Amortyzacja środków trwałych.

UCHWAŁA Nr 95
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 1973 r.
w sprawie amortyzacji środków trwałych. *

Na podstawie art. 9 i 25 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111), art. 58 § 2 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz. U. Nr 12, poz. 61) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. 1
Uchwała dotyczy działających według zasad rozrachunku gospodarczego jednostek gospodarki uspołecznionej, spółek, w których udział Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych lub innych instytucji państwowych wynosi co najmniej 50% kapitału zakładowego, a także jednostek i zakładów budżetowych zobowiązanych do amortyzowania środków trwałych, zwanych dalej przedsiębiorstwami.
2.
Uchwała nie dotyczy:
1)
przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" oraz państwowych przedsiębiorstw zaliczanych w klasyfikacji gospodarki narodowej do działu "Gospodarka mieszkaniowa i komunalna",
2)
rolniczych spółdzielni produkcyjnych, jednostek zrzeszonych w związkach kółek rolniczych oraz - spółdzielni budownictwa mieszkaniowego - w zakresie posiadanych przez te spółdzielnie budynków mieszkalnych.
§  2.
Przedsiębiorstwa dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej (brutto) środków trwałych:
1)
własnych - bez względu na to, czy są one użytkowane przez te przedsiębiorstwa, czy też odpłatnie przez inne jednostki organizacyjne,
2)
obcych - otrzymanych w nieodpłatny zarząd i użytkowanie,
3)
o nie ustalonym tytule własności, nieodpłatnie użytkowanych przez przedsiębiorstwa.
§  3.
1.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc, w wysokości 1/12 kwoty rocznej amortyzacji, a jeżeli przedsiębiorstwo nie ma obowiązku sporządzania miesięcznych sprawozdań finansowych - co kwartał, w wysokości 1/4 kwoty rocznej amortyzacji, od wartości początkowej (brutto) środków trwałych, według ich stanu na początek pierwszego dnia danego okresu, z uwzględnieniem wypadków określonych w § 4 ust. 4. Od środków trwałych użytkowanych sezonowo można w ciągu roku dokonywać odpisów amortyzacyjnych tylko w okresie użytkowania środka trwałego ustalając wysokość odpisu jako iloraz rocznej kwoty amortyzacji i ilości miesięcy w sezonie.
2.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek został przekazany do użytkowania i objęty ewidencją księgową. Jeżeli użytkowanie środka trwałego rozpoczęto przed jego formalnym przekazaniem do użytkowania i objęciem ewidencją księgową, wówczas odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto faktyczne użytkowanie środka trwałego.
3.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przez cały czas użytkowania środka trwałego, w tym także w czasie przerw w użytkowaniu (np. na skutek remontów, przestojów wywołanych urlopami całej załogi lub brakiem zatrudnienia) do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z wartością początkową środka. Można jednak również dokonywać odpisów amortyzacyjnych do końca roku, w którym następuje zrównanie umorzenia z wartością początkową środka trwałego. Utrzymywanie środków trwałych w zapasie lub rezerwie traktuje się na równi z ich użytkowaniem.
§  4.
1.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych właściwych dla określonych podgrup, rodzajów lub dalszych szczebli podziału środków trwałych. Obowiązujące roczne stawki amortyzacyjne zawiera wykaz, stanowiący załącznik do uchwały, zwany dalej "wykazem".
2.
Stawki amortyzacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być podwyższone w wypadkach uzasadnionych:
1)
pogorszonymi warunkami użytkowania określonych środków trwałych,
2)
krótszym przewidywanym okresem użytkowania środków trwałych od okresu przyjętego za podstawę stawki amortyzacyjnej przewidzianej w wykazie; przyczyną krótszego okresu użytkowania środków trwałych może być w szczególności: ograniczenie zasobów złóż (np. w przemysłach wydobywczych) lub czasu produkcji określonych produktów, ograniczenie z góry okresu użytkowania, użytkowanie maszyn i urządzeń, nie działających ze swej istoty w ruchu ciągłym - w ciągu trzech zmian,
3)
szczególnie szybkim postępem techniczno-ekonomicznym.
3.
Stawki amortyzacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być obniżone w wypadkach uzasadnionych warunkami użytkowania środków trwałych.
4.
W wypadkach szczególnie uzasadnionych odpisy amortyzacyjne środków trwałych, decydujących o zdolności produkcyjnej i poziomie kosztów przedsiębiorstwa, mogą być różnicowane w poszczególnych latach użytkowania tych środków trwałych. Sposób różnicowania odpisów za kolejne lata powinien przewidywać, że w pierwszej połowie okresu użytkowania środków trwałych suma odpisów nie będzie niższa od sumy odpisów wynikających ze stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie i zapewni pełne odpisanie wartości początkowej tych środków w ciągu okresu, stanowiącego podstawę do ustalenia stawki amortyzacyjnej przewidzianej w wykazie.
5.
Stawki amortyzacyjne używanych środków trwałych, zakupionych lub przejętych nieodpłatnie, jak również środków trwałych zmodernizowanych w drodze inwestycji, ustala się biorąc pod uwagę przewidywany dalszy okres użytkowania tych środków, nie dłuższy jednak niż 2/3 okresu użytkowania przyjętego za podstawę stawki amortyzacyjnej dla tych środków.
§  5.
1.
Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od nie użytkowanych zespołów środków trwałych lub agregatów, które na podstawie zezwolenia jednostki nadrzędnej lub ministra zostały uznane za trwale nieczynne.
2.
Za trwale nieczynne mogą być uznawane zespoły środków trwałych lub agregaty:
1)
znajdujące się w zakładach lub wydziałach całkowicie nieczynnych, jeżeli nieczynność ma trwać według planu nie krócej niż pół roku,
2)
przeznaczone do produkcji obronnej - całkowicie nieczynne, jeżeli nieczynność ma trwać według planu nie krócej niż pół roku,
3)
całkowicie nieczynne w okresie usuwania skutków wypadku losowego (np. pożar, powódź) w przedsiębiorstwie, jeżeli okres ten ma trwać nie krócej niż 3 miesiące,
4)
w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach np. budynki i budowle przejęte z Państwowego Funduszu Ziemi do czasu ich wyremontowania i przekazania do użytkowania, budynki i budowle o charakterze zabytkowym, które nie mogą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem ani przekazane innym jednostkom.

Nie mogą być uznane za trwale nieczynne środki zbędne oraz środki nieczynne na skutek sezonowej działalności.

