Zasady zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzenia za te prace.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 19 czerwca 1973 r.
w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.

W celu zapewnienia stosowania jednolitych zasad ustalania wynagrodzeń oraz zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych zarządza się, co następuje:
§  1.
Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się do określania wynagrodzeń oraz zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych, które nie są przedmiotem prawa autorskiego lub do których prawa autorskie służą wydawcy, zwanych dalej "umowami".
§  2.
Użyte w niniejszym zarządzeniu określenia:
1)
wydawca - oznacza jednostkę powierzającą wykonanie określonej pracy wydawniczej,
2)
wykonawca - oznacza osobę wykonującą powierzoną pracę wydawniczą.
§  3.
Ustala się tabelę wynagrodzeń za prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, zwaną dalej "tabelą".
§  4.
Umowa wymaga formy pisemnej oraz powinna zawierać:
1)
datę i miejsce zawarcia umowy,
2)
oznaczenie stron,
3)
przedmiot umowy, tj. dokładne określenie powierzonej do wykonania pracy wydawniczej oraz zakres praw nabywanych przez wydawcę,
4)
termin wykonania lub dostarczenia pracy,
5)
termin stwierdzenia wykonania pracy zgodnie z umową,
6)
określenie wynagrodzenia z powołaniem właściwej pozycji tabeli,
7)
termin i sposób wypłacenia wynagrodzenia,
8)
zastrzeżenie zachowania formy pisemnej przy dokonywaniu zmian umowy,
9)
stwierdzenie, że przepisy niniejszego zarządzenia obowiązują obie strony,
10)
postanowienia szczególne, wynikające z rodzaju przedmiotu umowy.
§  5.
1.
Ocena zgodności złożonej lub wykonanej pracy z treścią umowy przysługuje wydawcy.
2.
Stwierdzenie przez wydawcę, że praca została wykonana zgodnie z umową, stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia.
§  6.
1.
W razie stwierdzenia, że praca dostarczona nie odpowiada treści umowy lub została wykonana w nienależyty sposób, wydawca może odstąpić od umowy lub też ustalić dodatkowy termin na poprawienie pracy.
2.
W razie niedostarczenia poprawionej pracy w ustalonym terminie lub stwierdzenia, że poprawiona praca jest nadal wykonana w nienależyty sposób, wydawca może odstąpić od umowy.
3.
W razie gdy rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy prac określonych w części III tabeli poz. 26.4, 27.1 i 27.2 wykonawca ma prawo zatrzymać otrzymaną zaliczkę, z zastrzeżeniem, że jeśli suma zaliczki przekracza 25% wynagrodzenia obliczonego według dostarczonej objętości pracy, wykonawca obowiązany jest do zwrotu nadwyżki.
§  7.
1.
W razie niewykonania lub niedostarczenia pracy w ustalonym umową terminie wydawca może:
1)
wyznaczyć wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin wykonania pracy,
2)
odstąpić od umowy.
2.
W wypadku określonym w ust. 1 pkt 2 wykonawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej zaliczki.
§  8.
Wykonawca nie może bez zgody wydawcy przenosić na osoby trzecie obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności nie może zlecać wykonania całości lub części pracy, z wyjątkiem czynności pomocniczych (np. przepisywanie na maszynie, techniczne wykonanie rysunków itp.).
§  9.
1.
Dla ustalenia wysokości wynagrodzeń za prace wydawnicze określone niniejszym zarządzeniem publikacje nieperiodyczne dzieli się na:
1)
publikacje z zakresu literatury: pięknej, naukowej, popularnonaukowej i zawodowej, podręczników, skryptów i albumów,
2)
encyklopedie i słowniki,
3)
publikacje informacyjne, instruktażowe, propagandowe, reklamowe, dokumentację techniczną i gospodarczą.
