Dalszy rozwój kultury fizycznej.

UCHWAŁA Nr 85
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 kwietnia 1973 r.
w sprawie dalszego rozwoju kultury fizycznej.

W celu zapewnienia dalszego rozwoju kultury fizycznej Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Minister Oświaty i Wychowania oraz Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki opracują w terminie do dnia 30 czerwca 1973 r. założenia nowego systemu obowiązkowego i dobrowolnego wychowania fizycznego, sportu i rekreacji dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz ustalą harmonogram prac związanych z wdrażaniem tego systemu.
2.
Nowy system wychowania fizycznego, sportu i rekreacji powinien zakładać osiąganie przez uczniów (studentów) wysokiego stopnia sprawności fizycznej oraz kształtować nawyki i umiejętności w zakresie rekreacji oraz uprawiania sportu.
3.
Wymiar zajęć z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji przypadających na ucznia powinien być w szkołach sukcesywnie zwiększany, tak by osiągnął w 1985 r. 6 godzin tygodniowo.
4.
Wymiar zajęć z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji przypadających na studenta powinien być w uczelniach sukcesywnie zwiększany, tak by osiągnął:
1)
w 1975 r. 2 godziny zajęć obowiązkowych tygodniowo,
2)
w 1985 r. 6 godzin tygodniowo, w tym 2 godziny zajęć obowiązkowych i 4 godziny zajęć dobrowolnych.
§  2.
1.
Minister Oświaty i Wychowania oraz Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki dokonają rewizji dotychczasowych oraz opracują w terminie do dnia 31 grudnia 1973 r. projekty nowych normatywów technicznych projektowania szkolnych i uczelnianych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, dostosowując wymiary tych urządzeń do potrzeb wynikających z nowego systemu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.
2.
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki opracuje w terminie do dnia 31 grudnia 1973 r. projekt normatywu technicznego projektowania urządzeń sportowo-rekreacyjnych w ośrodkach kultury i placówkach kulturalno-oświatowych.
3.
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska ustali w terminie do dnia 30 kwietnia 1974 r. nowe normatywy techniczne projektowania urządzeń sportowo-rekreacyjnych w szkołach, uczelniach, ośrodkach kultury i placówkach kulturalno-oświatowych.
4.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych uzupełnią wyposażenie podległych szkół (uczelni) w niezbędne urządzenia sportowo-rekreacyjne oraz zapewnią warunki umożliwiające wdrożenie nowego systemu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji dzieci oraz młodzieży, jak również zintensyfikowanie działalności Szkolnego Związku Sportowego oraz Akademickiego Związku Sportowego.
5.
Szkolne (uczelniane) urządzenia sportowo-rekreacyjne, po zapewnieniu potrzeb szkoły (uczelni), powinny być udostępniane środowiskom pozaszkolnym.
§  3.
1.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) oraz prezydia rad narodowych, a w gminach (miastach i gminach) naczelnicy tych gmin (miasta i gminy) w porozumieniu z właściwymi instancjami związków zawodowych opracują programy działalności w zakresie powszechnej rekreacji oraz zapewnią warunki ich realizacji.
2.
W zakładach pracy, ośrodkach wypoczynkowych oraz ośrodkach kultury należy zatrudniać specjalistów do spraw sportu i rekreacji według norm zatrudnienia, które ustali w terminie do dnia 30 czerwca 1973 r. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
§  4.
1.
Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki zapewni wykształcenie do końca 1985 r. na poziomie studiów wyższych około 32 tysięcy specjalistów w dziedzinie kultury fizycznej.
2.
Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki wspólnie z Ministrem Oświaty i Wychowania oraz przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) podejmą działania zmierzające do usunięcia dysproporcji w rozmieszczeniu kadr kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkół podstawowych i zawodowych.
3.
Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustali zasady płac trenerów posiadających wyższe wykształcenie, z uwzględnieniem poziomu płac nauczycieli i nauczycieli akademickich.
§  5.
1.
Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki wyda nowe wytyczne planowania i realizacji urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Po roku 1975 należy w tym zakresie uwzględniać normy określające rodzaje podstawowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych w stosunku do liczby mieszkańców.
2.
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska zapewni utrzymanie i konserwację urządzeń sportowo-rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych.
3.
Inwestorzy realizujący budownictwo mieszkaniowe zapewnią, równolegle z budową obiektów podstawowych, budowę urządzeń sportowo-rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych.
4.
