Eksploatacja sieci cieplnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 4 maja 1973 r.
w sprawie eksploatacji sieci cieplnych.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i 117) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie określa szczegółowe zasady eksploatacji sieci cieplnych pozostających w zarządzie lub użytkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
2.
Szczegółowe zasady eksploatacji sieci cieplnych stanowią uzupełnienie ogólnych zasad eksploatacji, ustalonych w zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1967 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń energetycznych (Monitor Polski Nr 51, poz. 254).
§  2.
1.
Sieciami cieplnymi w rozumieniu zarządzenia są rurociągi parowe lub wodne, służące do przesyłania i rozdzielania nośnika energii cieplnej, wraz z przepompowniami oraz węzły cieplne wraz z wyposażeniem.
2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o węźle cieplnym, należy przez to rozumieć zespół urządzeń służących do:
1)
zmiany rodzaju nośnika energii cieplnej lub zmiany jego parametrów,
2)
regulacji ilości ciepła i parametrów nośnika energii cieplnej,
3)
pomiaru ilości nośnika energii, temperatury oraz pomiaru ilości ciepła pobranego przez odbiorcę.
§  3.
1.
Przyjęcie do eksploatacja sieci cieplnych nowych, przebudowanych lub po remoncie może nastąpić w sposób określony instrukcją o eksploatacji opracowaną na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, oraz niniejszego zarządzenia, a w szczególności po:
1)
oczyszczeniu i przepłukaniu sieci cieplnej,
2)
przeprowadzeniu prób wytrzymałości i szczelności,
3)
sprawdzeniu działania urządzeń zabezpieczających, odwadniających i odpowietrzających, zasuw i zaworów odcinających oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, regulacyjnej i sygnalizacyjnej,
4)
sprawdzeniu stanu powłoki izolacji ciepłochronnej i przeciwkorozyjnej,
5)
sprawdzeniu kompensacji.
2.
W razie wymiany odcinka rurociągu, oczyszczonego przed zamontowaniem, nie jest konieczne wykonanie czynności określonych w ust. 1 pkt 1.
3.
W razie zakończenia remontu sieci cieplnych w okresie ogrzewania płukanie sieci należy prowadzić w sposób nie powodujący zakłóceń w prawidłowym zaopatrzeniu w energię cieplną odbiorców oraz zabezpieczyć obiekty budowlane przed zalaniem wodą.
§  4.
Dokumentacja eksploatacyjna powinna zawierać:
1)
schematy rurociągów z oznaczeniem średnic i długości odcinków, danych dotyczących przepływów nośnika energii cieplnej i ilości ciepła, zasuw i zaworów odcinających, punktów odwadniających i odpowietrzających oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, regulacyjnej i sygnalizacyjnej,
2)
schematy węzłów cieplnych z oznaczeniem wyposażenia oraz miejsc i charakterystyk zainstalowanej aparatury kontrolno-pomiarowej, regulacyjnej i sygnalizacyjnej,
3)
plany i profile rurociągów z oznaczeniem sąsiadującego uzbrojenia i kolizji z innym uzbrojeniem terenu oraz rysunki robocze przejść kolizyjnych,
4)
rysunki montażowe komór i przepompowni,
5)
wykresy piezometryczne i wykresy regulacyjne temperatury wody sieciowej.
§  5.
1.
Uruchamianie i napełnianie sieci cieplnych powinno być dokonywane:
1)
w porozumieniu z dostawcą i odbiorcami energii cieplnej,
2)
w taki sposób, ażeby nie powodować zaburzeń w źródle zasilającym oraz w napełnionych i uruchomionych odcinkach sieci cieplnych,
3)
pod nadzorem osoby sprawującej dozór nad eksploatacją sieci cieplnych.
2.
Prace wymienione w ust. l powinny być prowadzone według programu opracowanego przez osobę sprawującą dozór nad eksploatacją sieci cieplnych.
§  6.
1.
Szybkość napełniania sieci cieplnych wodnych należy tak regulować, aby zapewnić należyte odpowietrzenie odcinka napełnianego oraz nie spowodować spadku ciśnienia (poniżej określonego w instrukcji o eksploatacji) i zapowietrzenia w części już napełnionych odcinków.
