Zasady finansowania robót budowlano-montażowych wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 kwietnia 1973 r.
w sprawie zasad finansowania robót budowlano-montażowych wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie § 57 pkt 3 uchwały nr 74 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów w jednostkach państwowych (Monitor Polski Nr 23, poz. 132 i Nr 57, poz. 305) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie określa zasady finansowania robót budowlano-montażowych, zwanych dalej "robotami", wykonywanych systemem gospodarczym siłami własnymi:
1)
w państwowych jednostkach organizacyjnych działających według zasad rozrachunku gospodarczego (przedsiębiorstwa, kombinaty, zjednoczenia i inne organizacje gospodarcze) przez:
a)
zakłady na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, zwane dalej "samodzielnymi oddziałami wykonawstwa inwestycyjnego",
b)
stałe zespoły działające jako wydziały (oddziały) pomocnicze, zwane dalej "wydziałami budowlanymi",
c)
inne komórki organizacyjne - produkcyjne lub usługowe, nie powołane do stałego wykonywania robót,
2)
w jednostkach budżetowych lub zakładach budżetowych.
2.
Zarządzenie nie dotyczy państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej podległych Ministrowi Rolnictwa i przez niego nadzorowanych, państwowych jednostek organizacyjnych powoływanych do wykonywania robót w zakresie budowy i utrzymywania dróg publicznych, a przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" w części dotyczącej wydziałów budowlanych oraz komórek organizacyjnych nie powołanych do stałego wykonywania robót.
§  2.
1.
Samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego posiada wydzielone środki trwałe i obrotowe oraz sporządza własny bilans i rachunek wyników.
2.
Samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego tworzy fundusz wydzielony w środkach trwałych i fundusz wydzielony w środkach obrotowych. Fundusz wydzielony w środkach trwałych stanowi równowartość środków trwałych przydzielonych samodzielnemu oddziałowi wykonawstwa inwestycyjnego przez jednostkę macierzystą oraz wytworzonych lub nabytych przez ten oddział ze środków jego funduszu inwestycyjno-remontowego, rozszerzonego funduszu inwestycyjno-remontowego lub funduszu inwestycyjnego. Fundusz wydzielony w środkach obrotowych, zwany dalej "funduszem własnym w obrocie", powinien równać się co najmniej wartości środków obrotowych w części podlegającej sfinansowaniu funduszem własnym w obrocie.
§  3.
1.
Samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego tworzy fundusz inwestycyjno-remontowy, rozszerzony fundusz inwestycyjno-remontowy lub fundusz inwestycyjny, w zależności od tego, który z tych funduszów tworzy jednostka macierzysta. Samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego finansuje własne inwestycje produkcyjne i remonty według zasad obowiązujących w jednostce macierzystej.
2.
Samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego tworzy fundusz określony w ust. 1 ze środków przekazanych mu na ten cel z odpowiedniego funduszu jednostki macierzystej.
3.
Samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego przekazuje równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w całości do jednostki macierzystej. W razie tworzenia przez jednostkę macierzystą rozszerzonego funduszu inwestycyjno-remontowego samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego przekazuje do tej jednostki ponadto środki pochodzące z narzutów obciążających koszty własne, a przeznaczonych na finansowanie remontów średnich. Normę tych narzutów ustala jednostka macierzysta w granicach określonej dla niej normy.
§  4.
1.
W samodzielnym oddziale wykonawstwa inwestycyjnego mają zastosowanie zasady finansowania środków obrotowych funduszem własnym w obrocie, obowiązujące w jednostce macierzystej, a jeżeli jednostką macierzystą jest centrala zjednoczenia, zasady obowiązujące w przedsiębiorstwach zaliczanych do podstawowego działu danego zjednoczenia. Ze środków obrotowych podlegających finansowaniu funduszem własnym w obrocie wyłącza się nie zakończoną produkcję (roboty w toku).
2.
Środki obrotowe nie podlegające sfinansowaniu funduszem własnym w obrocie i zobowiązaniami prawidłowymi są finansowane z kredytu bankowego.
3.
Sfinansowanie przyrostu środków obrotowych w granicach podlegających finansowaniu funduszem własnym w obrocie (ust. 1) następuje przez udzielenie przez jednostkę macierzystą dotacji na zwiększenie tego funduszu ze środków zgromadzonych przez jednostkę macierzystą na finansowanie zapasów. W celu zapewnienia środków na finansowanie zapasów w samodzielnym oddziale wykonawstwa inwestycyjnego jednostka macierzysta włącza do wyliczenia podstawy odpisów z zysku na finansowanie zapasów wzrost wartości sprzedaży produkcji budowlano-montażowej tego oddziału.
4.
W samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego działających w przedsiębiorstwach i zjednoczeniach obrotu towarowego, podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług lub przez niego nadzorowanych, w zakresie finansowania środków obrotowych mają zastosowanie zasady obowiązujące w przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych tego resortu.
§  5.
1.
