Opracowanie projektu narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu Państwa na 1974 r.

M.P.73.25.153
UCHWAŁA Nr 116
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 maja 1973 r.
w sprawie opracowania projektu narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu Państwa na 1974 r.
Wysoka dynamika społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w latach 1971-1973 oraz aktywność i zaangażowanie całego społeczeństwa w procesie tego rozwoju stanowią realną możliwość zapewnienia w jubileuszowym roku 30-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej równie dobrych wyników gospodarczych. Mając na względzie potrzebę wszechstronnego uwzględnienia w narodowym planie społeczno-gospodarczym na 1974 r. korzystnych zmian, jakie nastąpiły w wyniku realizacji uchwały VI Zjazdu PZPR, a w szczególności stale wzrastającą aktywność społeczeństwa, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. W celu ustalenia optymalnych warunków społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w 1974 r. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów przy udziale ministerstw i prezydiów wojewódzkich rad narodowych opracuje projekt narodowego planu społeczno-gospodarczego na 1974 r., a Ministerstwo Finansów projekt budżetu Państwa na 1974 r.
2. Projekt narodowego planu społeczno-gospodarczego na 1974 r. oraz projekt budżetu Państwa należy opracować opierając się na uchwale VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, założeniach pięcioletniego planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju na lata 1971-1975 oraz wynikach prac związanych z przygotowywaniem korekty planu 5-letniego w latach 1974-1975 i ustaleniach wynikających z międzynarodowego podziału pracy w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
3. Przy opracowywaniu projektu narodowego planu społeczno-gospodarczego na 1974 r. oraz projektu budżetu Państwa należy uwzględnić korzystne rezultaty uzyskane w latach 1971-1973 oraz rozwój inicjatyw społecznych na rzecz postępu, których dynamizm powinien ulec dalszemu zwiększeniu z okazji 30-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  2.
1. W pracach nad projektem narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetem Państwa należy dążyć do realizacji celów społecznego rozwoju kraju, wyrażających się zarówno w poprawie warunków życia społeczeństwa, jak i w tworzeniu bazy materialnej do ich polepszenia w latach następnych.
2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, projekt narodowego planu społeczno-gospodarczego na 1974 r. powinien zapewniać:
1) wzmocnienie równowagi rynkowej przez zwiększenie dostaw towarów konsumpcyjnych przy jednoczesnym dostosowywaniu struktury ich podaży do potrzeb ludności, wynikających ze zwiększonych dochodów,
2) wydatny wzrost eksportu przy jednoczesnej poprawie jego struktury i opłacalności,
3) utrzymanie równowagi inwestycyjnej przy dalszej koncentracji nakładów inwestycyjnych, ograniczenie frontu inwestycyjnego oraz dalsze istotne zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych.
3. Projekt narodowego planu społeczno-gospodarczego na 1974 r. powinien w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas uwzględniać poprawę efektywności gospodarowania, a w szczególności:
1) poprawę wykorzystania posiadanych zasobów surowcowych i materiałowych i zmniejszenie materiałochłonności produkcji,
2) zwiększenie produktywności majątku trwałego,
3) przyspieszenie opanowywania nowych zdolności produkcyjnych,
4) wydatne przyspieszenie tempa wzrostu wydajności pracy,
5) wydatne obniżenie kosztów wytwarzania, a przede wszystkim kosztów materiałowych,
6) racjonalizację zatrudnienia i lepsze wykorzystanie kwalifikacji pracowników,
7) zwiększenie efektywności eksportu i importu.
4. Poprawę efektywności gospodarowania należy uzyskać przez szerokie wykorzystanie innowacji, a zwłaszcza:
1) udoskonalenie technologii procesów produkcyjnych i organizacji produkcji, w ścisłym powiązaniu z efektywną poprawą jakości,
2) uruchomienie produkcji nowych wyrobów o wyższych wartościach użytkowych,
3) wykorzystanie zakupionych licencji,
4) przyspieszenie uruchamiania i opanowywania produkcji w nowych obiektach.