2.
Napełnianie sieci cieplnych wodnych przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0°C należy prowadzić z odpowiednią szybkością (ust. 1) oraz przy zapewnieniu cyrkulacji wody po zakończeniu napełniania dla zabezpieczenia przed zamarznięciem wody w napełnianych odcinkach sieci.
§  7.
1.
Wzrost temperatury wody w rurociągach sieci cieplnych wodnych przy uruchamianiu i w czasie eksploatacji nie powinien przekraczać 1°C w ciągu l minuty i nie powinien być wyższy od 30°C w ciągu 1 godziny.
2.
Temperatura i ciśnienie wody w dowolnym punkcie sieci nie powinny przekraczać wartości niezbędnych do zabezpieczenia wody przed odparowaniem.
3.
Temperatura wody w rurociągu powrotnym nie powinna przekraczać temperatury określonej w wykresie regulacyjnym z tolerancją + 5%.
§  8.
1.
Wzrost temperatury pary w rurociągach sieci cieplnych parowych przy uruchamianiu i w czasie eksploatacji nie powinien przekraczać 5°C w ciągu 1 minuty. Pomiary wzrostu temperatury pary należy prowadzić w źródle ciepła.
2.
Wprowadzenie pary do sieci cieplnych powinno być tak wolne, aby urządzenia odwadniające mogły odprowadzać całą ilość gromadzących się skroplin.
§  9.
1.
W czasie napełniania sieci cieplnych należy w szczególności kontrolować szczelność rurociągów i wyposażenia oraz prawidłowość działania urządzeń zabezpieczających, odwadniających i odpowietrzających, zasuw i zaworów odcinających oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, regulacyjnej i sygnalizacyjnej.
2.
Napełnianie sieci cieplnych należy przerwać w razie:
1)
stwierdzenia nieprawidłowości działania urządzeń zabezpieczających, odpowietrzających, odwadniających i kompensatorów,
2)
powstania nieszczelności, których usunięcie nie jest możliwe bez opróżnienia sieci.
3.
Dalsze napełnianie sieci może być wznowione po usunięciu występujących niewłaściwości (ust. 2).
§  10.
1.
Sieci cieplne wodne powinny być wyregulowane w sposób zapewniający prawidłowe rozdzielanie nośnika energii cieplnej. Regulację należy wykonywać po każdym etapie rozbudowy i zmianie warunków hydraulicznych pracy sieci.
2.
Ilość i temperatury wody przepływającej w sieciach cieplnych powinny być ustalone przez osobę sprawującą dozór nad eksploatacją sieci cieplnych w porozumieniu z dostawcą energii cieplnej. Sprawy sporne rozstrzyga właściwy terenowo okręgowy inspektorat gospodarki paliwowo-energetycznej, który kontroluje dotrzymywanie ustalonych wielkości w czasie eksploatacji sieci cieplnych.
3.
Ilość i temperatury wody przepływającej w sieciach cieplnych w określonych warunkach eksploatacji powinny być tak dobrane, aby zapewniały właściwe warunki pracy odbiorników energii cieplnej oraz najbardziej ekonomiczne wskaźniki eksploatacyjne w źródle ciepła i sieci cieplnej. Wykresy regulacyjne temperatury wody powinny uwzględniać charakterystyki cieplne instalacji odbiorczych występujących w danej sieci.
4.
Ubytki wody w sieciach cieplnych wodnych należy uzupełniać wodą zmiękczoną i odgazowaną.
5.
Woda w sieciach cieplnych wodnych powinna odpowiadać następującym wymaganiom (jeżeli wymagania wytwórców urządzeń zainstalowanych w źródle ciepła nie stanowią inaczej):
1)
twardość węglanowa nie powinna przekraczać 700 µval/l (2° n), przy zasilaniu sieci odmulinami zawierającymi fosforany twardość ogólna wody nie powinna przekraczać 300 µval/l (0,8° n),
2)
zawartość zawiesin nie powinna przekraczać 5 mg/l,
3)
zawartość tlenu nie powinna przekraczać 0,1 mg/l,
4)
zawartość siarczynu sodu (jeżeli jest używany) nie powinna przekraczać 2 mg/l,
5)
wartość pH nie powinna być niższa od 7 i wyższa od 9,5,
6)
twardość wody w razie awaryjnego uzupełniania wodą nie zmiękczoną nie powinna przekraczać 3.000 µval/l,
7)
woda w sieciach cieplnych wodnych, z których pobiera się bezpośrednio wodę do celów gospodarczych i specjalnych, musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym.