2.
Do publikacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza się w szczególności: katalogi, instrukcje, karty zmian, karty katalogowe, opisy techniczne, cenniki, taryfikatory, informatory, indeksy wyrobów i materiałowe, rozkłady jazdy, spisy tele-adresowe i teleksowe, skorowidze, ulotki, prospekty, foldery, karty reklamowe, wywieszki, plakaty, plansze, afisze, kalendarze i ogłoszenia.
§  10.
Wysokość wynagrodzenia za prace wydawnicze ustala się przyjmując za podstawę, w zależności od rodzaju pracy, następujące jednostki obliczeniowe:
1)
arkusz autorski zawierający 40.000 znaków typograficznych, 700 linijek poezji, 800 wierszy obliczeniowych po 50 znaków typograficznych lub 3.000 cm2 materiału graficznego,
2)
arkusz wydawniczy obejmujący zarówno tekst autorski, jak również karty tytułowe, międzyrozdziałowe, ilustracje oraz wszystkie pozostałe elementy publikacji zamieszczone przez wydawcę,
3)
arkusz drukarski zawierający 16 stron druku formatu A5,
4)
wiersz obliczeniowy zawierający 50 znaków typograficznych,
5)
kartę terminologiczną lub jej elementy: pozycja, hasło, tytuł, definicja, wyraz, termin lub dane faktograficzne,
6)
wiersz maszynopisu wymagający 60 uderzeń,
7)
stronę maszynopisu wymagającą 1.800 uderzeń,
8)
inne jednostki wymienione w rubryce 3 tabeli.
§  11.
Wynagrodzenie za prace wydawnicze objęte niniejszym zarządzeniem ustala się jako wynagrodzenie jednorazowe bez względu na liczbę wydań w języku polskim i w językach obcych oraz rodzaje i wielkości nakładów.
§  12.
Wynagrodzenie za opinie, koordynacje, opracowania redakcyjne, weryfikacje, pomocnicze prace redakcyjne, opracowania techniczne i korekty ustala się według objętości materiału powierzonego do opracowania wykonawcy.
§  13.
1.
Wynagrodzenie za prace wydawnicze określone niniejszym zarządzeniem płatne jest w całości w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia, że praca została wykonana zgodnie z umową.
2.
Wynagrodzenie za prace wymienione w pozycjach 4, 5, 6, 18.1, 28, 30, 31, 32 tabeli może być wypłacone również w następujący sposób:
1)
do 25% wynagrodzenia w ciągu 15 dni od dnia podpisania umowy,
2)
całość wynagrodzenia w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia, że praca została wykonana zgodnie z umową, z potrąceniem zaliczki wypłaconej zgodnie z pkt 1.
3.
Wynagrodzenie za prace wymienione w pozycjach 26.4, 27.1, 27.2 tabeli może być wypłacone zgodnie z ust. 1 lub ust. 2, jak również w następujący sposób:
1)
do 25% wynagrodzenia w ciągu 15 dni od dnia podpisania umowy,
2)
75% wynagrodzenia w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia, że praca została wykonana zgodnie z umową, z potrąceniem zaliczki wypłaconej zgodnie z pkt 1,
3)
pozostała część wynagrodzenia w ciągu 30 dni od dnia przystąpienia do rozpowszechniania publikacji.
§  14.
1.
Jeżeli zachodzi konieczność wykonania pracy wydawniczej nie przewidzianej w części tabeli dotyczącej danego rodzaju publikacji, stosuje się właściwą pozycję innej części tabeli.
2.
Jeżeli zachodzi konieczność wykonania pracy wydawniczej nie przewidzianej w tabeli, ustala się wynagrodzenie zgodnie z przepisami o gospodarowaniu bezosobowym funduszem płac.
§  15.
Przepisy zarządzenia stosuje się do umów podpisanych po dniu jego wejścia w życie.
§  16.
Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 marca 1963 r. w sprawie wynagrodzeń za prace redakcyjne i niektóre prace autorskie w zakresie wydawnictw nieperiodycznych (Monitor Polski Nr 33, poz. 170).
§  17.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1