5. Uwzględniając, że od przebiegu procesu inwestycyjnego zależy w dużym stopniu realizacja podstawowych zadań planu 5-letniego, zapewnienie prawidłowego przebiegu tego procesu powinno stać się jednym z zasadniczych zadań planu na 1974 r., zgodnie z postanowieniami Krajowej Narady Gospodarczej w Sprawie Inwestycji i Budownictwa, która odbyła się w marcu 1973 r.
§  3.
1. Ustala się, że rozmiary inwestycji (w tym roboty budowlano-montażowe) określone dla poszczególnych resortów i prezydiów wojewódzkich rad narodowych na 1974 r. w programie inwestycji zawartych w założeniach do korekty planu 5-letniego, o których mowa w § 1 ust. 2, stanowią górną granicę w przygotowywanych projektach planu i budżetu na 1974 r.
2. Ustala się jako zadania minimalne przyrosty zdolności produkcyjnych z działalności inwestycyjnej oraz wartości kosztorysowe inwestycji oddawanych do eksploatacji w 1974 r., które zostaną określone przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów dla poszczególnych resortów, z równoczesnym zaleceniem maksymalnego skracania cykli realizacji i osiągania projektowych zdolności produkcyjnych.
3. Ministrowie i prezydia wojewódzkich rad narodowych powinni zapewnić w ramach nakładów inwestycyjnych na 1974 r.:
1) pokrycie przede wszystkim potrzeb inwestycji kluczowych kontynuowanych w wielkościach wynikających z obowiązujących cykli realizacji inwestycji mających wpływ na kształtowanie równowagi rynkowej oraz wzrostu eksportu,
2) zmniejszenie udziału budownictwa kubaturowego, zastępując budownictwo nowe - modernizacją lub rekonstrukcją istniejących zakładów i obiektów,
3) realizację własnych inwestycji przedsiębiorstw i jednostek badawczych oraz inwestycji związanych z zakładową działalnością socjalną,
4) włączenie do planu na 1974 r. efektywnych nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych, uzasadnionych gospodarczo i przygotowanych do realizacji w zakresie dokumentacji, wykonawstwa robót oraz zaopatrzenia materiałowo-technicznego,
5) realizację programów wynikających z korekty planu 5-letniego, dotyczących 1974 r.
4. Ministrowie i prezydia wojewódzkich rad narodowych wydzielą z ogólnych nakładów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, nakłady na inwestycje określone w ust. 3 pkt 3 - w rozmiarach odpowiadających przewidywanemu kształtowaniu się środków finansowych, które mogą być przeznaczone przez przedsiębiorstwa i jednostki badawcze na wymienione inwestycje.
5. Zobowiązuje się ministrów do zapewnienia maksymalnej koncentracji środków na realizację zadań o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz zadań realizowanych za pomocą kredytów zagranicznych.
§  4.
1. Projekty narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu Państwa na 1974 r. powinny być opracowane przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów i Ministerstwo Finansów przy współudziale ministerstw oraz prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
2. Ministrowie nadzorujący jednostki gospodarcze planu centralnego powinni zapewnić prawidłowy przebieg opracowania projektu planu i budżetu na 1974 r., zgodnie z przepisami § 2.
3. Ministrowie i prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą włączyć podległe im jednostki oraz prezydia rad narodowych niższych szczebli do prac planistycznych w niezbędnym zakresie, szeroko rozwijając konsultacje na temat problemów mających podstawowe znaczenie dla sformułowania projektu planu i budżetu.
§  5.
1. Ministrowie oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych opracują resortowe i wojewódzkie projekty planów i budżetów na 1974 r., jak również projekty planów w skali ogólnokrajowej w dziedzinach objętych koordynacją międzyresortową i przedstawią je odpowiednio Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministrowi Finansów.
2. Ministrowie oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych dołączą do projektu planu informacje o projektowanych, ważniejszych zamierzeniach również na 1975 r.