6.
Eksploatacja sieci cieplnych wodnych, w których jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 5, może być prowadzona wyłącznie za zgodą osoby sprawującej dozór nad eksploatacją źródła ciepła.
§  11.
1.
Wyłączenie z ruchu odcinka lub całej sieci cieplnej może nastąpić przy spełnieniu warunków określonych w § 5.
2.
W razie awaryjnego wyłączenia z ruchu odcinka sieci cieplnej należy zabezpieczyć obiekty budowlane przed uszkodzeniem ich przez gorącą wodę.
3.
Po wyłączeniu z ruchu odcinka lub całej sieci cieplnej należy sprawdzić szczelność zamknięcia zasuw lub zaworów odcinających wyłączony odcinek lub całą sieć.
4.
Wyłączone z ruchu odcinki sieci powinny być oznakowane odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi, umieszczonymi przy zasuwach lub zaworach odcinających.
§  12.
Jeżeli odcinek lub cała sieć cieplna parowa jest wyłączona z ruchu na czas dłuższy, należy zainstalować odpowiednie zaślepki za zaworami lub zasuwami odcinającymi od strony wyłączonego odcinka lub całej sieci.
§  13.
1.
Po wyłączeniu z ruchu sieci cieplnej wodnej i przerwaniu obiegu wody sieciowej ciśnienie statyczne w sieci musi być tak wysokie, aby nie dopuścić do opróżnienia z wody instalacji odbiorczych.
2.
Ciśnienie w najwyższym punkcie sieci cieplnej wodnej w czasie eksploatacji sieci powinno być takie, aby nie następowało odparowanie wody przy danej temperaturze.
§  14.
Przed opróżnieniem odcinków sieci cieplnej wodnej w okresie letnim lub w razie awarii należy odłączyć wszystkie instalacje odbiorcze i pozostawić je napełnione wodą.
§  15.
1.
Podczas eksploatacji sieci cieplnych należy w wyznaczonych punktach kontrolnych prowadzić zapisy dotyczące co najmniej przepływów, ciśnień i temperatur.
2.
W wyznaczonych punktach kontrolnych należy badać jakość wody sieciowej.
3.
Punkty kontrolne (ust. 1 i 2) oraz częstotliwość zapisów i badań ustala osoba sprawująca dozór nad eksploatacją sieci cieplnych.
§  16.
1.
Programy pracy sieci cieplnych powinny być opracowywane nie rzadziej niż jeden raz w roku i powinny być bieżąco aktualizowane.
2.
Programy pracy powinny zapewniać najbardziej ekonomiczne rozdzielanie energii cieplnej i ekonomicznie uzasadnioną wielkość strat nośnika energii cieplnej. W programach należy w szczególności uwzględniać:
1)
wymaganą niezawodność zasilania odbiorców przyłączonych do sieci cieplnych,
2)
właściwe parametry nośnika energii cieplnej,
3)
zmniejszenie strat nośnika energii przy przesyłaniu i rozdzielaniu energii cieplnej.
§  17.
1.
Analizy pracy sieci cieplnych powinny być opracowywane nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2.
W analizach (ust. 1) należy uwzględniać w szczególności:
1)
stopień wykorzystania zdolności przesyłania energii cieplnej,
2)
zgodność temperatur wody przepływającej w sieciach cieplnych z przyjętymi wykresami regulacyjnymi,
3)
ocenę wielkości strat nośnika energii przy przesyłaniu i rozdzielaniu energii cieplnej,
4)
ocenę stanu technicznego sieci cieplnych,
5)
liczbę, rodzaje i przyczyny zakłóceń i awarii.
§  18.
1.
Stan techniczny sieci cieplnych, ich zdolność do dalszej pracy i warunki eksploatacji powinny być kontrolowane i oceniane na podstawie wyników przeprowadzanych okresowo oględzin i przeglądów, zgodnie z zasadami planowo-zapobiegawczych remontów. Wyniki oględzin i przeglądów należy odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej.
