Ustanowienie odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług".

UCHWAŁA Nr 101
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 maja 1973 r.
w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług".

W celu uznania zasług za wieloletnią i ofiarną pracę w handlu uspołecznionym i w uspołecznionych zakładach świadczących usługi dla ludności Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Ustanawia się odznakę "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług", zwaną dalej "odznaką".
§  2.
1.
Odznaka może być nadawana pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwach (spółdzielniach) i innych jednostkach organizacyjnych uspołecznionego handlu wewnętrznego i usług oraz w organach administracji państwowej handlu wewnętrznego i usług, wyróżniającym się szczególnie sumiennym wykonywaniem swoich obowiązków w pracy zawodowej i społecznej lub wykazującym szczególną dbałość o mienie społeczne oraz odznaczającym się wysokim poziomem moralnym.
2.
Odznaka może być nadawana również osobom nie wymienionym w ust. 1, które w swojej działalności zawodowej lub społecznej szczególnie przyczyniły się do rozwoju uspołecznionego handlu i usług. Osobom tym nie przysługują przywileje wymienione w § 3.
§  3.
Wyróżnienie pracownika odznaką powinno być brane pod uwagę przy przedstawianiu wniosków o nadanie orderów i odznaczeń, awansowaniu, otrzymywaniu świadczeń socjalnych.
§  4.
1.
Odznakę nadaje Minister Handlu Wewnętrznego i Usług.
2.
Pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez innych ministrów odznakę nadaje Minister Handlu Wewnętrznego i Usług na wniosek właściwego ministra.
3.
Pracownikom zatrudnionym w jednostkach spółdzielczych odznakę nadaje Minister Handlu Wewnętrznego i Usług na wniosek zarządu właściwego centralnego związku spółdzielni.
§  5.
1.
Utrata odznaki następuje na skutek skazania na karę pozbawienia praw publicznych.
2.
Minister Handlu Wewnętrznego i Usług może pozbawić odznaki w razie stwierdzenia, że nadanie odznaki nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd lub że osoba wyróżniona stała się niegodna posiadania odznaki.
§  6.
Opis i wzór odznaki, zasady i tryb nadawania i wręczania oraz sposób jej noszenia, jak również wzór dokumentu stwierdzającego nadanie odznaki ustali Minister Handlu Wewnętrznego i Usług w porozumieniu z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych.
§  7.
Koszty związane z nadawaniem odznaki będą pokrywane ze środków budżetu Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług.
§  8.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług.
§  9.
1.
Traci moc uchwała nr 359 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1966 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu" (Monitor Polski Nr 67, poz. 319).
2.
Osoby, którym nadano odznakę "Zasłużony Pracownik Handlu" na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, zachowują nabyte uprawnienia. Do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i § 5 niniejszej uchwały.
§  10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021