3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministra Finansów do wprowadzenia w instrukcjach w sprawie opracowania projektu narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu Państwa na 1974 r. przepisów uwzględniających zmiany w systemie planowania i zarządzania wprowadzane w jednostkach inicjujących, działających na podstawie uchwały nr 329 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie wprowadzania kompleksowych zasad ekonomiczno-finansowych w niektórych jednostkach i organizacjach gospodarczych.
§  6.
1. W ramach prac nad resortowymi i wojewódzkimi projektami planów na 1974 r. ministrowie oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą korzystać z:
1) informacji zjednoczeń (wojewódzkich organizacji gospodarczych) oraz wielkich przedsiębiorstw i kombinatów dotyczących ważniejszych przedsięwzięć i wskaźników, jak też danych ewidencyjnych - w zakresie ustalonym przez te ministerstwa oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych,
2) wniosków przedstawianych im przez wymienione w pkt 1 jednostki z ich własnej inicjatywy, dotyczących zmian pierwotnie ustalonych założeń rozwojowych, zwłaszcza mających na celu zmianę poziomu i struktury produkcji i usług oraz podstawowych relacji ekonomicznych,
3) opinii banków dotyczących opracowywanych projektów planów, zwłaszcza w zakresie inwestycji.
2. Ministrowie i prezydia wojewódzkich rad narodowych określą zjednoczenia oraz przedsiębiorstwa, które powinny sporządzać informacje wymienione w ust. 1 pkt 1. Przy ustalaniu wykazu wymienionych jednostek należy mieć na uwadze ich decydujący wpływ na rozwój branży.
3. Zakres materiałów niezbędnych do koordynacji branżowej określą właściwe zjednoczenia (inne jednostki) wiodące w ramach porozumień gospodarczych, a do koordynacji terenowej prezydia wojewódzkich rad narodowych.
§  7.
1. Organizując proces planowania na 1974 r. w podległych jednostkach ministrowie oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych powinni zapewnić, aby przedsiębiorstwa i zjednoczenia:
1) w etapie prac nad projektem planu nie sporządzały rozwiniętych projektów planów i budżetów, a ograniczyły prace planistyczne do opracowania niezbędnych materiałów na ich własne potrzeby, jak też potrzeby wynikające ze współpracy i powiązań gospodarczych z innymi jednostkami (np. handlu zagranicznego, handlu wewnętrznego, zaopatrzenia materiałowo-technicznego, kooperacji przemysłowej itp.), jak również do opracowania informacji i wniosków, o których mowa w § 6,
2) po zatwierdzeniu projektu narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu Państwa sporządziły i zatwierdziły plany gospodarcze na 1974 r. na podstawie wskaźników i normatywów ustalonych i przekazanych im przez ministerstwa i prezydia wojewódzkich rad narodowych.
2. Ministrowie i prezydia wojewódzkich rad narodowych organizując proces planowania (ust. 1) uwzględnią:
1) uprawnienia dyrektorów państwowych przedsiębiorstw przemysłowych przemysłu kluczowego i dyrektorów ich zjednoczeń, określone w uchwale nr 49 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1972 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów państwowych przedsiębiorstw przemysłu kluczowego i dyrektorów ich zjednoczeń (Monitor Polski z 1972 r. Nr 13, poz. 90 i z 1973 r. Nr 12, poz. 70),
2) zmiany wynikające z wdrażania kompleksowych zasad systemu ekonomiczno-finansowego jednostek inicjujących.
3. Na zasadach określonych w ust. 1 powinien być zorganizowany przez prezydia wojewódzkich rad narodowych proces planowania na 1974 r. w radach narodowych niższego szczebla.