TABELA WYNAGRODZEŃ ZA PRACE WYDAWNICZE W ZAKRESIE PUBLIKACJI NIEPERIODYCZNYCH

Poz. Rodzaj pracy Jednostka obliczeniowa Stawka w zł od do Uwagi
1 2 3 4 5
Część I. Publikacje z zakresu literatury pięknej, naukowej, popularnonaukowej, zawodowej, podręczników, skryptów i albumów.
1.1

1.2

1.3

Konspekt dzieła

Konspekt serii wydawniczej

Konspekt (program, scenariusz) albumu

konspekt

konspekt

konspekt

400-1.500

800-3.000

1.000-4.000

1) Do poz. 1.1:

stosuje się w razie

powierzenia pracy innej

osobie niż autor

książki.

2) W wyjątkowych wypadkach

na podstawie opinii o

przedstawionym

materiale, wyrażonej

przez komisję powołaną

przez wydawcę:

w poz. 1.1 - do 3.000 zł,
w poz. 1.2 - do 4.000 zł,
w poz. 1.3 - do 6.000 zł.
2.1 Wybór materiału ilustracyjnego ilustracja 10-60
2.2 Wybór materiału ilustracyjnego do albumu ilustracja 20-90
2.3 Wybór inkunabułu lub starodruku do reprintu pozycja 50-150
3.1 Opiniowanie konspektu dzieła lub konspektu serii wydawniczej opinia 250-1.000 1) Do poz. 3.1:

w wyjątkowych wypadkach

za opiniowanie konspektu

poradnika zawodowego lub

serii wydawniczej, na

podstawie opinii komisji

powołanej przez wydawcę,

do 2.500 zł.

3.2 Opiniowanie konspektu (programu, scenariusza) albumu opinia 400-1.600 2) Do poz. 3.2:

w wyjątkowych wypadkach,

na podstawie opinii o

przedstawionym materiale,

wyrażonej przez komisję

powołaną przez wydawcę,

do 2.500 zł.

3.3 Opiniowanie ogólne dzieła w języku polskim arkusz autorski 30-100 3) Do poz. 3.3, 3.4 i 3.5:

nie mniej niż 300 zł za

opinię.

3.4 Opiniowanie ogólne dzieła w języku obcym arkusz autorski 40-130
3.5 Opiniowanie szczegółowe dzieła arkusz autorski 100-350
3.6 Opiniowanie szczegółowe materiału ilustracyjnego ilustracja 5-15
4.1 Opracowanie redakcyjne dzieła oryginalnego:
a) indywidualnego arkusz autorski 250-600
b) zbiorowego arkusz autorski 300-700
4.2 Opracowanie redakcyjne:
a) przekładu na język

polski

arkusz autorski 300-700
b) przekładu na język

obcy lub dzieła

napisanego i

wydanego w języku

obcym

arkusz autorski 500-900
4.3 Redakcja poetycka arkusz autorski 500-1.000
5 Opracowanie merytoryczne lub naukowe arkusz autorski 250-550
6 Koordynacja pracy zbiorowej arkusz autorski 250-600
7 Opracowanie językowe pracy oryginalnej lub przekładu na język polski arkusz autorski 150-250
8 Kolacjonowanie arkusz autorski 100-250
9 Weryfikacja przekładu na język obcy lub tekstu w języku obcym arkusz autorski 500-1.000 W odniesieniu do publikacji eksportowych w wyjątkowych wypadkach do 1200 zł.
10 Pomocnicze prace redakcyjne arkusz wydawniczy 20-160
11.1 Prace kreślarskie i efektowanie materiału fotograficznego godzina 15-40 1) Do poz. 11.1 i 11.2:

pracochłonność liczoną w

godzinach określa komisja

powołana przez wydawcę.

11.2 Rozbicie na kolory materiału graficznego godzina do 30 2) Do poz. 11.2:

nie dotyczy twórców

projektów graficznych,

którzy są wynagradzani

według odrębnych

przepisów.

