Zasady finansowania kosztów napraw gwarancyjnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 maja 1973 r.
w sprawie zasad finansowania kosztów napraw gwarancyjnych.

Na podstawie § 75 pkt 1 uchwały nr 176 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski z 1971 r. Nr 26, poz. 166), § 47 pkt 1 uchwały nr 53 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej objętych planowaniem terenowym państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych, gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń (Monitor Polski Nr 14, poz. 85) oraz w związku z § 22 uchwały nr 183 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej organizacji spółdzielczych (Monitor Polski z 1971 r. Nr 33, poz. 213 i z 1973 r. Nr 15, poz. 94) zarządza się, co następuje:
§  1.
Przedsiębiorstwa, kombinaty oraz organizacje spółdzielcze pokrywają koszty napraw gwarancyjnych produkowanych przez nie i sprzedawanych bezpośrednio odbiorcom krajowym wyrobów finalnych objętych systemem gwarancji - ze środków obrotowych. Kosztami tymi obciąża się koszty własne produkcji, traktując je jako koszty napraw braków.
§  2.
1.
Przepis § 1 nie ma zastosowania, jeżeli w celu finansowania kosztów napraw gwarancyjnych utworzony został w przedsiębiorstwie, kombinacie lub w organizacji spółdzielczej fundusz napraw gwarancyjnych.
2.
Fundusz napraw gwarancyjnych tworzy się:
1)
na podstawie decyzji właściwego ministra wydanej w porozumieniu z Ministrem Finansów:
a)
w przedsiębiorstwach i kombinatach zgrupowanych w zjednoczeniach,
b)
w przedsiębiorstwach i kombinatach podległych bezpośrednio ministrowi

- objętych planowaniem centralnym,

2)
na podstawie decyzji właściwego ministra wydanej w uzgodnieniu z prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) i w porozumieniu z Ministrem Finansów:
a)
w przedsiębiorstwach zgrupowanych w zjednoczeniach,
b)
w przedsiębiorstwach nie zgrupowanych w zjednoczeniach

- objętych planowaniem terenowym,

3)
w spółdzielniach - na podstawie uchwały organów, o których mowa w § 22 uchwały nr 183 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej organizacji spółdzielczych (Monitor Polski z 1971 r. Nr 33, poz. 213 i z 1973 r. Nr 15, poz. 94).
3.
Fundusz napraw gwarancyjnych może być utworzony w centrali zjednoczenia lub związku spółdzielni. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  3.
1.
Fundusz napraw gwarancyjnych tworzy się z narzutów na koszty własne produkcji wyrobów objętych systemem gwarancji, według stawek procentowych określonych w stosunku do wartości sprzedaży tych wyrobów odbiorcom krajowym, ustalonej według cen zbytu.
2.
Narzuty na koszty własne produkcji dokonywane są w okresach nie dłuższych niż kwartał.
§  4.
1.
Wysokość stawek narzutów, o których mowa w § 3, na koszty własne produkcji określonych wyrobów lub ich grup ustala na każdy rok:
1)
dla objętych planowaniem centralnym zjednoczeń oraz przedsiębiorstw i kombinatów podległych bezpośrednio ministrowi - właściwy minister,
2)
dla objętych planowaniem terenowym zjednoczeń i przedsiębiorstw nie zgrupowanych w zjednoczeniach - właściwy minister,
3)
dla spółdzielni - zarząd właściwego centralnego związku spółdzielni.
2.
Wysokość stawek narzutów powinna być ustalana z założeniem odpowiedniej obniżki kosztów napraw gwarancyjnych.
3.
Naczelni dyrektorzy zjednoczeń są upoważnieni do różnicowania wysokości stawek narzutów na koszty określonych wyrobów lub ich grup dla poszczególnych przedsiębiorstw, w granicach stawek ustalonych dla zjednoczenia na dany rok.
4.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do zarządów okręgowych, wojewódzkich i krajowych związków spółdzielni.
§  5.
W razie utworzenia funduszu napraw gwarancyjnych w centrali zjednoczenia lub w związku spółdzielni, przedsiębiorstwa (spółdzielnie) i kombinaty zgrupowane w zjednoczeniu (związku spółdzielni) przekazują równowartość narzutów na fundusz napraw gwarancyjnych (§ 3 i 4) do centrali zjednoczenia lub związku spółdzielni w miarę sprzedaży wyrobów objętych systemem napraw gwarancyjnych odbiorcom krajowym.
§  6.
1.
Z funduszu napraw gwarancyjnych pokrywa się koszty napraw gwarancyjnych usterek ujawnionych przez odbiorców wyrobów, wykonywanych zarówno we własnym zakresie przez wytwórcę (płace, materiały, transport przedmiotu do naprawy i z powrotem), jak i zleconych innym wykonawcom.
2.
Jeżeli fundusz napraw gwarancyjnych został utworzony w centrali zjednoczenia lub związku spółdzielni, przedsiębiorstwa (kombinaty) zgrupowane w zjednoczeniu oraz spółdzielnie zrzeszone w związku spółdzielni obciążają kosztami wykonanych napraw gwarancyjnych swych wyrobów jednostkę, w której został utworzony ten fundusz.
§  7.
Ewidencja wydatkowania środków funduszu napraw gwarancyjnych powinna umożliwić ustalenie rzeczywistej wysokości kosztów napraw gwarancyjnych z uwzględnieniem poszczególnych wyrobów lub ich grup, dla których zostały zatwierdzone stawki narzutów.
§  8.
1.
Wartość napraw gwarancyjnych nie może być zaliczana do wartości produkcji towarowej lub globalnej.
2.
W razie utworzenia funduszu napraw gwarancyjnych rzeczywiste koszty wykonania napraw gwarancyjnych nie mogą być zaliczane do kosztu produkcji towarowej lub globalnej; koszty te obciążają fundusz napraw gwarancyjnych.
§  9.
1.
Jednostka, w której utworzono fundusz napraw gwarancyjnych, może przenieść na rachunek strat i zysków część środków tego funduszu, nie więcej jednak niż 50% środków funduszu nie wykorzystanych na koniec roku. Pozostałe środki funduszu przechodzą na rok następny.
2.
W razie utworzenia funduszu napraw gwarancyjnych w centrali zjednoczenia, część środków funduszu napraw gwarancyjnych nie wykorzystanych na koniec roku, o której mowa w ust. 1, centrala może przenieść na rachunek strat i zysków.
3.
W razie utworzenia funduszu napraw gwarancyjnych w związku spółdzielni, część środków funduszu napraw gwarancyjnych nie wykorzystanych na koniec roku, o której mowa w ust. 1, może być przeniesiona na fundusz wyrównawczy.
4.
Jeżeli koszty napraw gwarancyjnych przekroczą wysokość funduszu, nadwyżka kosztów obciąża rachunek strat i zysków jednostki tworzącej fundusz, w której fundusz został utworzony.
§  10.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie zasad finansowania kosztów związanych z dopełnieniem obowiązków wynikających z gwarancji (Monitor Polski Nr 37, poz. 183).
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021