórne (złom) taboru kolejowego znajdującego się w zarządzie przedsiębiorstwa PKP podejmuje Ministerstwo Komunikacji.
§  9.
W sprawach nie unormowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 2, § 6, § 21 ust. 1 i 2, § 22 ust. 3, § 23 ust. 5 i 6 oraz § 24 uchwały nr 164 rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi (Monitor Polski Nr 46, poz. 292).
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

WYKAZ

ZBĘDNYCH PRZEDMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH ZAOFEROWANIU WYZNACZONYM JEDNOSTKOM
Lp. Symbol systematycznego wykazu wyrobów Określenie przedmiotów Nazwa jednostki
1 1011-3

1011-5

Lokomotywy spalinowe na tor normalny o mocy 800 i więcej KM

Lokomotywy elektryczne na tor normalny o 2000 i więcej kW na napięcie 3000 V

Ministerstwo Komunikacji Centralny Zarząd Trakcji

ul. Chałubińskiego 4

00-928 Warszawa

2 1011-2

1011-4

1011-6

1013-2

1014-2

Lokomotywy parowe na tor wąski

Lokomotywy spalinowe na tor wąski

Lokomotywy elektryczne na tor wąski

Wagony ruchu pasażerskiego na tor wąski

Wagony towarowe na tor wąski

Ministerstwo Komunikacji Centralny Zarząd Kolei Dojazdowych

ul. Chałubińskiego 4

00-928 Warszawa

3 1014-11 i 1014-13 do 14

1014-1 z wyłączeniem 1014-11 1014-13 do 14 i 1014-16

1013-11 do 15

Wagony towarowe odkryte, eksploatowane poniżej 24 lat - na tor normalny z wyjątkiem wagonów samowyładowczych piaskowych służących do przewozu piasku

Wagony towarowe pozostałych typów, eksploatowane poniżej 32 lat - na tor normalny

Wagony ruchu pasażerskiego, eksploatowane poniżej 32 lat - na tor normalny

Ministerstwo Komunikacji Centralny Zarząd Wagonów

ul. Chałubińskiego 4

00-928 Warszawa

4 0813-4 Urządzenia do budowy nawierzchni kolejowej następujących rodzajów:

- żurawie do układki torów przęsłami

- platformy motorowe do przęseł torowych

- żurawie do układki rozjazdów

- suwnice zmechanizowane do przęseł torowych

- ciężkie oczyszczarki podsypki

- ciężkie podbijarki podkładów

- podbijarki rozjazdów

- zagęszczarki podsypki

- profilarki podłoża

Ministerstwo Komunikacji Centralny Zarząd Utrzymania Kolei

ul. Chałubińskiego 4

00-928 Warszawa

5 Części zamienne, podzespoły i zespoły do taboru kolejowego Biuro Zaopatrzenia i Zbytu Części Zamiennych Taboru Kolejowego

ul. Orla 1

41-201 Sosnowiec

6 1014-16 Wagony cysterny Przedsiębiorstwo Eksploatacji Cystern ul. Długa 4

00-263 Warszawa

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021