3.
Środki trwałe służące celom obrony terytorialnej uznaje się za trwale nieczynne bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia określonego w ust. 1.
4.
Zezwolenia na uznanie środków trwałych za trwale nieczynne mogą być wydawane przez właściwe jednostki nadrzędne na okres nie dłuższy od dwóch lat. W uzasadnionych wypadkach zezwolenia te mogą być przedłużane przez właściwego ministra, a w odniesieniu do przedsiębiorstw rozliczających się z budżetami terenowymi - przewodniczącego prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  6.
1.
W razie postawienia w stan likwidacji lub sprzedaży środków trwałych przed pełnym umorzeniem ich wartości początkowej, należy dokonać odpisów amortyzacyjnych, odpowiadających nie umorzonej części wartości początkowej środków trwałych, skorygowanych o koszty i dochody z likwidacji lub sprzedaży tych środków. Odpisów tych dokonuje się w ciężar strat przedsiębiorstwa, a w odniesieniu do środków trwałych zakładowej działalności socjalnej - w ciężar funduszu socjalnego przedsiębiorstwa przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej. Przedsiębiorstwo może odpisywać nie umorzoną część wartości początkowej środków trwałych stopniowo, jednak w czasie nie dłuższym niż trzy lata.
2.
Jeżeli likwidacja lub sprzedaż nie w pełni umorzonych środków trwałych następuje w związku z wykonywaniem inwestycji, wówczas odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w ciężar kosztów tej inwestycji.
3.
Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli:
1)
niepełne umorzenie środka trwałego było spowodowane uprzednim uznaniem środków za trwale nieczynne lub innymi, uzasadnionymi przyczynami,
2)
nie umorzona część wartości początkowej dotyczy postawionych w stan likwidacji budynków i budowli służących celom mieszkalnym i socjalnym.
§  7.
1.
Równowartość odpisanej amortyzacji środków trwałych służy na cele określone w przepisach regulujących zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw. Nie finansuje się z amortyzacji remontów kapitalnych.
2.
Minister Finansów określi tryb przekazywania i rozliczania amortyzacji środków trwałych.
§  8.
1.
Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów może, na wniosek właściwego ministra:
1)
uzupełniać wykaz o nowe stawki amortyzacyjne (§ 4 ust. 1),
2)
zmieniać zasady i stawki amortyzacyjne dla poszczególnych przedsiębiorstw bądź ich grup lub grup (rodzajów) środków trwałych.
2.
Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Zespołu do Spraw Wdrożeń Inicjujących Kompleksowe Zmiany w Metodach Planowania i Zarządzania Gospodarką Narodową może w jednostkach i organizacjach gospodarczych stosujących kompleksowe zasady systemu ekonomiczno-finansowego dokonać niezbędnych zmian wskaźników w celu uwzględnienia wpływu, jaki na te wskaźniki wywiera zastosowanie zasad i stawek amortyzacyjnych określonych w uchwale.
3.
Minister Finansów może rozciągnąć przepisy uchwały na jednostki organizacyjne nie objęte uchwalą lub zawieszać te przepisy w stosunku do niektórych przedsiębiorstw objętych uchwałą.
4.
Właściwi ministrowie mogą w porozumieniu z Ministrem Finansów ustalać:
1)
stawki amortyzacyjne podwyższone na skutek szczególnie szybkiego postępu techniczno-ekonomicznego (§ 4 ust. 2 pkt 3) oraz branże lub przedsiębiorstwa, w których stawki te mają być stosowane do maszyn i urządzeń określonego rodzaju,
2)
stawki amortyzacyjne obniżone na skutek szczególnych warunków użytkowania środków trwałych (§ 4 ust. 3), z wyjątkiem samochodów i autobusów, o których mowa w ust. 5,
3)
zasady różnicowania odpisów amortyzacyjnych w ciągu kolejnych lat (§ 4 ust. 4),
4)
inne przyczyny uzasadniające zwolnienie od dokonywania odpisu amortyzacyjnego odpowiadającego nie umorzonej części wartości początkowej likwidowanego środka trwałego, stosownie do § 6 ust. 3 pkt 1,
5)
wypadki późniejszego rozpoczynania odpisów amortyzacyjnych, niż określono to w § 3 ust. 2.
5.
Właściwi ministrowie ustalają wypadki stosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych do maszyn, urządzeń i środków transportu użytkowanych w warunkach pogorszonych w stosunku do przeciętnych (§ 4 ust. 2 pkt 1) oraz obniżonych w odniesieniu do samochodów ciężarowych i autobusów użytkowanych przez jednostki nie zaliczone w klasyfikacji gospodarki narodowej do branży "Transport samochodowy publiczny i branżowy" (§ 4 ust. 3).
6.
Stawki amortyzacyjne podwyższone na skutek krótszego przewidywanego okresu użytkowania środków trwałych (§ 4 ust. 2 pkt 2 oraz § 4 ust. 5) ustalają przedsiębiorstwa.
§  9.
Przewidziane w uchwale uprawnienia właściwych ministrów przysługują odpowiednio zarządom centralnych związków spółdzielni w stosunku do zrzeszonych w nich organizacji spółdzielczych.
§  10.
Zaleca się organizacjom społecznym prowadzącym działalność gospodarczą, odpowiednie stosowanie niniejszej uchwały.
§  11.
1.
Traci moc uchwała nr 534 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Monitor Polski z 1966 r. Nr 65, poz. 312, z 1967 r. Nr 60, poz. 284 i z 1971 r. Nr 29, poz. 184).
2. 2
Przepisy uchwały wymienionej w ust. 1 stosuje się jednak do przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", państwowych przedsiębiorstw zaliczonych w klasyfikacji gospodarki narodowej do działu "Gospodarka mieszkaniowa i komunalna" oraz państwowych gospodarstw rolnych, do czasu rozciągnięcia na te jednostki zasad i stawek amortyzacyjnych określonych w niniejszej uchwale.
§  12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1974 r., a w stosunku do państwowych gospodarstw rolnych - z dniem 1 lipca 1976 r.

ZAŁĄCZNIK 3

WYKAZ STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Pozycja Symbol Nazwa środków trwałych Stawka % Uwagi
grupa, podgrupa, rodzaj dalsze szczeble podziału
1 2 3 4 5 6
01 1 BUDYNKI 1,5 P (Z)
10, 11, 12, 13 i 19 Budynki przemysłowe, transportu, handlowe i usługowe, składowo-magazynowe, pawilony i hale sportowe, dyspozytornie, portiernie, markownie, wagownie, budynki stacji ratownictwa górniczego, baraki niemieszkalne i inne budynki nie wymienione
z wyjątkiem rodz. 121, 125, 165, 169 i 198:
- o konstrukcji trwałej - t
02 - o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej - n 3 P (Z)
03 14, 15, 16, 17 oraz 186 Budynki biurowe, służby zdrowia, socjalne, mieszkalne, szkolne i kultury: 1 P (Z)
- o konstrukcji trwałej - t
04 - o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej - n

3 P (Z)
05 121 Pawilony handlowe o lekkiej przeszklonej konstrukcji 4
06 125 Kioski i budki towarowe o kubaturze powyżej 100 m3 10
07 18, 165 Budynki gospodarcze i budynki mieszkalne budownictwa wiejskiego i leśnego (z wyjątkami rodz. 186): 1,5
- o konstrukcji trwałej - t
08 - o konstrukcji drewnianej i innej

nietrwałej - n

3
09 169, 198 Inne budynki mieszkalne i niemieszkalne nie ujęte w poz. 01 do 08, w tym również budynki zastępcze z pudeł wagonowych oraz domki campingowe o kubaturze powyżej 100 m3 10
50 2 BUDOWLE 2,5
200, 203, 205, 206, 221, 222 i 290 Bunkry, chłodnie przemysłowe i składowo-magazynowe, wieże przemysłowe, zbiorniki i komory podziemne, zbiorniki wieżowe P (Z)
- z wyjątkiem rodz. 202 i 204 Dla podziemnych zbiorników metalowych produktów naftowych stosuje się współczynnik 1,6
51 202 Silosy 2 P (Z)
52 204 Chłodnie kominowe i wentylatorowe: 4
- o konstrukcji trwałej - t
53 - o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej - n

7
54 210 0 do 3 Budowle górnicze: 2-3
wieże eksploatacyjne szybów wydobywczych, pomocniczych, wentylacyjnych, podsadzkowych itp., wieże nieprzenośne do głębienia szybów i otworów wiertniczych:
- o konstrukcji trwałej - t
55 - o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej - n

5
56 210 0 do 3 Wieże przenośne do głębienia szybów i otworów wiertniczych 7
57 211 0 Wkopy górnicze 5-10
58 211 1, 2, 6 Sztolnie, wyrobiska upadowe, szyby ślepe i szybiki w górnictwie węglowym i poza górnictwem węglowym 5-14
59 211

212

220

3 do 5, 7 i 8 0 do 3

0, 1

Chodniki, przecinki, szyby, podszybia, komory główne w górnictwie węglowym i poza górnictwem węglowym oraz magazyny podziemne i otwory wiertnicze 2-7
60 223

256

0 do 3

0 do 1, 5 do 9

Szamba, doły gnilne i zbiorniki chłonne, osadniki, budowle oczyszczalni wód i ścieków 3
61 230, 231 Rurociągi przesyłowe gazu i sprężonego powietrza, stacje reprodukcyjno-pomiarowe, przewody sieci rozdzielczej gazu i sprężonego powietrza: 4
- stalowe
62 - żeliwne, azbesto-cementowe i inne 1
63 224, 225, 232, 233, 234 Rurociągi przesyłowe parowe i ciepłownicze, przewody sieci rozdzielczej parowej i ciepłowniczej na potrzeby technologiczne przedsiębiorstw wraz z kanałami i tunelami dla rurociągów 4
64 224, 225, 232, 233, 234 Rurociągi przesyłowe wody, rurociągi przemysłowe i przewody sieci rozdzielczej parowej i ciepłowniczej na potrzeby komunalne wraz z kanałami przechodnimi i nieprzechodnimi oraz tunelami 2,5
65 235

238

0, 1, 4, 6

10 do 12

Sieci rozdzielcze wodociągowe i przeciwpożarowe:

żeliwne, stalowe, azbesto-cementowe i inne

1
66 255

257

4, 7

0 do 3, 8

Żurawie wodne i studzienki żurawiowe oraz wały i groble, jak na przykład: przeciwpowodziowe, melioracji podstawowych, gospodarstw rybackich itp. 1,5
67 236 Przewody kanalizacyjne 1
68 237 0 Rurociągi przesyłowe i rozdzielcze ropy i innych cieczy z wyjątkiem solanki 4
69 4, 6, 8 Rurociągi przesyłowe i rozdzielcze solanki 10
70 1, 4, 6, 8 Rurociągi nietechnologiczne do innych cieczy np. mleka, wód mineralnych itp. 5
71 238 00 Rurociągi podsadzkowe: 33
- z rur stalowych
72 01 - z rur stalowych z wkładką bazaltową 17
73 240