Zysk samodzielnego oddziału wykonawstwa inwestycyjnego po potrąceniu odpisu na fundusz zakładowy i na wpłatę do budżetu z tytułu oprocentowania środków trwałych podlega przekazaniu do jednostki macierzystej. Strata samodzielnego oddziału wykonawstwa inwestycyjnego, zwiększona o należny mu odpis na fundusz zakładowy oraz o równowartość oprocentowania środków trwałych, podlega pokryciu przez jednostkę macierzystą.
2.
Łączny wynik finansowy jednostki macierzystej i samodzielnego oddziału wykonawstwa inwestycyjnego podlega podziałowi według zasad obowiązujących jednostkę macierzystą, z tym że zysk lub stratę oraz fundusz płac samodzielnego oddziału wykonawstwa inwestycyjnego wyłącza się z podstawy obliczenia odpisu na fundusz zakładowy (innych funduszów tworzonych zamiast funduszu zakładowego) jednostki macierzystej.
3.
W zakresie tworzenia funduszu zakładowego samodzielnego oddziału wykonawstwa inwestycyjnego mają zastosowanie przepisy określające zasady tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologii.
§  6.
W celu zapewnienia środków na finansowanie produkcyjnych inwestycji przedsiębiorstw, kapitalnych remontów i zapasów oraz prawidłowego ustalania wpłat z zysku do budżetu jednostka macierzysta włącza odpowiednie wielkości i wskaźniki dotyczące samodzielnego oddziału wykonawstwa inwestycyjnego do podstawy obliczenia odpisów i wpłat z zysku oraz amortyzacji podlegającej przekazaniu na fundusz inwestycyjno-remontowy (rozszerzony fundusz inwestycyjno-remontowy).
§  7.
1.
Przy ustalaniu wynagrodzeń i dokonywaniu rozliczeń za wykonywane przez samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego roboty stosuje się zasady obowiązujące w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, z tym że rozliczeniami mogą być objęte poszczególne roboty wyodrębnione w kosztorysie lub dla których określono ceny jednostkowe.
2.
Wykonywane przez samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego roboty i usługi nie będące robotami budowlano-montażowymi rozlicza się według obowiązujących cen lub według kosztów własnych z doliczeniem stawki zysku nie przekraczającej stawki planowej, jednak w granicach cen obowiązujących.
§  8.
W sprawach nie uregulowanych zarządzeniem do gospodarki finansowej samodzielnych oddziałów wykonawstwa inwestycyjnego mają zastosowanie przepisy obowiązujące jednostkę macierzystą.
§  9.
Wydziały budowlane działają według zasad wewnętrznego ograniczonego rozrachunku gospodarczego i nie mają wydzielonych środków trwałych i obrotowych. Wydziały budowlane wykonują roboty wykorzystując środki produkcyjne (trwałe i obrotowe) przedsiębiorstwa.
§  10.
1.
Wykonywane przez wydziały budowlane roboty zaliczane do inwestycji są rozliczane na zasadach obowiązujących w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, z tym że rozliczeniami mogą być objęte poszczególne roboty wyodrębnione w kosztorysie lub dla których określono ceny jednostkowe.
2.
Wykonywane przez wydziały budowlane roboty i usługi zaliczane do inwestycji, nie będące robotami budowlano-montażowymi, rozlicza się według obowiązujących cen lub według kosztów własnych z doliczeniem stawki zysku nie przekraczającej stawki planowej, w granicach cen obowiązujących.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do robót i usług zaliczanych do remontów finansowanych z funduszu inwestycyjno-remontowego (rozszerzonego funduszu inwestycyjno-remontowego).
4.
Pozostałe roboty i usługi wykonywane przez wydziały budowlane na rzecz jednostki macierzystej rozlicza się według kosztu własnego i zgodnie z zasadami prowadzenia rachunku kosztów w tej jednostce.
5.
Koszty wykonywanych przez wydziały budowlane robót i usług zaliczanych do inwestycji lub remontów finansowanych z funduszu inwestycyjno-remontowego (rozszerzonego funduszu inwestycyjno-remontowego) są pokrywane wstępnie w całości ze środków obrotowych przedsiębiorstwa; podlegają one następnie rozliczeniu zgodnie z przepisami ust. 1-3.
§  11.
Przepisy § 10 stosuje się odpowiednio do robót i usług wykonywanych przez komórki organizacyjne (produkcyjne lub usługowe) nie powołane do stałego wykonywania robót.
§  12.
1.
Utworzone w celu wykonywania robót gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych administrujących dużymi zespołami nieruchomości zabudowanych (szkół wyższych, dużych ośrodków lecznictwa zamkniętego, terenowych organów administracji szkolnej, wydziałów zdrowia i opieki społecznej prezydiów rad narodowych itp.) prowadzą gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących te gospodarstwa, rozliczając się z jednostką macierzystą za wykonane roboty według zasad określonych w § 10.
2.
Jednostki i zakłady budżetowe wykonujące roboty przy pomocy doraźnych zespołów (brygad) pokrywają wydatki związane z tymi robotami bezpośrednio z bankowych rachunków środków na inwestycje i remonty.
§  13.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 1969 r. w sprawie organizacji i finansowania robót budowlano-montażowych oraz budowlano-remontowych wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski Nr 25, poz. 193).
§  14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021