Powołanie Prokuratury Powiatowej w Wyszkowie oraz zmiana zasięgu działania niektórych prokuratur powiatowych na terenie województwa warszawskiego.

ZARZĄDZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 10 maja 1973 r.
w sprawie powołania Prokuratury Powiatowej w Wyszkowie oraz zmian zasięgu działania niektórych prokuratur powiatowych na terenie województwa warszawskiego.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 13, poz. 55) oraz § 1 ust. 3 statutu powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nadanego uchwałą Rady Państwa z dnia 22 grudnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 350 i z 1972 r. Nr 56, poz. 296) zarządza się, co następuje:
§  1.
Tworzy się Prokuraturę Powiatową w Wyszkowie, obejmującą zasięgiem swojej działalności powiat wyszkowski.
§  2.
Wyłącza się z zasięgu działania:
1)
Prokuratury Powiatowej w Pułtusku powiat wyszkowski,
2)
Prokuratury Powiatowej w Przasnyszu powiat makowski.
§  3.
Włącza się do zasięgu działania Prokuratury Powiatowej w Pułtusku powiat makowski.
§  4.
W dziale XVII wykazu terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 czerwca 1970 r. w sprawie ustalenia wykazu terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Monitor Polski Nr 24, poz. 192) wprowadza się następujące zmiany:

- w pkt 16 skreśla się wyrazy "obejmująca również teren powiatu makowskiego",

- w pkt 17 skreśla się wyrazy "powiatu wyszkowskiego", a dodaje słowa "powiatu makowskiego",

- dodaje się pkt 24 w następującym brzmieniu:

"24. Prokuratura Powiatowa w Wyszkowie".

§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1973 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.24.150

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Powołanie Prokuratury Powiatowej w Wyszkowie oraz zmiana zasięgu działania niektórych prokuratur powiatowych na terenie województwa warszawskiego.
Data aktu: 10/05/1973
Data ogłoszenia: 30/05/1973
Data wejścia w życie: 01/07/1973