247

0,1

0 do 4

Drogi kolejowe i sieci elektrotrakcji kolejowej użytku niepublicznego (koleje piaskowe, górnicze z siecią i inne użytku niepublicznego) 5
74 240 0,1 Drogi kolejowe normalno- i wąskotorowe użytku publicznego 1
75 8 Trasy (drogi) kolei linowych 2
76 247 0 do 4 Sieci elektrotrakcji kolejowej na szlaku i na stacji, bez względu na napięcie 1,5
77 241

248

0 do 5,9

0 do 2

Tory tramwajowe i rozjazdy oraz sieci elektrotrakcji tramwajowej i trolejbusowej 3
78 242,243, 244, 245 Drogi kołowe, ulice i place oraz budowle inżynieryjne dróg, ulic i placów oraz dróg kolejowych: 1,5
- o konstrukcji trwałej - t
79 - o konstrukcji nietrwałej - n 5
80 246 Budowle stacyjne: rampy, perony itp.: 2
- o konstrukcji trwałej - t
81 - o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej - n

7
82 250 0, 1, 2 Budowle morskie i śródlądowe wodne: falochrony, nabrzeża skarpowe, oczepowe, pirsy, pomosty, estakady, mola i dalby: 2
- o konstrukcji trwałej - t
83 - o konstrukcji drewnianej i innej

nietrwałej - n

5
84 250 3, 4 Umocnienia brzegów morskich: nabrzeża, opaski, ostrogi, okładziny, ścianki, progi itp. oraz akwedukty, akweny portowe, tory wodne, głębia dokowa, kanały dojściowe do portów i przystani wodnych morskich: 2
- o konstrukcji trwałej - t
85 - o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej - n

7
86 250 5 Doki portowe zalądowione w portach morskich i śródlądowych 4
87 250

251

253

254

259

297

3, 4

0-2

0-5

0-3,8

0-7

0-1

Budowle piętrzące (jazy, zapory, śluzy, przelewy itp.), kanały wodne żeglowne, żeglowno-energetyczne, przemysłowe i inne nierolnicze, kanały melioracji podstawowych, budowle regulacyjne na rzekach i potokach górskich, umocnienia brzegów wód śródlądowych oraz pochylnie stoczniowe i slipy: 1
- o konstrukcji trwałej - t
88 - o konstrukcji drewnianej lub liniej

nietrwałej - n

5
89 251 3 Budowle i konstrukcje hydrotechniczne podstawowe i pomocnicze w energetyce 4
90 255 0 do 4,

6 do 9

Ujęcia i zrzuty wody powierzchniowe i systemem studni wierconych i kopanych (z wyjątkiem żurawi wodnych i studzienek żurawiowych), studnie kopane, ujęcia przy pomocy galerii poziomej itp. 2
91 255 5 Studnie wiercone 5
92 256 Budowle uzdatniania wody, jak filtry pospieszne i powolne, pompownie, komory reakcyjne itp. 2
93 260, 261, 270, 271,272 Linie i sieci energetyczne i telekomunikacyjne kablowe 3
94 260, 261, 270, 271, 272 Linie energetyczne i telekomunikacyjne napowietrzne: 3
- o konstrukcji trwałej - t
95 - o konstrukcji nietrwałej - n 4
96 280 do 288 Budowle sportowe: 2 P
- o konstrukcji trwałej - t
97 - o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej - n

3
98 291 Wieże przeciwpożarowe: 1
- o konstrukcji trwałej - t
99 - o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej - n

3
100 292 Anteny i urządzenia antenowe radiostacji i telestacji stałych 5
101 293 Budowle oznakowania nawigacyjnego posadowione na lądzie i wodzie, jak latarnie morskie, nabieżniki, znaki świetlne, maszyny sygnalizacyjne itp., służące na potrzeby nawigacji w portach i przystaniach morskich 1,5 P
102 294,298 Latarnie oświetleniowe oraz ogrodzenia i parkany 3 P
103 295 0 Kominy wolnostojące przemysłowe i inne: 2 P
- murowane
104 1,3 - żelbetowe 3 P
105 2,4 - stalowe 5 P
106 296 Estakady, pomosty, podpory rurociągów itp.: 2 P
- o konstrukcji trwałej - t
107 - o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej - n

4 P
108 299 30 Inne budowle nie wymienione: 20
- zadaszenia (powłoki) pneumatyczne i inne
109 33 - uzbrojenie chmielników, winnic,

plantacji wikliny, szkółek leśnych i

inne uzbrojenia zasadzeń wieloletnich

4
110 0 do 2, 8 - schrony przeciwstrzałowe w kopalniach,

kamieniołomach itp. oraz inne budowle

specjalnego przeznaczenia

4
111 010, 011 i 018 Budowle i urządzenia wodnomelioracyjne w zakresie melioracji szczegółowych i półpodstawowych (kanały i budowle piętrzące zaliczane do melioracji podstawowych ujęte są w poz. 66, 87 i 88) 3
150 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 5
30, 31 Kotły grzejne i parowe

z wyjątkiem ujętych w poz. 151

151 310, 311 Kotły bloków energetyki zawodowej 4
152 32 Maszyny napędowe pierwotnie nie zespolone 5
320 Turbiny parowe
153 321 Turbiny wodne 3
154 322 Maszyny parowo-tłokowe: 5
- do 500 obrotów na minutę
155 - powyżej 500 obrotów na minutę 8, 5
156 323, 324, 325 Silniki spalinowe na paliwo lekkie, ciężkie, gazowe: 7
- do 500 obrotów na minutę
157 - do 1.000 obrotów na minutę 10
158 - powyżej 1.000 obrotów na minutę 17
159 326 0 do 15, 20 do 22 Silniki powietrzne: 7
- drewniane
160 16 do 18, 23 do 26, 8 - stalowe 4
161 327 00, 30-32

60-62

Koła wodne: 5
- drewniane
162 10-12, - stalowe i stalowo-drewniane 4
40-42,
50-52,
70-72,
80-82
163 328 0 Silniki napędzane powietrzem sprężonym: 25
- silniki powietrzne tłokowe
164 10-12 - silniki powietrzne wirnikowe 25
165 33 Maszyny elektryczne wirujące nie zespolone 7
330 do 338 Maszyny elektryczne wirujące nie zespolone
166 339 Układy napędowe elektryczne skojarzone 4
167 34 Agregaty (zespoły) elektro-energetyczne wytwórcze i przetwórcze 5
340 Turbozespoły: generatory, turbiny parowe z wyjątkiem:
168 - w blokach energetyki zawodowej 4
169 341 Turbozespoły: generatory - turbiny wodne 3
170 342, 343

344, 345

Zespoły elektroenergetyczne: generatory - silniki parowe, tłokowe, silniki spalinowe na paliwo lekkie, ciężkie, gazowe 7
171 343, 344 Zespoły elektroenergetyczne polowe o napędzie spalinowym 12, 5
172 346 Zespoły wiatrowo-elektryczne 5
173 347 Przetwornice 7
200 4 0, 3, 4, 5, 6 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 10
40 Obrabiarki do metali skrawające ogólnego zastosowania
400 Tokarki z wyjątkiem rodz. 400-1, 2, 7, 8
201 400 1, 2 Tokarki tarczowe i karuzelowe 7
202 400 7, 8 Automaty tokarskie, tokarki rewolwerowe i automatycznym cyklem pracy 12,5
203 401, 402, 411 Wiertarki, wiertarko-frezarki, wytaczarki, frezarki wzdłużne i bramowe, karuzelowe, bębnowe 10
204 403 Piły i pilnikarki 10
205 403 Strugarki, dłutownice, przeciągarki i bruzdownice 8,5
206 405 Szlifierki 12,5
- z wyjątkiem szlifierek ze sterowaniem

programowym ujętych w poz. 214

207 41 00-08, 12-17 Obrabiarki do metali skrawające specjalne i specjalizowane 14
410 Tokarki specjalne i specjalizowane z wyjątkiem rodz. 410 -
- 10, 11
208 410 10, 11 Tokarki specjalne dla hutnictwa i kolejnictwa 8,5
209 412, 413, 416 Frezarki, piły, pilnikarki specjalne i specjalizowane, obrabiarki do uzwojeń i uzębień 12,5
210 414 Strugarki, dłutownice, przeciągarki i bruzdownice specjalne i specjalizowane 10
211 415 Szlifierki specjalne i specjalizowane, w tym szlifierki dla hutnictwa i kolejnictwa 12,5
212 417 0 Linie obróbcze z obrabiarek podstawowych (obrabiarki kombinowane) 10
213 417 1, 2, 3 Jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe i linie obróbcze złożone z obrabiarek specjalnych 14
214 417