§  8. W pracach planistycznych, o których mowa w § 7 ust. 1, przedsiębiorstwa i zjednoczenia oraz rady narodowe niższego szczebla powinny skoncentrować wysiłki na intensyfikacji produkcji i usług, usprawnieniu gospodarki środkami trwałymi, gospodarki materiałowej i gospodarki siłą roboczą oraz poprawie wyników ekonomicznych, zwłaszcza w zakresie obniżki kosztów własnych. Wyniki tych prac powinny być wykorzystywane bieżąco przez ministerstwa i prezydia wojewódzkich rad narodowych w trybie roboczej współpracy z podległymi jednostkami nad projektami resortowych i wojewódzkich planów gospodarczych na 1974 r. i dotyczyć w szczególności:
1) wzrostu i poprawy efektywności produkcji i usług przeznaczonych na eksport, jak również zmian strukturalnych dostaw eksportowych na tle wyników badań jego opłacalności,
2) stopnia pokrycia potrzeb rynku, jak również zmian struktury asortymentowej dostaw w zakresie towarów poszukiwanych przez ludność,
3) stopnia pokrycia zamówień kooperacyjnych oraz rozwoju specjalizacji i koncentracji produkcji,
4) unowocześnienia struktury produkcji i zmniejszenia kosztów produkcji,
5) wprowadzenia do produkcji nowych wyrobów oraz poprawy jakości wyrobów już produkowanych.
§  9.
1. W celu zapewnienia właściwej koordynacji prac nad projektem planu i budżetu Państwa na 1974 r. w skali ogólnokrajowej ministrowie sprawujący koordynację międzyresortową powinni nawiązać z innymi ministrami i prezydiami wojewódzkich rad narodowych współpracę i zorganizować wzajemne przekazywanie niezbędnych danych i materiałów w zakresie i terminach zapewniających opracowanie projektów planów w skali ogólnokrajowej.
2. Niezależnie od potrzeb związanych z koordynacją międzyresortową wymiana informacji powinna dotyczyć kooperacji, jak również wielkości i struktury dostaw towarów na eksport i rynek krajowy oraz potrzeb importowych i zaopatrzeniowych.
§  10.
1. W zakresie gospodarki planowanej centralnie ministrowie i zarządy centralnych związków spółdzielni przekażą w terminie do dnia 1 września 1973 r. Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrowi Finansów projekty resortowych planów gospodarczo-finansowych, z wyjątkiem projektu planu Ministerstwa Rolnictwa dotyczącego państwowych gospodarstw rolnych objętych planem centralnym i części dotyczącej całokształtu działalności kulturalno-socjalnej, oraz w tym samym terminie przekażą prezydiom wojewódzkich rad narodowych przekroje terenowe resortowych projektów planów.
2. Ministrowie przekażą Ministrowi Finansów w terminie do dnia 1 września 1973 r. projekty właściwych części budżetu centralnego.
3. W odpowiednio wcześniejszych, wzajemnie uzgodnionych terminach powinny być przedstawione ministrom sprawującym koordynację międzyresortową, opracowującym plany w skali ogólnokrajowej, wycinki projektów resortowych planów gospodarczych, a przez prezydia wojewódzkich rad narodowych niezbędne informacje w zakresie planów terenowych.
4. Ministrowie w zakresie gospodarki planowanej centralnie i zarządy centralnych związków spółdzielni przekażą prezydiom wojewódzkich rad narodowych oraz ministerstwom sprawującym koordynację międzyresortową w terminie do dnia 1 sierpnia 1973 r. projekty planów dotyczących całokształtu działalności kulturalno-socjalnej.
§  11.
1. Prezydia wojewódzkich rad narodowych opracują projekty wojewódzkich planów gospodarczych w zakresie gospodarki planowanej terenowo oraz zbiorczo dla planu centralnego i terenowego i oddzielnie dla planu terenowego projekty w zakresie działalności kulturalno-socjalnej.
2. Prezydia wojewódzkich rad narodowych przekażą w terminie do dnia 25 sierpnia 1973 r. projekty, o których mowa w ust. 1, Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, a w wycinkach ministrom nadzorującym gospodarkę terenową. Ministrowie nie mogą żądać od prezydiów wojewódzkich rad narodowych opracowywania i przedstawiania materiałów wykraczających poza zakres instrukcji, o których mowa w § 5.