12.1 Przepisywanie na maszynie materiałów redakcyjnych przeznaczonych do publikacji:

w języku polskim:

strona maszynopisu 1) Do poz. 12:

stawki stosuje się

niezależnie od liczby

wykonywanych kopii.

a) na papierze

maszynowym

b) na papierze

kredowanym

c) na matrycy

d) z wyrównaniem

prawego marginesu

e) układ tabelaryczny

8-12

8-15

10-15

15-20

10-15

2) Do poz. 12.1 l 12.3:

za strony z dużą liczbą

wzorów stawka może być

podwyższona nie więcej

niż o 50%.

w języku obcym: 3) Do poz. 12.1 i 12.3:
f) na papierze

maszynowym

g) na papierze

kredowanym

h) na matrycy

i) z wyrównaniem

prawego marginesu

j) układ tabelaryczny

9-18

12-20

12-20

20-26

12-20

przy przepisywaniu

tekstów czcionką

niełacińską wynagrodzenie

może być podwyższone o

25%.

12.2 Przepisywanie nietypowych tablic, wzorów, wykresów strona maszynopisu 15-60
12.3 Inne maszynopisanie:

w języku polskim:

strona maszynopisu
a) na papierze

maszynowym

6-9
b) na papierze

kredowanym

6-12
c) na matrycy 8-12
d) układ tabelaryczny 8-12
w języku obcym:
e) na papierze

maszynowym

8-12
f) na papierze

kredowanym

10-15
g) na matrycy 10-15
h) układ tabelaryczny 10-15
12.4 Przepisywanie na maszynie tekstów kodowanych do optycznych czytników tekstów strona maszynopisu 25-35 4) Do poz. 12.4:

wynagrodzenie może być

podwyższone przy

przepisywaniu tekstów:

12.5 Kontrola zakodowanego tekstu po przepisaniu na maszynie arkusz wydawniczy 40-60 a) obcojęzycznych lub

drukowanych nie więcej

niż o 30%,

b) o niepełnym zakodowaniu,

wymagających wprowadzania

przez maszynistkę kodów

według wytycznych

kodującego - o 20%.

13.1 Opracowanie maszynopisu do składania w szpalty arkusz wydawniczy 25-80 1) Do poz. 13.1:

w odniesieniu do książek

zawierających materiał

ilustracyjny i

tabelaryczny do 100 zł.

13.2

13.3

13.4

Makietowanie techniczne

Opracowanie szpalt do łamania

Opracowanie maszynopisu do składania z łamaniem

arkusz drukarski

arkusz wydawniczy

arkusz wydawniczy

70-200

30-100

50-160

2) Do poz. 13.1 i 13.4:

przy opracowaniu

maszynopisu dla

optycznych czytników

tekstów stawkę podwyższa

się o:

a) 20% - przy zakodowaniu

13.5

13.6

Kontrola odbitek po łamaniu

Nadzór techniczny w drukarni

arkusz wydawniczy

arkusz wydawniczy

25-50

50-220

wszystkich miejsc

wymagających

adiustacji,

b) 10% - przy niepełnym

zakodowaniu:

stawki obejmują należność

także za kontrolę

maszynopisu po

przepisaniu.

14.1

14.2

Korekta redakcyjna

Korekta techniczna tekstu polskiego:

arkusz wydawniczy 70-200 1) Do poz. 14.1:

korekta zastępcza za

redaktora.

a) I korekta wraz ze

sczytaniem z

oryginałem

arkusz wydawniczy 60-120
b) II korekta wraz ze

sczytaniem z

poprzednimi

odbitkami

c) III korekta i

dalsze

d) czytanie do erraty

arkusz wydawniczy

arkusz wydawniczy

arkusz wydawniczy

40-80

30-60

30-50

2) Do poz. 14.2 lit. b): w

razie sczytywania II

korekty z oryginałem

stosuje się stawki jak za

I korektę.

14.3 Korekta techniczna tekstu obcojęzycznego:
a) I korekta wraz ze

sczytaniem z

oryginałem

arkusz wydawniczy 90-160
b) II korekta wraz ze

sczytaniem z

poprzednimi

odbitkami

arkusz wydawniczy 70-130 3) Do poz. 14.3 lit. b):

w razie sczytywania II

korekty z oryginałem

stosuje się stawki jak za

I korektę.

c) III korekta i

dalsze

arkusz wydawniczy 50-90
d) czytanie do erraty arkusz wydawniczy 40-80
14.4 Korekta odbitek z fotoskładu lub ozalidu arkusz wydawniczy - 4) Do poz. 14.4:

stosuje się właściwe

stawki, podwyższone o

30-50%.