405

4 Obrabiarki specjalne (w tym szlifierki i obrabiarki w sterowaniem programowym) 12,5
215 42 Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych 8,5
420 Młoty i kuźniarki
216 421 Prasy do metali i tworzyw sztucznych oraz proszków spiekanych 7
217 422, 423, 424 Maszyny do gięcia i prostowania, lutownice, nożyce do metali i tworzyw sztucznych 7 w warunkach terenowych współczynnik 3
z wyjątkiem rodz. 424-5 ujętego w poz. 372
218 425 Ciągarki 10
219 426 Maszyny do skręcania i wyrobów sprężyn spiralnych 12,5
220 429 Inne maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych 8,5
221 43 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle spożywczym 7
430 Maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabniania surowców, rozcierania i mieszania mas surowcowych, łamacze walcowe
222 431 0, 4 Filtry-prasy (błotniarki), cedzidła mechaniczne 5
223 431 1, 2, 3 Filtry próżniowe, filtry z masą filtracyjną, filtry z płytami filtracyjnymi 8,5
224 432, 433, 434 Pasteryzatory, maszyny, urządzenia i aparaty do dozowania, napełniania, zamykania, korkowania, etykietowania butelek, słoi, puszek i tub (w tym również automaty z myjką) 12,5
z wyjątkiem rodz. 434-01, 02
225 434 01, 02 Zamykarki do słoi, zamykarki do słoi i puszek 20
226 435 Maszyny i urządzenia do pakowania w torby i kartony (w tym również automaty do wytwarzania torebek lub kartoników fasonowych) 8,5
227 436 Maszyny, urządzenia i aparaty do zamaczania, mycia, płukania i czyszczenia opakowań i butelek 12,5
228 439 Inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle rolnym i spożywczym 8,5
229 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 8,5
440 Pompy nurnikowe i tłokowe z wyjątkiem:
230 440 - tłoczących oleje 7
231 440 - tłoczących ciecze z zawiesinami, ciecze

pędne i wodę morską

12,5
232 441 Pompy wirowe 10
z wyjątkiem rodz. 441-01, 02 i 04
233 441 01 Pompy wirowe tłoczące ciecze z zawiesinami, wodę morską, ciecze gęste oraz ciecze z materiałami ściernymi 33
234 441 02, 04 Pompy wirowe tłoczące solankę i inne ciecze żrące 50
235 442, 443 Pompy rotacyjne i zębate 8,5
z wyjątkiem:
236 442, 443 - tłoczące ciecze kwaśne i ługi 10 Współczynnik 2
237 444 Sprężarki 7
z wyjątkiem rodz. 444-11 i 3
238 444 11 Sprężarki amoniakalne i do gazów słabo korodujących 7
239 444 3 Sprężarki przewoźne 10
240 445 Dmuchawy i ssawy 7
z wyjątkiem:
241 445 - tłoczących gazy słabo korodujące 8,5
242 445 - tłoczących gazy agresywnie korodujące 12,5
243 445 - tłoczących gazy wyjątkowo agresywnie

korodujące (dmuchawy końcowe w przemyśle

kwasu siarkowego)

33
244 446 Wentylatory 7
z wyjątkiem:
245 446 - pracujących w podwyższonej temperaturze 10
246 446 - wyciągających gazy zanieczyszczone

pyłami

20
247 446 - pracujących w ciężkich warunkach pracy w

przemyśle chemicznym, tj. w oddziałach

superfosfatu i fluorokrzemianu

50
248 447 Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 10
z wyjątkiem rodz. 447-80 i 447-81
249 447 80 Urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów: 10
- ręczne
250 81 - elektryczne i przepływomierze składowe

do paliw płynnych

17
251 45 Piece przemysłowe 5
450 Piece do przerobu surowców
z wyjątkiem rodz. 450-50
252 450 50 Piece do przerobu surowca - wielokomorowe 7
253 451 Piece do przetwarzania paliw 5
z wyjątkiem rodz. 451-0
254 451 0 Piece koksownicze 7
255 452 0, 2, 8 Piece grzewcze (do nagrzewania wsadu przed przeróbką plastyczną oraz do suszenia) 7
256 452 1 Piece grzewcze (do obróbki cieplnej) 8,5
257 453 Piece topielne 7
258 454 0 Piece do wypalania okresowe 8,5
259 454 1 Piece do wypalania kręgowe i wielokomorowe (pierścieniowe) 7
260 454 2 Piece do wypalania tunelowe 5
261 455 Mieszalniki stalownicze i konwertory 7
z wyjątkiem rodz. 455-10, 455-11 i 455-2
262 10, 11 Konwertory do wytwarzania stali 8,5
263 2 Konwertory rozkładni gazu 7
264 456 Piece indukcyjne wysokiej częstotliwości 7
265 46 Aparaty do wymiany ciepła 8,5
460-464, 466-469 Aparaty do wymiany ciepła

z wyjątkiem rodz. 469-0

266 465 Wymienniki przeponowe rurowe pracujące jako chłodnice kwasu siarkowego 20
267 465 Wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody 10
268 469 0 Chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu 14
269 47 Maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych 7
470, 471, 472 Mieszalniki cieczy poza emaliowanymi
270 470, 471, 472 Mieszalniki cieczy emaliowane 12,5
271 473 Skrubery 5
272 474 Kolumny 7
z wyjątkiem:
273 474 - kolumn pracujących w optymalnych

warunkach pracy, np. w przemyśle

naftowym

5
274 474 - kolumn nitracyjnych i denitracyjnych 12,5
275 475 Aparaty bębnowe 5
276 476 Aparaty walcowe, skrobakowe 7
277 477 0-4, 6-8 Suszarki komorowe 5
z wyjątkiem rodz. 477-5
278 477 5 Suszarki z półkami obrotowymi i zgarniaczami 10
279 479 Inne maszyny i aparaty do operacji procesów materiałowych z wyjątkiem rodz. 479-0 7
280 479 0 Odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu 14
281 48 0, 1, 8 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 7 Dla elektrolizerów "Bilitera" stosuje się współczynnik 1,5
480 Elektrolizery
z wyjątkiem rodz. 480-2, 3
282 480 2,3 Elektrolizery do otrzymywania metali z roztworów oraz z roztopionych soli 8,5
283 481 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrochemiczym 17 Współczynnik 1,25
284 482 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym 17
285 483 Urządzenia i aparaty do elektroerozyjnej obróbki metali 12,5
286 484 1 Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu: 17 Współczynnik

1,5

Przenośne wytwornice acetylenu wysokiego ciśnienia i przenośne maszyny do cięcia termicznego i metod pokrewnych
287 2, 4 Stacjonarne wytwornice acetylenu wysokiego ciśnienia i stacjonarne maszyny do cięcia termicznego 8,5 Współczynnik

1,5

288 5, 7, 8 Osprzęt specjalny do spawania, cięcia tlenem i procesów pokrewnych i osprzęt pomocniczy do spawania i cięcia łukowego (zbiorniki topika, układy chłodzenia wody, uchwyty elektromagnetyczne itp.) 10 Współczynnik

1,5

289 0 Urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego 20
290 3 Zgrzewarki oporowe i tarcicowe oraz przetwornice spawalnicze (spawarki wirujące) 14 Współczynnik

1,35

291 60, 68 Urządzenia do metalizacji natryskowej 12,5 Współczynnik

1,5

292 61 Urządzenia do natryskiwania tworzywami sztucznymi 14
293 485 Urządzenia chłodnicze nieprzenośne 7
294 486 Urządzenia chłodnicze przenośne 10
295 49 Pozostałe maszyny i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania 14
490,491 Maszyny (analityczno-kalkulacyjne systemu kart dziurkowanych oraz maszyny matematyczne (komputery)
350 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE BRANŻOWE 7
50 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego
00 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu azotowego i syntezy chemicznej
351 501 2-8 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych z wyjątkiem rodz. 501-0,1 10
352 501 0, 1 Aparaty szklane i porcelanowe oraz porcelanowe młyny kulowe 25
353 502 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu włókien sztucznych z wyjątkiem rodz. 502-20, 502-33 8,5
354 502 20 Krajarki do włókna 10
355 502 33 Odgazowywacze 20
356 503 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych 10
357 504 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego 7
358 505 Maszyny, urządzania i aparaty przemysłu nieorganicznego, kwasu siarkowego i nawozów fosforowych 8,5
z wyjątkiem rodz. 505-1, 505-31, 505-80 i 81
359 505 80, 81 Cyklony i filtry 10
360 505 1 Piece prażalne fluidyzacyjne do produkcji kwasu siarkowego 7
361 505 31 Maszyny wycinające superfosfat z komory 12,5
362 506 0, 3-8 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gazów technicznych 7
z wyjątkiem rodz. 506-1, 506-2
363 506 1, 2 Aparaty do rektyfikacji powietrza 5
364 507 2,3, 4 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rafineryjnego 5
z wyjątkiem rodz. 507-0,1, 8
365 507 0 Wieże ekstrakcyjne 10
366 507 1,8 Agitatory, oksydatory i kotły do destylacji bezpłomieniowej lub koksowej oraz maszyny i urządzenia koksownicze i gazownicze 7
515 0, 1, 2, 8
367 51 Maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, odlewnicze i torfiarskie oraz geodezyjno-kartograficzne 17
510 Maszyny i urządzenia wiertnicze
368 511 Maszyny górnicze 25
369 511 Obudowa zmechanizowana 12,5 Współczynnik

