Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG
z dnia 11 czerwca 1973 r.
w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia.

Na podstawie § 6 uchwały nr 101 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1973 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług" (Monitor Polski Nr 22, poz 128) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o pracownikach, należy przez to rozumieć osoby wymienione w § 2 ust. 1 uchwały nr 101 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług" (Monitor Polski Nr 22, poz. 128), zwanej dalej "uchwałą".
§  2.
1.
Odznaka "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług", zwana dalej "odznaką", może być nadana pracownikowi, który spełnia wymagania określone w § 2 uchwały i przepracował co najmniej 10 lat w handlu lub usługach.
2.
Odznaka może być nadana pomimo nieprzepracowania 10-letniego okresu (ust. 1) pracownikowi, który przyczynił się:
1)
do ochrony własności społecznej z narażeniem życia,
2)
w poważnym stopniu do zastosowania usprawnień w handlu i świadczeniu usług, przynoszących znaczne efekty ekonomiczne i powodujących wyższy poziom kultury handlu i usług.
§  3.
Odznaka może być nadawana tej samej osobie wielokrotnie.
§  4.
1.
Nadanie odznaki może nastąpić na podstawie wniosku:
1)
kierownika jednostki organizacyjnej - w odniesieniu do pracowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług, przy czym wnioski należy składać za pośrednictwem jednostki nadrzędnej,
2)
właściwego ministra - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez innych ministrów, przy czym wniosek powinien być zgłoszony wraz z załączonym wnioskiem jednostki zatrudniającej pracownika oraz akceptacją jednostki nadrzędnej,
3)
właściwego przewodniczącego prezydium wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w wydziałach prezydiów rad narodowych, naczelników gmin (miast i gmin), pracowników zatrudnionych w urzędach gmin (miast i gmin),
4)
zarządu właściwego centralnego związku spółdzielni - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w jednostkach spółdzielczych.
2.
Z wnioskiem o nadanie odznaki mogą występować także zarządy główne właściwych związków zawodowych.
§  5.
Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać uzasadnienie oraz dane dotyczące pracownika zgłaszanego do wyróżnienia: imię i nazwisko (nazwisko rodowe, gdy chodzi o mężatki), imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy i stanowisko służbowe, wykształcenie oraz opinię zakładowej organizacji związkowej.
§  6.
Wnioski o nadanie odznaki powinny być przesyłane do Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług co najmniej na miesiąc przed projektowanym terminem wręczenia odznaki.
§  7.
1.
Wręczenie odznaki odbywa się w sposób uroczysty.
2.
Odznakę wręcza minister Handlu Wewnętrznego i Usług lub osoba przez niego upoważniona.
3.
Wręczenia odznaki mogą dokonać również wnioskodawcy wymienieni w § 4 pkt 2-4 lub osoby przez nich upoważnione.
§  8.
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi. Zamiast odznaki można nosić jej miniaturkę.
§  9.
Opis i wzór odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług" ustala załącznik do zarządzenia.
§  10.
Ewidencję nadanych odznak prowadzi Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług.
§  11.
Fakt nadania, utraty lub pozbawienia odznaki odnotowuje się w aktach personalnych pracownika.
§  12.
W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki albo dokumentu stwierdzającego jej nadanie wydaje się nową odznakę lub duplikat dokumentu.
§  13.
Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 stycznia 1967 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia (Monitor Polski Nr 7, poz. 35).
§  14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

OPIS I WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY PRACOWNIK HANDLU I USŁUG"

Odznaka wykonana jest z metalu koloru złotego w kształcie koła o średnicy 28 mm. Na stronie licowej w polu koła o średnicy 17 mm z nałożoną emalią koloru zielonego zamieszczony jest w kolorze złotym wizerunek kapelusza Merkurego ze skrzydłami; na obrzeżu z emalii koloru białego zamieszczony jest napis w kolorze złotym "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług". Odwrotna strona odznaki jest gładka.

Odznaka zawieszona jest na baretce metalowej koloru złotego w kształcie prostokąta o wymiarach 28 X 6 mm pokrytego emalią koloru zielonego.

Wizerunek odznaki

(pominięty)

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021