Diety i inne należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego i Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 21 maja 1973 r.
w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego i Prokuratury Polskiej Rzeczypospoltej Ludowej. *

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 61, poz. 330), art. 47 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 11, poz. 54), art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 13, poz. 55) Rada Państwa uchwala, co następuje:
§  1.
Pracownikom Najwyższej Izby Kontroli, sędziom Sądu Najwyższego, członkom Biura Orzecznictwa i innym pracownikom tego Sądu oraz pracownikom Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przysługują na czas podróży służbowych na terenie kraju diety oraz inne należności według zasad, określonych w przepisach wydanych przez Radę Ministrów w sprawie diet i innych należności za czas podróży na obszarze kraju.
§  2.
Tracą moc:
1)
§ 16 uchwały Rady Państwa z dnia 17 października 1964 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników Najwyższej Izby Kontroli (Monitor Polski z 1964 r. Nr 71, poz. 333 i z 1973 r. Nr 4, poz. 26),
2)
§ 10 uchwały Rady Państwa z dnia 8 września 1966 r. w sprawie zasad uposażeń sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego (Monitor Polski z 1966 r. Nr 48, poz. 237, z 1968 Nr 43 , poz. 297 i z 1973 r. Nr 6, poz. 39),
3)
§ 11 uchwały Rady Państwa z dnia 8 września 1966 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich (Monitor Polski Nr 48, poz. 238).
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1973 r.
*Uchwała utraciła częściowo podstawę prawną z dniem 27 marca 1976 r. na skutek uchylenia ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U.57.61.330) przez art. 23 ustawy z dnia 27 marca 1976 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U.76.12.66).

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.26.157

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Diety i inne należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego i Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Data aktu: 21/05/1973
Data ogłoszenia: 16/06/1973
Data wejścia w życie: 01/07/1973