1,8

370 512 Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych 8,5
371 513 Maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej rud i węgla bez przenośników ujętych w poz. 583 8,5
372 514 0, 1, 3-6 Maszyny i urządzenia hutnicze, aglomerowni, wielkopiecowe, tabor hutniczy, walcownie, nożyce hutnicze do cięcia na gorąco z wyjątkiem rodz. 514-2 7
424 5
373 514 2 Maszyny i urządzenia hutnicze stalowni 8,5
374 515 Maszyny i urządzenia odlewnicze 14
375 517 Maszyny i urządzenia torfiarskie 10
376 518 01-04, 10-12 Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych 20
z wyjątkiem rodz. 518-00, 2
377 518 00 Aparatura grawimetryczna 14
378 518 2 Aparaty i urządzenia do pomiarów geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych 14
379 52 Maszyny do produkcji surowców mineralnych i wyrobów z nich 7
520 0 do 5, 8 Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego oraz maszyny do produkcji elementów z lastrico i kamienia sztucznego
529 81, 82
380 521 Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego 12,5 Dla młynów cementowych stosuje się współczynnik 0,8
381 522 Maszyny i urządzenia przemysłu wapienniczego i gipsowego 14
382 523 Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego 5
383 524 Maszyny i urządzenia przemysłu izolacyjnego i korkowego z wyjątkiem rodz. 524-34, 40 12,5
384 524 34 Piece do trampowania głowic "Hagera" 33
385 524 40 Piece do topienia żużlu wielkopiecowego i bazaltu 25
386 525 Maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej materiałów ognioodpornych i silikatowych z wyjątkiem rodz. 525-31 10 Dla maszyn ceramiki budowlanej stosuje się współczynnik 0,8
387 525 31 Autoklawy 8,5
388 526 Maszyny i urządzeniu przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej 8,5
389 527 Maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła 8,5
390 528 Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów ściernych - maszyny do profilowania ściernic 12,5
391 529 Maszyny i urządzenia do produkcji innych materiałów budowlanych 12,5
z wyjątkiem rodz. 529-81 i 82 ujętych w poz. 379
392 53 Maszyny do wyrobów z metali i tworzyw sztucznych 12,5
531 Maszyny specjalne do wyrobów galanterii metalowej
393 532 Maszyny do wyrobów metalowych z wyjątkiem rodz. 532-003, 022, 100 10
394 532 003, 022, 100 Maszyny wielooperacyjne do produkcji śrub, walcarki do gwintów rolkowe 12,5
automaty do tłoczenia nakrętek
395 533 Maszyny i urządzenia do wyrobu kabli i przewodów elektrycznych (pancerki, skręcarki fazowe, kotły do impregnacji i wulkanizacji, prasy do oboławiania kabli) 10
z wyjątkiem rodz. 533-30-38
396 533 30-38 Maszyny do ogumowania i mas plastycznych 10
397 534 Maszyny i urządzenia do wyrobu akumulatorów, baterii (w tym linie produkcyjne zawierające piece do topienia ołowiu) 10
z wyjątkiem rodz. 534-32 i 33
398 534 32, 33 Młyny do produkcji pyłu tlenków ołowiu, młynki kulowe do mielenia chemikalii 10
399 535 7 Urządzenia do produkcji półprzewodników 17 Współczynnik 1, 2
400 535 0-4, 08 Maszyny i urządzenia do produkcji żarówek i lamp elektrycznych 12,5
z wyjątkiem rodz. 535-002, 003, 03, 0301, 111, 127, 05, 07, 37, 5, 6
401 535 002, 003, 03, 05 Urządzenia do trawienia oraz galwanicznego pokrywania rdzeni, wytwarzania kwasu wolframowego i molibdenowego 12,5 Współczynnik 1, 5
402 535 0301, 07, 111, 127 Aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego, maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali, produkcji węglanów i past emisyjnych 17 Współczynnik 1, 3
403 535 37, 5, 6 Maszyny i urządzenia do produkcji półfabrykatów z materiałów izolacyjnych, maszyny i urządzenia do trzonkowania, wyświecania, wykańczania lamp elektrycznych, aparatura i urządzenia do kontroli 12,5 Współczynnik 1,25
z wyjątkiem rodz. 535-614
404 535 614 Projektory 8,5
405 536, 537 Maszyny i aparaty do produkcji taśmy filmowej i magnetycznej, błon, płyt i papierów fotograficznych oraz maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów 7
406 538 Maszyny i urządzenia do nawijania cewek i izolacji stojanów, silników, transformatorów i kondensatorów 10
407 54 0, 1, 21, 34, 72 Maszyny do obróbki i przerobu drewna, wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne 8,5
540 Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinania drzew oraz maszyny i urządzenia do pierwiastkowej obróbki drewna
408 540 wszystkie pozostałe zbiory rodz. 540 Maszyny, urządzenia i aparaty do wtórnej obróbki drewna i do produkcji wyrobów z drewna oraz z materiałów zastępczych w połączeniu z innymi materiałami 10
nie ujęte w poz. 407
544 0 do 4,8
549 0 do 1,8
409 541, 542 Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji fornirów, płyt stolarskich, sklejki, płyt pilśniowych i wiórowych 10
z wyjątkiem rodz. 541-8, 542-20, 542-30, 542-21, 542-31, 542-042 i 542-7
410 541 541-8, Suszarnie do fornirów, suszarnie rolkowe i maszyny odwadniające, prasy 7
542 542-20, 21, 30, 31, 042, 7
411 543 Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu zapałek 7
412 545, 546 Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu celulozy, papieru i tektury 5 Współczynnik 3
413 547 Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobów papierniczych i tekturowych 8,5
414 548 0 Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego 4
415 548 1 Maszyny i urządzenia do mechanicznego wykonywania formy 8,5
416 548 2, 3, 5 Maszyny i aparaty do fotomechanicznego i chemicznego wykonania formy drukującej, maszyny i aparaty do odtwarzania formy, prasy hydrauliczne do matrycowania i tłoczenia na zimno i gorąco, maszyny introligatorskie 7 Współczynnik 1,7
417 548 4 Maszyny do druku oraz sprzęt pomocniczy do druku: maszyny dociskowe i powielacze offsetowe 10
z wyjątkiem rodz. 548-40 i 41
418 548 40 Maszyny arkuszowe typograficzne, offsetowe, rotograwiurowe 7 Współczynnik 1,7
419 548 41 Maszyny rotacyjne typograficzne działowe, gazetowe oraz rotograwiurowe, offsetowe i fleksograficzne 4 Współczynnik 1,7
420 548 6, 8 Maszyny poligraficzne pomocnicze i inne 10
421 55 Maszyny włókiennicze i odzieżowe oraz do produkcji skóry i wyrobów ze skóry 10
550 Maszyny do wstępnej obróbki włókien łykowych
422 551 Maszyny przędzalnicze 8,5
z wyjątkiem rodz. 551-81
423 551 81 Maszyny do teksturowania przędzy 12,5
424 552 Maszyny do produkcji nici, sznurków i lin 8,5
425 553 Maszyny tkackie 7
z wyjątkiem rodz. 553-2
426 553 2 Krosna bezczółenkowe 12,5
427 554 Maszyny dziewiarskie płaskie i osnowowe 8,5
z wyjątkiem rodz. 554-00, 02, 03, 2, 34
428 554 02, 03, 2, 34 Maszyny okrągłe dziewiarskie i pończosznicze 10
429 554 00 Maszyny kotonowe dziewiarskie i pończosznicze 7
430 555 Maszyny wykańczalnicze i farbiarskie 7
z wyjątkiem rodz. 555-60 do 63 i 65 do 68
431 555 60-63, 65-68 Maszyny do obróbki szlachetnej 12,5
432 556 Maszyny do produkcji filcu i artykułów z filcu 7
433 557 Maszyny szwalnicze i odzieżowe 12,5
z wyjątkiem rodz. 557-5, 6, 7
434 557 5 do 7 Maszyny do produkcji guzików z mas plastycznych, drewna i innych tworzyw 8,5
435 558 0 Maszyny i urządzenia do produkcji artykułów technicznych 7
436 558 1, 4 Maszyny i urządzenia do produkcji obuwia i do wyrobów galanterii ze skóry i tworzyw 10
437 558 2, 3 Maszyny i urządzenia do wyprawiania skór i wyrobu sztucznej skóry 10
438 558 5, 6 Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów futrzarskich i do wyrobu rękawiczek 10
439 558 7 Maszyny i urządzenia do wyrobu ekstraktów garbarskich 8,5
440 558 74 Maszyny i urządzenia do wyrobu farb garbarskich 7
441 559 0 Maszyny i urządzenia do wyrobów włókienniczych typu przędzin i włóknin 8,5
442 56 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych 5
560 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukrowniczego
z wyjątkiem rodz. 560-10 do 13, 42, 43, 66, 73 do 75
443 560 10 do 13, 42, 43, 66, 73 do 75 Łapacze liści, słomy, miazgi wysłodkowej, koła podnośne, pompy do buraków, wirówki cukrownicze, automatyczne dyfuzje ciągłe, urządzenia do suszenia wysłodków 8,5
444 561 0, 1, 2, 5, 40, 30, 34, 35, 36 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piwowarsko-słodowniczego