Prezydia rad narodowych, a w gminach (miastach i gminach) rady narodowe, zapewnią rozbudowę oraz konserwację urządzeń sportowych i rekreacyjnych, a w szczególności sal gimnastycznych, krytych i otwartych pływalni oraz boisk, według wytycznych, o których mowa w ust. 1. Urządzenia sportowe i rekreacyjne powinny stanowić część kompleksowego programu rozwoju kultury, sportu i rekreacji.
5.
Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki zapewni:
1)
rozbudowę i modernizację obiektów i urządzeń sportowych, niezbędnych do realizacji centralnego szkolenia sportowego,
2)
materialno-techniczne warunki rozwoju uczelni wychowania fizycznego, zwłaszcza przez:
a)
zbudowanie do 1980 r. pełnego kompleksu obiektów i urządzeń dla uczelni wychowania fizycznego w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu,
b)
rozbudowę i modernizację obiektów i urządzeń dydaktycznych w uczelniach wychowania fizycznego nie określonych pod lit. a).
6.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz inni zainteresowani ministrowie zapewnią warunki przygotowania dokumentacji i realizacji zamierzeń inwestycyjnych określonych w uchwale.
§  6.
1.
Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki zapewni wydatne zwiększenie produkcji taniego sprzętu sportowo-rekreacyjnego i rozszerzenie jego asortymentu w celu pełnego zaspokojenia potrzeb.
2.
Prezydia rad narodowych, a w gminach (miastach i gminach) naczelnicy tych gmin (miasta i gminy), zorganizują do końca 1980 r. sieć wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego w miejscowościach wypoczynku świątecznego i urlopowego.
§  7.
Upoważnia się Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki do ustalania limitów zatrudnienia i funduszu płac stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej, w ramach ogólnego limitu zatrudnienia i funduszu płac ustalonego przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów.
§  8.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej zapewni w zakresie sportu, rekreacji i leczniczego usprawnienia ruchowego poradnictwo, kontrolę i opiekę lekarską, a w porozumieniu z Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki dokona rozbudowy sieci placówek służby zdrowia specjalizujących się w poradnictwie, kontroli i opiece lekarskiej w dziedzinie kultury fizycznej.
§  9.
Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki zapewni powołanie odrębnej organizacji do spraw sportu kwalifikowanego.
§  10.
1.
W celu zapewnienia właściwego rozwoju kultury fizycznej Minister Finansów zapewni stały wzrost środków finansowych na zadania w zakresie kultury fizycznej, realizowane przez jednostki państwowe i organizacje społeczne, w odpowiedniej proporcji do dochodu narodowego.
2.
Zaleca się zakładom pracy zwiększanie świadczeń na cele kultury fizycznej z funduszów socjalnych.
3.
Zaleca się centralnym związkom spółdzielni zwiększanie świadczeń na cele kultury fizycznej z funduszów na cele społeczno-wychowawcze.
§  11.
1.
Minister Finansów zgrupuje wszystkie środki finansowe, przeznaczane z budżetu Państwa na działalność organizacji społecznych działających w zakresie kultury fizycznej, w częściach budżetu dotyczących Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz komitetów kultury fizycznej i turystyki prezydiów rad narodowych.
2.
Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki zapewni skuteczną kontrolę działalności organizacji społecznych działających w zakresie kultury fizycznej oraz prawidłowego wykorzystania dotacji budżetowych.
3.
Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki ustali w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego jednolitą rzeczową i finansową sprawozdawczość statystyczną w dziedzinie kultury fizycznej oraz zapewni środki niezbędne do jej pełnego wdrożenia i stosowania.
§ 12. 1
(skreślony).
§  13.
Zobowiązuje się Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki do:
1)
opracowania w terminie do dnia 31 lipca 1973 r. projektu programu dalszego rozwoju kultury fizycznej, obejmującego całokształt zadań w dziedzinie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, w tym zadań wynikających z uchwały,
2)
koordynacji realizacji całokształtu zadań wynikających z uchwały.
§  14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 12 skreślony przez § 7 uchwały nr 172 z dnia 13 lipca 1973 r. w sprawie zasad tworzenia funduszów rozwoju kultury fizycznej (M.P.73.34.205) z dniem 1 stycznia 1974 r.

Zmiany w prawie

Weszła w życie nowelizacja uzupełniająca przepisy o ochronie konsumentów

Od piątku obowiązuje uchwalona w czerwcu nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która uzupełnia zapisy chroniące konsumentów m.in. o kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla. Uzupełnia ona też katalog czynów nieuczciwej konkurencji o kolejny czyn wynikający z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Grażyna J. Leśniak 24.09.2021
Nowe stawki zaszeregowania dla pracowników samorządowych

Od 1 października będą obowiązywały nowe stawki w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rząd uzasadnia zmiany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Robert Horbaczewski 22.09.2021
Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021