Fundusz premiowy za wykonanie zadań dodatkowych w zakresie usług bytowych dla ludności.

UCHWAŁA Nr 103
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 maja 1973 r.
w sprawie funduszu premiowego za wykonanie zadań dodatkowych w zakresie usług bytowych dla ludności.

W celu zwiększenia materialnego zainteresowania pracowników jednostek gospodarki uspołecznionej wykonujących usługi bytowe dla ludności podejmowaniem i realizacją dodatkowych zadań ponad zadania wynikające z planu na lata 1971-1975 Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Przepisy uchwały stosuje się w przedsiębiorstwach i innych państwowych jednostkach organizacyjnych działających według zasad rozrachunku gospodarczego, zakładach i jednostkach budżetowych, spółdzielniach oraz organizacjach społecznych, zwanych dalej "jednostkami gospodarki uspołecznionej".
2.
Uchwała nie dotyczy:
1)
zakładów usługowych, których działalność rozliczana jest według zasad zryczałtowanego rozrachunku,
2)
przedsiębiorstw handlowych i gastronomicznych podległych i nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług, w których z dniem 1 stycznia 1973 r. zostały wprowadzone kompleksowe zasady ekonomiczno-finansowe zgodnie z uchwałą nr 329 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie wprowadzania kompleksowych zasad ekonomiczno-finansowych w niektórych jednostkach i organizacjach gospodarczych.
3.
Usługi bytowe dla ludności w rozumieniu uchwały obejmują:
1)
usługi wykonywane przez jednostki podległe, nadzorowane i koordynowane przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług,
2)
usługi przemysłowe, w szczególności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, usługi gazyfikacji bezprzewodowej oraz usługi z zakresu: budownictwa, handlu, turystyki i wypoczynku, pralnictwa i chemicznego czyszczenia odzieży i tkanin, a także usługi o charakterze osobistym wykonywane przez jednostki podległe i nadzorowane przez innych ministrów (kierowników urzędów centralnych).
§  2.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą tworzyć fundusz premiowy za wykonanie dodatkowych zadań w zakresie usług bytowych dla ludności ponad zadania wynikające z planu 5-letniego na lata 1971-1975.
2.
Podstawą obliczania funduszu premiowego jest wartość wykonanych zadań dodatkowych w zakresie usług bytowych dla ludności, rozliczonych według zasad określonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3.
Warunkiem uruchomienia funduszu premiowego jest rentowna działalność jednostki gospodarki uspołecznionej, a w odniesieniu do jednostek planowo deficytowych niepogorszenie planowanego wyniku finansowego w okresie, za który fundusz został utworzony.
§  3.
1.
Fundusz premiowy tworzy się w okresach kwartalnych poza planem osobowego funduszu płac pracowników działalności usługowej jednostki gospodarki uspołecznionej i niezależnie od innych funduszów premiowych.
2. 1
Wysokość funduszu może wynosić do 5% wartości wykonanych zadań dodatkowych, liczonych w cenach zbytu.
3. 2
Zasady różnicowania procentowej wysokości funduszu premiowego, do granicy określonej w ust. 2. ustalą ministrowie (Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki) sprawujący koordynację międzyresortową w zakresie usług, w porozumieniu z zarządami właściwych związków spółdzielni oraz zarządami głównymi właściwych związków zawodowych, w zależności od nakładu robocizny, stopnia trudności i złożoności pracy z uwzględnieniem preferencji dla niektórych rodzajów (grup) usług.
§  4.
1.
Premie z funduszu premiowego utworzonego w danej jednostce gospodarki uspołecznionej za zadania dodatkowe przysługują pracownikom bezpośrednio wykonującym usługi bytowe dla ludności. Premie mogą otrzymywać także pracownicy tej jednostki, których praca przyczyniła się do realizacji zadań dodatkowych, z wyjątkiem dyrektora i jego zastępców oraz głównego księgowego.
2.
Kwota premii wypłaconych pracownikom, których praca przyczyniła się do realizacji zadań dodatkowych, nie może przekroczyć 15% wypłaconego wszystkim pracownikom (ust. 1) funduszu premiowego za zadania dodatkowe w kwartale.
3.
Wysokość premii indywidualnych powinna być zróżnicowana i ustalona proporcjonalnie do osiągniętych wyników i rzeczywistego wkładu pracy pracownika.
§  5.
1.
Dyrektorzy zjednoczeń (jednostek równorzędnych), w porozumieniu z odpowiednimi instancjami właściwych związków zawodowych, ustalą szczegółowe zasady oraz tryb dokonywania wypłat z funduszu premiowego za zadania dodatkowe, kierując się ustaleniami dokonanymi w trybie § 3 ust. 3.
2.
Kierownicy jednostek gospodarki uspołecznionej zapewnią jawność wypłat premii oraz kontrolę prawidłowości tworzenia i wydatkowania funduszu premiowego.
§  6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że fundusz premiowy tworzy się za okres od dnia 1 stycznia 1973 r.
1 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 32 z dnia 1 lutego 1974 r. (M.P.74.6.39) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 13 lutego 1974 r.
2 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 32 z dnia 1 lutego 1974 r. (M.P.74.6.39) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 13 lutego 1974 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021