z wyjątkiem rodz. 561-00, 202, 203, 31, 6

7
445 561 00, 202, 203, 31 Kadzie zalewne, urządzenia i aparaty fermentowni piwa, naczynia leżakowe, kadzie fermentacyjne otwarte i zamknięte 4
446 561 6 Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji wód gazowych, maszyny impregnacyjne 12,5
447 562 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu drożdżowego 8,5
448 563 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu spirytusowego 7
449 564 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu octowego 7
450 565 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu ziemniaczanego 7
451 566 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu owocowo-warzywnego 7
452 567

571

1 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu zbożowo-młynarskiego oraz do produkcji makaronu 7
453 568 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego 10
z wyjątkiem rodz. 568-40 do 48
454 568 40-46 Piece piekarnicze ceramiczne 7
455 568 47, 48 Piece piekarnicze cyklotermiczne i specjalne 14
456 57 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych 8,5
570 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukierniczego
457 571 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu koncentratów spożywczych 8,5
z wyjątkiem rodz. 571-1, 30, 31, 8
458 571 30, 31, 8 Autoklawy do hydrolizy, neutralizatory stalowe, neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane 33
459 572 0-5, 80 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tytoniowego 7
460 572 6, 81 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu zielarskiego 10
461 573 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu mięsnego 14
462 574 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rybnego 12,5
463 575 0 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tłuszczowego 8,5
Maszyny i urządzenia do produkcji oleju i margaryny
464 1, 2 Maszyny i urządzenia do produkcji mydeł i proszków do prania oraz do pozostałego przetwórstwa tłuszczowego 8,5
465 576 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu mleczarskiego 8,5
466 577 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu jajczarsko-drobiarskiego 10
467 578 Maszyny i urządzenia gastronomiczne 12,5
468 579 Inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych 7
z wyjątkiem rodz. 579-000, 003, 01, 02
469 579 000, 003, 01, 02 Destruktory, młynki młotkowe, maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych 20
470 58 Maszyny do robót ziemnych budowlanych i drogowych 17
580 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych
z wyjątkiem wibromlotów
471 581 Maszyny do robót budowlanych 20
z wyjątkiem rodz. 581-2, 31 i 4
472 581 2, 31, 4 Wibratory, zacieraczki do tynku i wibromloty 50
473 582 Maszyny do robót drogowych 17
z wyjątkiem rodz. 582-001, 115, 22, 3, 10
474 582 001 Walce statyczne 10
475 582 115 Pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności 7
476 582 22 Odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM 7
477 582 3 Szczotki mechaniczne i osprzęt roboczy do utrzymania dróg 25
478 582 10 Maszyny do budowy nawierzchni betonowych 10
479 583 0 Koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla 4
480 583 1 Koparki w piaskowniach przemysłu węglowego 4
481 584 Maszyny do robót torowych 12,5
482 59 Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej 10
590-599 Maszyny rolniczy i gospodarki leśnej
550 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 4
60 Zbiorniki naziemne
600, 601 Zbiorniki naziemne i cegły, betonowe i żelbetowe
z wyjątkiem:
551 600, 601 - zbiorników z wykładziną chemoodporną dla

kwasu ponitracyjnego

10
552 602 Zbiorniki naziemne drewniane 7
553 603 Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych 4
554 604 Zbiorniki naziemne stalowe 4
z wyjątkiem zbiorników przeznaczonych dla:
555 604 - produktów naftowych 5
556 604 - kwasów i ługów oraz nitrozy 7
557 604 - kwasu siarkowego rozcieńczonego i

solanki amoniakalnej

12,5
558 605 Zbiorniki naziemne z metali nieżelaznych 10
559 61 Urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej: 5
610 do 615 - stałe
560 610 do 615 - przewoźne 14
561 62 Urządzenia tele- i radiotechniczne 7
620 Urządzenia radionadawcze
562 621 Urządzenia radiokomunikacyjne 12,5 W przypadkach ekonomicznie uzasadnionych dopuszcza się amortyzowanie tych urządzeń łącznie z systemami antenowymi wg stawki 12,5%
563 622 Urządzenia elektrostatyczne 8,5
564 623 Urządzenia teletransmisji przewodowej 7
z wyjątkiem zasilaczy (wzmacniaków) prostownikowych ujętych w poz. 567
565 623 7 Urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach wysokiego napięcia i urządzenia telefonii na przewodach zawieszonych pod przewodami wysokiego napięcia 4
566 624 Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne 8,5
567 626, 627, 623 0 i 1 Łącznice telefoniczne, telegraficzne łącznie z telegraficznymi zasilaczami (wzniacniakami) prostownikowymi 5
568 629 Inne urządzenia tele- i radiotechniczne 7 Dla urządzeń przenośnych współczynnik 1,8
569 63 Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające 5
630 Transformatory
570 631 Zespoły prostownikowe 4
571 632 Kondensatory statyczne 5
572 633, 634 Baterie akumulatorów elektrycznych stałych trakcyjnych i przewoźnych 20
573 64 Dźwigi i przenośniki (transportery) 7
640 Dźwigi osobowe i towarowe
574 641 Dźwigniki, wciągniki i wciągarki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty i wyciągi 14
z wyjątkiem rodz. 641-63, 70, 71, 84
575 641 63 Kołowroty 10
576 641 70 Wyciągi kopalniane 4
577 641 71 Wyciągi kopalniane przy głębieniu szybów 7
578 641 84 Wyciągi (napędy) kolei linowych 5
579 642 Żurawie (dźwigi przeładunkowe) 10
z wyjątkiem rodz. 642-3 pracujących w budownictwie
580 641 3 Żurawie jezdniowe pracujące w budownictwie 14
581 643 Przenośniki 14
z wyjątkiem:
582 643 - urządzeń (przenośników) mechanizacji

poczty

10
583 644 0, 1, 2, 3, 4 Przenośniki w kopalniach i w zakładach przetwórczych rud i węgla 17
584 644 5 Przenośniki kopalń odkrywkowych 5
585 644 6 Przenośniki zakładów przeróbki mechanicznej węgla i rud 8,5
586 645 Przenośniki powietrzne i wodne 7
587 646 Suwnice i wsadzarki 5
588 647 Przesuwnice, obrotnice i wywrotnice 4
589 646 Towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe 4
590 65 Pozostałe urządzenia przemysłowe 10
650 Przekładnie
591 651 Przewody (z rur) sieci technologicznych wewnątrzzakładowych 5
z wyjątkiem rodz. 651-6, 7
592 651 6,7 Przewody (z rur) sieci technologicznych wewnątrzzakładowych z żeliwa krzemowego i ołowiane 12,5
593 652, 653 Urządzenia wentylacyjne i urządzenia klimatyzacyjne użytkowane: 7
- w warunkach normalnych
594 - w warunkach utrudnionych (przepływ przez

urządzenia powietrza zanieczyszczonego

pyłami lub gazami powodującymi korozję)