2.
Kontrola i ocena warunków eksploatacji sieci cieplnych obejmuje również sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji odbiorczych na podstawie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanej w węzłach cieplnych.
§  19.
1.
Częstotliwość oględzin sieci cieplnych w czasie eksploatacji ustalić należy w instrukcji o eksploatacji, z uwzględnieniem warunków pracy urządzeń.
2.
Podczas przeprowadzania oględzin należy w szczególności sprawdzać:
1)
stan izolacji ciepłochronnej i przeciwkorozyjnej oraz stan urządzeń zabezpieczających przed elektrokorozją,
2)
prawidłowość pracy kompensatorów i współosiowość ich części ruchomych,
3)
prawidłowość ułożenia rurociągów na podporach,
4)
stan wyposażenia sieci cieplnych oraz prawidłowość działania pomp i odmulaczy,
5)
szczelność rurociągów i ich wyposażenia,
6)
prawidłowość działania urządzeń odpowietrzających i odwadniających,
7)
prawidłowość działania aparatury kontrolno-pomiarowej, regulacyjnej i sygnalizacyjnej,
8)
prawidłowość pracy węzłów cieplnych.
§  20.
1.
Przeglądy sieci cieplnych przeprowadzać należy nie rzadziej niż jeden raz w roku, z tym że przeglądy aparatury regulacyjnej oraz zasuw i zaworów odcinających przeprowadzać należy nie rzadziej niż raz na pół roku, a zaworów bezpieczeństwa - nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.
Przeglądy sieci cieplnych powinny obejmować w szczególności:
1)
szczegółowe oględziny w zakresie określonym w § 19 ust. 2,
2)
sprawdzenie działania zasuw lub zaworów odcinających oraz zaworów bezpieczeństwa,
3)
sprawdzenie stopnia skorodowania rurociągów i podpór,
4)
sprawdzenie stanu obudowy kanału, jego zawilgocenia i zagrzybienia,
5)
czynności konserwacyjne i regulacyjne zapewniające poprawną pracę sieci,
6)
wymianę zużytych części sieci cieplnej, wymianę lub uzupełnienie materiału izolacyjnego i usunięcie zauważonych usterek.
3.
Czynności określone w ust. 2 należy wykonywać w taki sposób, aby w okresie 5 lat poszczególne odcinki sieci cieplnej zostały sprawdzone po zdjęciu obudowy (przykrycia) w punktach odległych od siebie nie więcej niż 1 km, a ten sam punkt sieci sprawdzany był nie rzadziej niż co 5 lat.
§  21.
1.
Instrukcja o eksploatacji sieci cieplnych powinna określać w szczególności:
1)
sposób uruchamiania i napełniania sieci cieplnych,
2)
zakres i zasady kontroli szczelności sieci cieplnych,
3)
zakres i zasady kontroli pracy aparatury regulacyjnej i sygnalizacyjnej, urządzeń odpowietrzających i odwadniających oraz zaworów bezpieczeństwa,
4)
zakres i zasady kontroli stanu powłok izolacji ciepłochronnej i przeciwkorozyjnej,
5)
czynności, które należy wykonać po opróżnieniu sieci cieplnych,
6)
terminy prowadzenia zapisów (§ 15).
2.
Część składową instrukcji stanowi schemat sieci cieplnej z oznaczeniem wyposażenia sieci. Schemat ten powinien być wywieszony w widocznym i dostępnym miejscu, w pomieszczeniu wyznaczonym przez osobę sprawującą dozór nad eksploatacją sieci cieplnych.
§  22.
W razie przerwy w eksploatacji sieci cieplnych dłuższej niż sześć miesięcy dalsza eksploatacja sieci może być prowadzona po ponownym przeprowadzeniu prób szczelności.
§  23.
Urządzenia wchodzące w skład sieci cieplnych, podlegające dozorowi technicznemu, powinny być zgłaszane w terenowo właściwym rejonowym dozorze technicznym do badań okresowych w wyznaczonych terminach oraz do badań nadzwyczajnych w razie przeprowadzania remontów tych urządzeń.
§  24.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021