3. Prezydia wojewódzkich rad narodowych dokonają podsumowania całokształtu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa (plan centralny i plan terenowy) na podstawie danych pięcioletniego planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w latach 1971-1975, informacji uzyskanych od jednostek gospodarczych, o których mowa w § 6 ust. 1, materiałów z projektów planów ministerstw, o których mowa w § 10 ust. 1 i ust. 4, oraz własnych materiałów w porozumieniu z resortami nadzorującymi gospodarkę terenową oraz centralnymi związkami spółdzielni i przedstawią je Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w terminie do dnia 25 września 1973 r. W tym samym terminie prezydia wojewódzkich rad narodowych przedstawią Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów szacunki produkcji rolniczej wraz z oceną sytuacji produkcyjnej i warunków ekonomicznych.
4. Prezydia wojewódzkich rad narodowych opracują i przekażą Ministrowi Finansów w terminie do dnia 1 września 1973 r. projekty zbiorczych budżetów województw, a ministrom nadzorującym gospodarkę terenową - wycinki tych projektów.
§  12. Ministrowie nadzorujący gospodarkę terenową dokonają analizy projektów planów wojewódzkich i przekażą ją w terminie do dnia 10 września 1973 r. Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wraz z własnymi projektami planów. W tym samym terminie ministrowie prześlą Ministrowi Finansów opinię do odpowiednich części budżetów wojewódzkich rad narodowych.
§  13.
1. Ministrowie Handlu Zagranicznego oraz Handlu Wewnętrznego i Usług przekażą Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministrowi Finansów w terminie do dnia 10 września 1973 r. projekty ogólnokrajowych planów na 1974 r.
2. Ministrowie opracowujący plany w skali ogólnokrajowej (przemysłu, budownictwa, oświaty, nauki i techniki, ochrony zdrowia itp.) przekażą Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministrowi Finansów w terminie do dnia 10 września 1973 r. projekty tych planów.
§  14. Minister Rolnictwa przekaże w terminie do dnia 20 września 1973 r. Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministrowi Finansów:
1) zbiorczy projekt planu gospodarczo-finansowego państwowych gospodarstw rolnych (plan centralny i plan terenowy) w układzie roku gospodarczego,
2) projekt ogólnokrajowego planu rolnictwa z wyodrębnieniem projektu planu państwowych gospodarstw rolnych, w układzie roku kalendarzowego.
§  15. Projekty planów i budżetów na 1974 r. powinny być opracowane na podstawie stanu organizacyjnego w dniu 1 lipca 1973 r. według cen, taryf i stawek płac obowiązujących w dniu 1 lipca 1973 r., z uwzględnieniem skutków zmian cen i innych zmian systemowych ustalonych przed dniem 1 lipca 1973 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1974 r.
§  16.
1. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w zakresie planów gospodarczych, a Minister Finansów w zakresie budżetów dokonają kompleksowej analizy i oceny projektów planów i budżetów ministerstw i prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
2. Na podstawie analiz i ocen, o których mowa w ust. 1, oraz skorygowanych założeń pięcioletniego planu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju na lata 1974-1975 Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów opracuje projekt narodowego planu społeczno-gospodarczego na 1974 r. i przedstawi go Radzie Ministrów w terminie do dnia 10 listopada 1973 r.
3. Minister Finansów przedstawi Radzie Ministrów w terminie do dnia 20 listopada 1973 r. projekt budżetu Państwa.
4. Projekt budżetu Państwa powinien być ściśle powiązany z projektem narodowego planu społeczno-gospodarczego, przy czym należy przyjąć zasadę, że zadania gospodarcze ustalone w projekcie narodowego planu społeczno-gospodarczego stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu Państwa.
§  17.
1. Przepisy dotyczące ministrów stosuje się odpowiednio do kierowników urzędów centralnych oraz zarządów centralnych związków spółdzielni.
2. Przepisy dotyczące prezydiów wojewódzkich rad narodowych stosuje się odpowiednio do prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw.
§  18. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020