15 Konsultacja - ryczałt według umowy
Część II. Encyklopedie i słowniki.
16.1 Program tekstowy: Do poz. 16.2:

w razie opracowania programu tekstowego jako zestawu haseł nie mniej niż 500 zł za program

a) encyklopedii program do 15.000
b) słownika strona maszynopisu 150-300
16.2 Program hasłowy hasło 2-5
17.1 Opiniowanie programu:

a) tekstowego

wiersz obliczeniowy 2-4 1) Do poz. 17.1:

nie mniej niż 200 zł za

opinię.

b) hasłowego hasło 0,70-2
17.2 Opiniowanie ogólne tekstu wiersz obliczeniowy 0,30-1
17.3 Opiniowanie szczegółowe tekstu wiersz obliczeniowy 0,40-1,50 2) Do poz. 17.3:

nie mniej niż 50 zł za

opinię.

18.1 Opracowanie redakcyjne:
a) merytoryczne wiersz obliczeniowy 0,70-2,00
b) leksykograficzne wiersz obliczeniowy 0,50-1,40
c) naukowo-koordynacyjne wiersz obliczeniowy 0,50-1,20
18.2 Opracowanie kart (analiz) dokumentacyjnych:
a) w języku polskim karta 20-40
b) w języku obcym karta 20-55
18.3 Sporządzanie wycinków prasowych (wybór, ujęcie, naklejenie) wycinek 8-10
18.4 Ekscerpcja z czasopism i książek arkusz wydawniczy przeczytanego tekstu 30-60
18.5 Opracowanie transkrypcji, transliteracji i wymowy wyraz 1-4
19.1 Dokonanie wyboru materiału do weryfikacji arkusz wydawniczy 35-100
19.2 Weryfikacja przekładu tekstu:
a) na język polski wiersz obliczeniowy 0,30-0,90
b) na język obcy wiersz obliczeniowy 0,50-1,30
19.3 Weryfikacja danych faktograficznych pozycja 1-6
19.4 Weryfikacja bibliograficzna:
a) sprawdzanie

tekstów polskich

lub obcych

tytuł 4-7
b) dodanie tytułu tytuł 5-8
19.5 Weryfikacja Polskich Norm:
a) powołanie Polskich

Norm

hasło 3-5
b) dodanie Polskiej

Normy do hasła

norma 3-6
19.6 Opracowanie indeksu pozycja 1-3
19.7 Sprawdzanie krzyżowe tekstów arkusz wydawniczy 300-550
20 Pomocnicze prace redakcyjne:
a) alfabetyzacja kart

haseł

karta 0,10-0,20
b) sprawdzanie kart

do kartotek

hasłowych

karta 0,30-1,20
c) sprawdzanie

odsyłaczy

arkusz wydawniczy 50-80
d) przygotowanie

opracowanego

redakcyjnie hasła

do przepisania na

maszynie

wiersz obliczeniowy 0,10-0,20
e) sczytanie z

korygowaniem i

wnoszeniem znaków

nietypowych

wiersz obliczeniowy 0,07-0,25
f) przygotowanie

rysunków do

kreślenia

rysunek 5-7
g) inne prace

pomocnicze

arkusz wydawniczy 60-160
wiersz obliczeniowy 0,08-0,20
21 Redakcyjne czytanie kontrolne:
a) w maszynopisie wiersz obliczeniowy 0,20-0,70
b) w odbitkach

korektowych

wiersz obliczeniowy 0,15-0,35
c) sprawdzenie

erratowe

wiersz obliczeniowy 0,15-0,30
22 Korekta:
a) techniczna wiersz obliczeniowy 0,15-0,30
b) redakcyjna wiersz obliczeniowy 0,15-0,35
c) leksykograficzna wiersz obliczeniowy 0,15-0,30
23 Przepisywanie materiału na maszynie:
a) czcionkami