12,5
595 654 Urządzenia techniczne i technologiczne do uzdatniania wody i do oczyszczania ścieków 8,5
z wyjątkiem rodz. 654-5
596 654 5 Urządzenia do dezynfekcji wody 10
597 655 Urządzenia do oczyszczania gazów 7
598 656 Urządzenia do odpopielania i odżużlania 7
599 657 Akumulatory hydrauliczne 4
600 659 Pozostałe urządzenia przemysłowe nie wymienione 7
601 66 Urządzenia nieprzemysłowe 4
660 Wagi wozowe, wagonowe i inne wbudowane
602 661 Urządzenia pralni 10
z wyjątkiem rodz. 661-2, 3 i 4
603 661 2, 3, 4 Urządzenia pralni: wirówki i prasownice do bielizny oraz prasy do bielizny i odzieży 5
604 662 Projektory stacjonarne 35 mm i 70 mm, rzutniki, epidiaskopy i inne urządzenia projekcyjne 12,5
z wyjątkiem rodz. 662-1 i 5
605 662 1 Projektory przenośne 16 mm i 35 mm 14
606 662 5 Ekrany kinowe 20
607 663 Urządzenia gaśnicze 7
608 664 Urządzenia do przeprowadzania badań technicznych 14
z wyjątkiem rodz. 664-1
609 664 1 Aparaty kontrolno-pomiarowe elektryczne i elektroniczne do mierzenia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych 20
610 668 Urządzenia techniczne teatralne 5
611 669 Inne urządzenia nieprzemysłowe 7
612 680 Urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów 5
613 681 Kontenery 14 Współczynnik 1,8
650 7 ŚRODKI TRANSPORTOWE 4
70, 73 Tabor szynowy naziemny
z wyjątkiem rodz. 700-52 oraz 700-706-7
651 700 52 Wagony towarowe samowyładowcze 5
652 700-706 7 Drezyny i przyczepy do drezyn 12,5
653 71 0 Kolejowy tabor szynowy podziemny 7
710-712 Lokomotywy
z wyjątkiem lokomotyw akumulatorowych rodz. 710-01 do 03, 711-01 do 03, 712-01 do 03
654 710-712 01 do 03 Lokomotywy akumulatorowe 12,5
655 710-712 10-14 Wozy kopalniane 12,5
656 72 0-8 Tramwajowy tabor szynowy (normalno- i wąskotorowy) 4
720, 721 Tramwajowy tabor szynowy
657 74 Pojazdy mechaniczne 17
740 Motocykle
658 741 0,1 Samochody osobowe drogowe i terenowe 17
742 00, 01, 10, 11, 30, 31 z wyjątkiem mikrobusów (ujętych w poz. 659 i 665)
659 742 00-02, 10-12, 20-22, 30-32 Samochody dostawcze i ciężarowe o ładowności *) do 2,5 ton oraz mikrobusy do 12 miejsc (mikrobusy powyżej 12 miejsc ujęto w poz. 665) 20
660 742 03-04, 13-14, 23-24, 33-34

43-44

Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe o ładowności powyżej 2,5 ton do 7 ton z wyjątkiem samowyładowczych 17
661 742 jak wyżej Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe o ładowności powyżej 2,5 ton do 7 ton - samowyładowcze 20
662 742 25, 35, 45 Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe o ładowności powyżej 7 ton do 14 ton 17
663 742 26, 36, 46 Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe o ładowności powyżej 14 ton 14
664 744 0,1 Autobusy i autokary 20
- z silnikiem o mocy do 155 KM
(z wyjątkiem mikrobusów ujętych w poz. 659)
665 2,3 - z silnikiem o mocy powyżej 155 KM 14
666 743 0, 1, 3-8 Samochody specjalne (dźwigi, cysterny, zbiorniki cementu, chłodnie, warsztaty, samochody specjalne dla celów kulturalno-oświatowych, gospodarki komunalnej, barobusy itp.)

z wyjątkiem rodz. 743-2

8,5 w zależności od specyfiki i zainstalowanych w samochodach urządzeń współczynniki do 2
667 743 2 Samochody pożarnicze 10
668 745 0,1 Trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym 12,5
669 746 Ciągniki 12,5
670 Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem przyczep i naczep mieszkalnych oraz gospodarczych): 14
747 0, 1 - ciężarowe o ładowności do 19 ton
748 0, 1, 2 i 3 oraz autobusowe
671 747

748

jak wyżej - ciężarowe o ładowności powyżej 19 ton i

rolnicze-ciągnikowe

12,5
672 747

748

Przyczepy i naczepy mieszkalne oraz gospodarcze 12,5
673 75 Tabor konny 12,5
750 do 755 Tabor konny
674 76 Pozostały tabor bezszynowy 12,5
760 do 764 Pozostały tabor bezszynowy
675 768 0, 3 Wagony kolei wahadłowej dwulinowej oraz rewizyjno-ratownicze 8,5
676 768 1 Wagony kolei okrężnej dwulinowej 10
677 768 2, 4 Krzesełka kolei okrężnej jednolinowej i krzesełka siodłowe 12,5
678 77 Tabor pływający 5 Dopuszcza się zwiększenie stawki przez armatorów, jak również możliwość jej różnicowania w poszczególnych okresach w zależności od rodzaju statku i koniunktury na rynku żeglugowym przy zachowaniu zasady amortyzacji degresywnej
Tabor transportu morskiego
770, 771 Statki morskie: towarowe, pasażerskie, rybackie i promy
679 770 13 Kontenery pływające 12,5
680 772 0-2, 8 Tabor techniczny i ratowniczy morski (doki, pontony itp.) 4
Tabor transportu śródlądowego
681 773

774

1, 2

0, 2 i 3

Statki pasażerskie, promy, holowniki, pchacze, statki inspekcyjne, barki holowane, motorówki, pogłębiarki, lodołamacze i pozostały tabor z napędem i bez napędu 5
z wyjątkiem rodz. 773-1010, 773-203, 774-1, 774-8
682 773 1010 Wodoloty oraz łodzie różnego typu 10
683 773 203 Barki pchane oraz szalandy 7
774 1
684 774

778

8 Pozostały tabor techniczny i ratowniczy oraz inny tabor pływający 4
685 78 30, 31, 32 Tabor lotniczy 12,5
780 Samoloty pasażersko-transportowe do 5,7 ton
686 780 33 Samoloty pasażersko-transportowe powyżej 5,7 ton 10
687 781 Śmigłowce (wiropłaty) 10
688 782 Szybowce 17
700 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE 17
800 Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.
701 801 Wyposażenie laboratoryjne 17
z wyjątkiem rodz. 801-0
702 801 0 Elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych 20
703 802 Sprzęt i wyposażenie medyczne (aparatura) 10
z wyjątkiem rodz. 802-0
704 802 0 Aparaty i sprzęt hydro- i mechanoterapii 20
705 803 Maszyny biurowe oraz dalekopisy do maszyn matematycznych 12,5
706 804 Wyposażenie cyrków 20
707 805 Wyposażenie teatrów, kin itp. 7
wyjątkiem rodz. 668, 805-0
708 805 0 Instrumenty muzyczne 5
709 806 Kioski, budki, domki campingowe o kubaturze poniżej 100 m3: 8,5
- o konstrukcji trwałej i mieszanej na

fundamencie trwałym

710 - o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej na fundamencie trwałym

12,5
711 - pozostałe 17
712 808 Inne nie wymienione 14
*) Przez ładowność rozumie się określony przez wytwórcę ciężar ładunku, jaki może być przewieziony przez dany samochód; nie wlicza się do ładowności wagi załogi, paliwa, wyposażenia itp.

Objaśnienia do wykazu:

1.
Jeżeli w wykazie nie przewidziano stawek dla określonych maszyn, urządzeń i środków transportowych, to do czasu ustalenia tych stawek w trybie przewidzianym w uchwale należy stosować stawkę 12,5%.
2.
Budynki i budowle o konstrukcji trwałej - oznaczone w wykazie literą "t" - są to obiekty o konstrukcji nośnej pionowej (jak ściany, słupy, filary itp.), wykonanej z betonu, żelbetu, kamienia, stali lub innych materiałów o podobnej trwałości. W obiektach mostów i wiaduktów decyduje materiał o tej samej trwałości, użyty do konstrukcji nośnej, a w drogach - rodzaj podłoża nośnego.
3.
Budynki i budowle o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej - oznaczone w wykazie literą "n" - są to obiekty o konstrukcji nośnej, jak w p. 2, wykonanej z drewna, materiałów drewnopochodnych, muru pruskiego, gliny, blachy falistej i innych materiałów o podobnej trwałości. Do budynków i budowli nietrwałych zalicza się również obiekty o konstrukcji nośnej mieszanej, to jest wykonanej z materiałów trwałych i nietrwałych.
4.
Od budynków i budowli użytkowanych w warunkach pogorszonych, które oznaczono w wykazie literą "P", lub w warunkach złych, które oznaczono w wykazie literą "Z", nie przystosowanych do tych warunków, jeżeli chodzi o konstrukcję lub tworzywo albo zabezpieczenie antykorozyjne, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu podwyższonych stawek amortyzacyjnych. W tym celu należy przemnożyć właściwe dla danych budynków lub budowli stawki amortyzacyjne zawarte w wykazie, a ustalone dla warunków normalnych - przez współczynnik:

1,2 - w razie warunków pogorszonych ("P"),

1,4 - w razie warunków złych ("Z"),

Za pogorszone warunki użytkowania uważa się eksploatację budynku lub budowli pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych działań powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

Za złe warunki użytkowania uważa się eksploatację budynku lub budowli pod ciągłym wpływem silnej agresji chemicznej, w razie gdy są to obiekty, w których wytwarza się, stosuje w produkcji lub przechowuje agresywne środki chemiczne. Dotyczy to również wypadków silnego działania na budynek lub budowlę agresywnych środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty, znajdujące się w pobliżu.