łacińskimi

wiersz maszynopisu 0,35-0,60
b) czcionkami

mieszanymi (na

dwóch maszynach)

wiersz maszynopisu 0,50-0,80
24.1 Opracowanie maszynopisu do składania w szpalty arkusz wydawniczy 40-110
24.2 Makietowanie techniczne arkusz drukarski 70-200
24.3 Kontrola odbitek po łamaniu arkusz wydawniczy 25-40
25 Konsultacja - ryczałt według umowy
Część III. Publikacje: informacyjne, instruktażowe, propagandowe, reklamowe, dokumentacja techniczna i gospodarcza.
26.1 Konspekt lub program publikacji wraz z redakcyjnym nadzorem nad przebiegiem jej realizacji konspekt 400-1.000 1) Do poz. 26.1:

stosuje się w razie

napisania przez inną

osobę niż autor

publikacji.

26.2

26.3

26.4

Scenariusz publikacji

Hasło, slogan

Teksty publikacji wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 3 zarządzenia

scenariusz

pozycja

arkusz autorski

wiersz obliczeniowy

500-4.000

50-600

1.600-3.600

2-4,50

2) W wyjątkowych wypadkach

po przyjęciu pracy na

podstawie opinii komisji

powołanej przez wydawcę:

w poz. 26.3 - do 2.000 zł,

w poz. 26.4 - do 4.500 zł.

26.5 Tekst do 10 wierszy obliczeniowych tekst 10-50 3) Do poz. 26.4:

nie mniej niż 100 zł za

tekst.

27.1

27.2

27.3

Przekład tekstu na język polski

Przekład tekstu na język obcy

Przekład nazw, terminów i pojęć technicznych

arkusz autorski

arkusz autorski

pozycja

1.000-2.200

1.500-3.400

4-10

1) Do poz. 27:

przy przekładzie z języków

afro-azjatyckich i na te

języki podwyższa się

stawki o 50%.

27.4 Przekład na język polski haseł, zwrotów, podpisów pod ilustracjami pozycja 20-150 2) Do poz. 27.1:

nie mniej niż 100 zł za

przekład tekstu.

27.5 Przekład na język obcy haseł, zwrotów, podpisów pod ilustracjami pozycja 30-250 3) Do poz. 27.2:

nie mniej niż 150 zł za

przekład tekstu.

28.1 Opracowanie:
a) rozkładów jazdy arkusz wydawniczy 300-1.200
b) mutacji rozkładów

jazdy

arkusz wydawniczy 100-400
28.2 Opracowanie spisów teleadresowych, teleksowych, skorowidzów arkusz wydawniczy 200-400
28.3 Opracowanie indeksów wyrobów i indeksów materiałowych arkusz wydawniczy 600-1.200
29.1 Opiniowanie ogólne publikacji arkusz autorski 40-100 1) Do poz. 29.1:

nie mniej niż 100 zł za

opinię.

29.2 Opiniowanie szczegółowe publikacji arkusz autorski 100-300 2) Do poz. 29.2:

nie mniej niż 200 zł za

opinię.

30.1 Opracowanie redakcyjne publikacji w języku polskim:
a) jednorodnych

b) niejednorodnych

arkusz autorski

arkusz autorski

250-550

300-650

1) Do poz. 30.1, 30.2 i 30.3

lit. a):

nie mniej niż 100

zł odpowiednio za

opracowanie lub

przystosowanie tekstu.

30.2 Opracowanie redakcyjne przekładu:
a) na język polski arkusz autorski 300-600
b) na język obcy arkusz autorski 500-750
30.3 Przystosowanie tekstu do innej publikacji lub kolejnego wydania:
a) polskiego lub przekładu na język polski arkusz autorski 500-1.200 2) Do poz. 30.3 lit. b):

nie mniej niż 150 zł za

przystosowanie tekstu.

b) obcojęzycznego arkusz autorski 600-1.500
31.1 Opracowanie merytoryczne lub naukowe publikacji arkusz autorski 250-550 1) Do poz. 31.1:

nie mniej niż 100 zł za

opracowanie publikacji.

31.2 Opracowanie językowe publikacji w języku polskim lub przekładu arkusz autorski 150-250 2) Do poz. 31.2:

nie mniej niż 100 zł za

opracowanie publikacji.

32 Koordynacja pracy zbiorowej arkusz autorski 250-600 Nie mniej niż 200 zł za koordynację.
33 Wybór materiału ilustracyjnego ilustracja 10-60
34.1 Weryfikacja danych faktograficznych, nazw, terminów, pojęć technicznych pozycja 0,60-5
34.2 Weryfikacja: 1) Do poz. 34.2 lit. a) i
a) przekładu na język

polski

arkusz autorski 250-600 34.3:

nie mniej niż 100 zł

za weryfikację.

b) przekładu na język

obcy lub tekstu w

języku obcym

arkusz autorski 500-1.000 2) Do poz. 34.2 lit. b):

nie mniej niż 150 zł za

weryfikację.

34.3 Weryfikacja materiału ilustracyjnego ilustracja 7-15
35 Przeliczanie miar pozycja 1-4
OBJAŚNIENIA
1.
Przez konspekt dzieła, serii wydawniczej lub konspekt (program, scenariusz) albumu rozumie się: ustalenie ogólnych założeń dzieła, ustalenie tematu, szczegółowe opracowanie układu i tematu poszczególnych części dzieła, zarówno w odniesieniu do tekstu, jak i ilustracji oraz opracowanie ogólnych założeń formy edytorskiej.
2.
Przez program tekstowy encyklopedii lub słownika rozumie się: określenie przeznaczenia dzieła, jego zakresu tematycznego, ewentualny podział na działy i poddziały, dobór materiałów z uwzględnieniem danych dotyczących materiałów źródłowych oraz wstępne ustalenia dotyczące liczby haseł w całości w poszczególnych częściach dzieła, jak również propozycje dotyczące układu i struktury haseł.
3.
Przez program hasłowy encyklopedii lub słownika rozumie się: ustalenie kryteriów doboru oraz zestawu haseł (w miarę potrzeby również zestawu wyrażeń i zwrotów związanych z danym hasłem) w układzie alfabetycznym lub systematycznym. Program powinien być opracowany na podstawie istniejących założeń programu tekstowego dzieła.
4.
Przez scenariusz publikacji rozumie się: ustalenie koncepcji publikacji, szczegółowe ustalenie układu i tematyki pracy zarówno w zakresie tekstu, jak i ilustracji, napisanie odpowiednich tekstów, dokonanie wyboru obcych tekstów cytowanych, dokonanie wyboru ilustracji, ustalenie założeń techniczno-wydawniczych (format, objętość, papier, technika druku), opracowanie makiety opisowej i sporządzenie wskazówek dla grafika i drukarni.
5.
Przez opiniowanie ogólne dzieła rozumie się ogólną ocenę dzieła, opinię co do celowości wydania i w miarę możliwości szacunkową ocenę wysokości nakładu.
6.
Przez opiniowanie szczegółowe dzieła rozumie się ocenę treści i układu, ocenę poziomu pracy i jej dostosowania do potrzeb odbiorców, wskazanie niezbędnych zmian (uzupełnień, skrótów lub poprawek merytorycznych), ocenę zgodności zastosowanych określeń, nazw, zwrotów i pojęć technicznych ze słownictwem polskim.
7.
Przez opiniowanie ogólne encyklopedii lub słownika rozumie się ocenę zgodności dzieła z założeniami programu tekstowego i hasłowego oraz z ustalonymi kryteriami poziomu opracowania na podstawie całości dzieła lub reprezentatywnie wybranych fragmentów dzieła.
8.
Przez opiniowanie szczegółowe encyklopedii lub słownika rozumie się:
1)
w stosunku do programów - szczegółową ocenę programu (przy programach tekstowych) bądź ocenę zestawu haseł lub terminów (przy programach hasłowych) i wskazanie potrzebnych uzupełnień lub skreśleń,
2)
w stosunku do kart terminologicznych - szczegółową ocenę terminów wyjściowych, ze wskazaniem terminów zbędnych lub brakujących, jak również źródeł nie wykorzystanych przy doborze materiałów, ocenę trafności znaczeniowej odpowiedników i ich uszeregowania,
3)
w stosunku do tekstu haseł encyklopedycznych i tekstu definicji - szczegółową ocenę tekstu pod względem merytorycznego wyczerpania, ścisłości i jasności ujęcia oraz prawidłowości przytoczonych wzorów, symboli, dat i innych danych faktograficznych ze wskazaniem niezbędnych zmian.