5.
Od maszyn, urządzeń i środków transportu użytkowanych w warunkach pogorszonych w stosunku do przeciętnych lub wymagających szczególnej sprawności technicznej (np. pod ziemią, pod wpływem agresji chemicznej, w warunkach terenowych), a do tego nie przystosowanych, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych przy pomocy podwyższonych stawek amortyzacyjnych. W tym celu należy przemnożyć właściwe dla danych środków trwałych stawki amortyzacyjne przez współczynniki zawarte w wykazie. Współczynniki te mają charakter maksymalny; za zgodą jednostki nadrzędnej mogą być również stosowane niższe od podanych w wykazie współczynniki, nie mniej jednak niż 1,2. W pozostałych wypadkach stawki amortyzacyjne mnoży się przez współczynnik 1,2.
6.
Od samochodów ciężarowych i autobusów, użytkowanych przez jednostki nie zaliczone do branży "Transport samochodowy publiczny i branżowy", można dokonywać odpisów amortyzacyjnych według obniżonych stawek amortyzacyjnych (§ 8 ust. 5 uchwały); w tym celu należy przemnożyć właściwe dla danych pojazdów stawki amortyzacyjne przez współczynnik 0,8.
7.
Od maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, stanowiących przedmiot stałego, odpłatnego najmu (bez obsługi) na rzecz ludności, w tym także rolników, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu właściwych dla tych środków stawek amortyzacyjnych przeliczonych według współczynnika 1,4.
8.
Podwyższone stawki amortyzacyjne dla budynków, budowli oraz maszyn lub urządzeń technicznych, których przewidywany okres użytkowania jest z powodu ograniczonych zasobów złóż lub czasu produkcji określonych produktów bądź ograniczonego z góry użytkowania (§ 4 ust. 2 uchwały) krótszy od okresu użytkowania przyjętego za podstawę stawki amortyzacyjnej zawartej w wykazie, przy czym obiekty te po ukończeniu okresu użytkowania ulegną likwidacji lub nie będą w ogóle użytkowane, oblicza się według wzoru:

100

So = ---------

Es

zaś w wypadkach używanych środków trwałych według

wzoru:

Wp1 x 100

So = ------------------

Wp2 x Es

w których:

So = roczna stawka amortyzacyjna,

Wp1 = nie umorzona część wartości początkowej (brutto) środka trwałego na dzień ustalenia podwyższonej stawki amortyzacyjnej,

Wp2 = wartość początkowa (brutto) środka trwałego, dla którego ustala się podwyższoną stawkę amortyzacyjną,

Es = przewidywany skrócony okres użytkowania budynku, budowli, maszyny i urządzenia technicznego w latach.

Uzasadnienie skróconego okresu użytkowania powinno wynikać z odpowiedniej dokumentacji.

Ustalone w ten sposób stawki amortyzacyjne podlegają weryfikacji co najmniej co 5 lat (w latach kończących się na 0 i 5) w celu uwzględnienia ewentualnych zmian okresu użytkowania środków trwałych. Łączny okres użytkowania po weryfikacji nie może być jednak dłuższy od przyjętego za podstawę stawki amortyzacyjnej zawartej w wykazie.

Zasady te mają odpowiednie zastosowanie, przy ustalaniu przez zjednoczenia (jednostki równorzędne) lub przedsiębiorstwa stawek amortyzacyjnych dla samochodów specjalnych, z tym że przewidywany ze względu na typ pojazdu (podwozie i inne cechy) okres ich użytkowania nie może być krótszy ani dłuższy od granicznych okresów użytkowania przyjętych za podstawę stawki amortyzacyjnej, zawartej w wykazie.

9.
Podwyższone stawki amortyzacyjne dla budowli związanych z eksploatacją złóż górniczych, wyliczone według zasad określonych w punkcie 8, nie mogą być niższe od dolnej granicy ani wyższe od górnej granicy stawek podanych w wykazie w granicach "od" - "do".
10.
Od maszyn i urządzeń, zaliczonych do grupy 4-6 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, charakteryzujących się szczególnie szybkim postępem techniczno-ekonomicznym (§ 4 ust. 2 pkt 3 uchwały) dokonuje się odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu podwyższonych za pomocą współczynników stawek amortyzacyjnych. Wykaz branż i przedsiębiorstw, rodzajów maszyn i urządzeń oraz współczynników określają odrębne przepisy.
11.
Stawki amortyzacyjne dla używanych środków trwałych zakupionych lub nieodpłatnie przejętych oraz dla zmodernizowanych w drodze inwestycji maszyn, urządzeń i środków transportowych, uprzednio już użytkowanych, ustala się według zasad podanych w ust. 8.
12.
Stawki amortyzacyjne dla budynków i budowli, których wartość początkowa uległa podwyższeniu na skutek rozbudowy lub przebudowy dokonanej w drodze inwestycji, ustala się po ich zakończeniu według zasad podanych w ust. 8. Przewidywany okres użytkowania (Es) dla tych obiektów stanowi różnica między okresem użytkowania, przyjętym do ustalenia stawki amortyzacyjnej zawartej w wykazie, a dotychczasowym okresem użytkowania budynku lub budowli, zaokrąglonym do pełnych lat; jeżeli rozbudowa lub przebudowa obiektu powoduje przedłużenie okresu jego użytkowania, to różnicę tę można powiększyć o okres nie dłuższy od 1/3 okresu użytkowania przyjętego do ustalenia stawki amortyzacyjnej zawartej w wykazie.
13.
Jeżeli dla określonego środka trwałego istnieje obowiązek obliczenia podwyższonej stawki amortyzacyjnej, przy czym zachodzą jednocześnie dwie lub więcej okoliczności, o których mowa w uchwale, wówczas stosuje się do tego środka tę stawkę amortyzacyjną, która jest wyższa.
14.
Stawki amortyzacyjne, obliczone według zasad określonych w ust. 1-13, zaokrągla się w górę, ustalając je w wysokości najbliższej następujących stawek: 50%, 33%, 25%, 20%, 17%, 14%, 12,5%, 10%, 8,5%, 7%, 5%, 4%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1%.
* Z dniem 1 stycznia 1976 r. rozciąga się przepisy nin. uchwały na przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe", zgodnie z § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 1975 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały Rady Ministrów w sprawie amortyzacji środków trwałych na przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" (M.P.75.30.186).
1 Z dniem 1 stycznia 1974 r. przedsiębiorstwa wymienione w § 1 ust. 1 nin. uchwały nie dokonują odpisów amortyzacyjnych od budynków stanowiących zakładowe domy mieszkalne, eksploatowane w całości lub w przeważającej części na cele mieszkalne, zgodnie z § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1973 r. w sprawie amortyzacji niektórych środków trwałych (M.P.73.57.326).
2 Z dniem 1 stycznia 1975 r. przedsiębiorstwa wymienione w § 1 ust. 1 nin. uchwały nie dokonują odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych użytkowanych w całości lub w przeważającej części na cele działalności przyzakładowych żłobków, przedszkoli i świetlic dziecięcych, prowadzonych w formie zakładów budżetowych, zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1974 r. w sprawie amortyzacji niektórych środków trwałych (M.P.74.40.235).

 Z dniem 1 stycznia 1974 r. przedsiębiorstwa wymienione w § 11 ust. 2 nin. uchwały nie dokonują odpisów amortyzacyjnych od budynków stanowiących zakładowe domy mieszkalne, zgodnie z § 2 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1973 r. w sprawie amortyzacji niektórych środków trwałych (M.P.73.57.326).

Z dniem 1 stycznia 1975 r. przedsiębiorstwa wymienione w § 11 ust. 2 nin. uchwały nie dokonują odpisów amortyzacyjnych na wymianę środków trwałych użytkowanych w całości lub w przeważającej części na cele działalności przyzakładowych żłobków, przedszkoli i świetlic dziecięcych, prowadzonych w formie zakładów budżetowych, zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1974 r. w sprawie amortyzacji niektórych środków trwałych (M.P.74.40.235).

3 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Finansówz dnia 30 sierpnia 1973 r. w sprawie uzupełnienia wykazu stawek amortyzacyjnych (M.P.73.39.236) z dniem 1 stycznia 1974 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 1976 r. w sprawie zmiany stawki amortyzacyjnej (M.P.76.37.167) z dniem 1 stycznia 1977 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021