9.
Przez opracowanie redakcyjne rozumie się: opracowanie merytoryczne lub - gdy wymaga tego rodzaj dzieła - opracowanie naukowe, opracowanie językowe, kolacjonowanie, tj. porównanie tekstu z oryginałem, przygotowanie materiału ilustracyjnego do opracowania graficznego, kreślarskiego lub fotograficznego, przygotowanie maszynopisu do składania oraz dokonanie korekty redakcyjnej.
10.
Przez redakcyjne opracowanie merytoryczne encyklopedii lub słownika rozumie się: analizę doboru haseł w działach, trafności odpowiedników znaczeniowych, systemu objaśnień z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w tym zakresie, poprawności ujęcia układu z uwzględnieniem takich elementów, jak: zwięzłość, przystępność, jasność.
11.
Przez redakcyjne opracowanie leksykograficzne encyklopedii lub słownika rozumie się analizę trafności ujęcia definicji pod względem ustalonej struktury haseł, poprawności stylistycznej, interpunkcyjnej, zastosowania ustalonych skrótów, sposobów podawania bibliografii, norm, jednostek miar itp.
12.
Przez redakcyjne opracowanie naukowo-koordynacyjne encyklopedii lub słownika rozumie się: redagowanie i doprowadzenie do jednorodnego ujęcia w układzie alfabetycznym materiałów opracowanych w ujęciu tematycznym w poszczególnych redakcjach specjalistycznych.
13.
Przez sprawdzanie krzyżowe rozumie się: sprawdzanie haseł encyklopedii lub słownika pod względem zgodności materiału informacyjnego podanego w hasłach tematycznie bliskich jednej lub kilku publikacji encyklopedycznych.
14.
Przez koordynację pracy zbiorowej rozumie się: przygotowanie programu prac, zaproponowanie składu autorów (tłumaczy) i opiniodawców, opracowanie harmonogramu prac, uzgodnienie poprawek porecenzyjnych, nadzór nad opracowaniem redakcyjnym całości dzieła i ustaleniem właściwej proporcji tematów w poszczególnych jego częściach, zapewnienie pracy jednorodnego charakteru i zapewnienie jednolitej terminologii.
15.
Przez przystosowanie tekstu publikacji rozumie się takie jego przepracowanie, które umożliwia użycie go do innego rodzaju publikacji.
16.
Przez wybór materiału ilustracyjnego rozumie się dokonanie wyboru oznaczonej przez wydawcę ilości ilustracji wraz z ich dostarczeniem lub dokładnym wskazaniem, gdzie te ilustracje mogą być udostępnione.
1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 sierpnia 1979 r. (M.P.79.22.127) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 września 1979 r.

Podane w tabeli stawki wynagrodzeń są nieaktualne:

- z dniem 2 lutego 1983 r. stawki wynagrodzenia za prace wydawnicze wymienione pod poz. 12.1-12.3 oraz pod poz. 23 podwyższa się o 100%; pozostałe stawki wynagrodzeń za prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych podwyższa się o 60%, zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 25 stycznia 1983 r. (M.P.83.4.28).

- z dniem 23 kwietnia 1985 r. stawki wynagrodzenia za prace wydawnicze wymienione pod poz. 12.1-12.3 oraz pod poz. 23 podwyższa się o 50%; pozostałe stawki wynagrodzeń za prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych podwyższa się o 60%, zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 18 marca 1985 r. (M.P.85.7.57).

- z dniem 4 września 1987 r. stawki wynagrodzeń za prace wydawnicze podwyższa się o 50%, zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 27 sierpnia 1987 r. (M.P.87.25.201).

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.28.176

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zasady zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzenia za te prace.
Data aktu: 19/06/1973
Data ogłoszenia: 03/07/1973
Data wejścia w życie: 03/07/1973