Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG
z dnia 8 kwietnia 1973 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłasza się wykaz obowiązujących według stanu na dzień 28 lutego 1973 r. zarządzeń i innych aktów prawnych wydanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego, Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości oraz w zakresie znaków jakości towarów przez Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
Zarządzenia i inne resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, nie objęte załączonym wykazem, utraciły moc.

Tracą moc obwieszczenia:

1)
Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 27 lutego 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski z 1969 r. Nr 12, poz. 100 i z 1971 r. Nr 15, poz. 110),
2)
Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 15 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski z 1969 r. Nr 16, poz. 133 i Nr 25, poz. 197 oraz z 1971 r. Nr 27, poz. 177).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 28 LUTEGO 1973 r. ZARZĄDZEŃ I INNYCH AKTÓW PRAWNYCH WYDANYCH PRZEZ MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO, MINISTRA PRZEMYSŁU DROBNEGO I RZEMIOSŁA, PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI ORAZ W ZAKRESIE ZNAKÓW JAKOŚCI TOWARÓW PRZEZ PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR, OGŁOSZONYCH W MONITORZE POLSKIM

Lp. Data zarządzenia Tytuł zarządzenia (w sprawie) Zarządzenie ogłoszone (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1 2 3 4
I. Zarządzenia Ministra Handlu

Wewnętrznego:

11) 10.XII.1952 r. w sprawie ustalenia dopuszczalnej normy stłuczki przy oprawie szkieł okularowych w warsztatach przysklepowych handlu uspołecznionego oraz w warsztatach spółdzielni pracy 1952 r. Nr A-104, poz. 1619
22) 3.VII.1953 r. w sprawie zmywania naczyń stołowych w zakładach żywienia zbiorowego 1953 r. Nr A-74, poz. 886
33) 30.XI.1953 r. w sprawie zasad i sposobu przyznawania oraz wysokości nagród dla pracowników za ujawnienie w złomie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 1954 r. Nr A-46, poz. 646
42) 30.XI.1953 r. w sprawie przepisów sanitarnych dla zakładów żywienia zbiorowego 1954 r. Nr A-6, poz. 165
54) 8.III.1954 r. w sprawie zasad obrotu towarowego w tranzycie organizowanym 1954 r. Nr A-58, poz. 783
6 4.V.1954 r. w sprawie regulaminu wzorcowego targowisk 1954 r. Nr A-52, poz. 701
7 1.XII.1955 r. w sprawie trybu i warunków uruchamiania oraz zasad prowadzenia bufetów przyzakładowych i studenckich 1955 r. Nr 124, poz. 1618
1956 r. Nr 75, poz. 879
1957 r. Nr 41, poz. 262
1966 r. Nr 42, poz. 214
1972 r. Nr 11, poz. 81
85) 5.VII.1957 r. w sprawie dokonywania skupu zdecentralizowanego niektórych artykułów rolnych przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub hurtowego oraz zakłady przemysłu gastronomicznego, garmażeryjnego i przetwórstwa spożywczego 1957 r. Nr 55, poz. 346
1959 r. Nr 32, poz. 147
1960 r. Nr 16, poz. 79
1964 r. Nr 40, poz. 188
9 11.III.1958 r. w sprawie trybu i warunków uruchamiania oraz zasad prowadzenia stołówek studenckich przy szkołach wyższych 1958 r. Nr 27, poz. 161
1961 r. Nr 96, poz. 407
106) 16.VI.1959 r. w sprawie funduszu ryzyka handlowego w przedsiębiorstwach handlowych gospodarki uspołecznionej 1959 r. Nr 61, poz. 303
1963 r. Nr 12, poz. 66
117) 2.IV.1960 r. w sprawie organizowania i uruchomienia baz skupu i renowacji opakowań używanych w obrocie handlowym przez jednostki gospodarki uspołecznionej 1960 r. Nr 37, poz. 184
12 20.IV.1960 r. w sprawie utrzymywania minimum zapasów niektórych artykułów spożywczych i przemysłowych w magazynach hurtowni powiatowych związków gminnych spółdzielni oraz w sklepach wiejskich spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" 1960 r. Nr 38, poz. 191
13 14.XII.1960 r. w sprawie zasad i trybu nieodpłatnego pobierania prób towarów przez organy Państwowej Inspekcji Handlowej 1961 r. Nr 2, poz. 19
148) 25.I.1962 r. w sprawie postępowania z zużytymi lub uszkodzonymi akumulatorami samochodowymi i motocyklowymi nie nadającymi się do dalszego używania 1962 r. Nr 14, poz. 59
1963 r. Nr 8, poz. 39
15 18.V.1962 r. w sprawie pozwoleń na handel bronią i amunicją 1962 r. Nr 47, poz. 225
16 28.VI.1962 r. w sprawie obrotu niektórymi wyprawionymi skórami futerkowymi 1962 r. Nr 57, poz. 273
17 30.VI.1963 r. w sprawie porcjowania wyrobów mięsnych w zakładach gastronomicznych 1963 r. Nr 75, poz. 373
1966 r. Nr 26, poz. 136
18 31.VII.1963 r. w sprawie przedmiotu działalności i rodzajów zakładów gastronomicznych 1963 r. Nr 61, poz. 311
19 5.V.1965 r. w sprawie określeniu wypadków, w których nie jest wymagane zezwolenie na prowadzenie niektórych rodzajów działalności handlowej przez rzemieślników oraz osoby wykonujące przemysł domowy i ludowy 1965 r. Nr 24, poz. 116
20 31.VII.1965 r. w sprawie zasad zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i zakładów przemysłu gastronomicznego 1965 r. Nr 45, poz. 254
1966 r. Nr 66, poz. 316
21 15.X.1965 r. w sprawie współpracy i koordynacji działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego 1965 r. Nr 57, poz. 296
22 16.VIII.1966 r. w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych przez placówki przemysłu gastronomicznego 1966 r. Nr 46, poz. 231
23 31.VIII.1966 r. w sprawie pozarynkowej sprzedaży artykułów jednostkom gospodarki uspołecznionej i organizacjom społecznym przez placówki uspołecznionego handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego 1966 r. Nr 46, poz. 232
1969 r. Nr 15, poz. 114
24 14.I.1967 r. w sprawie sprzedaży indywidualnym nabywcom używanych pojazdów samochodowych przez przedsiębiorstwa zgrupowane w Centrali Techniczno-Handlowej "Motozbyt" 1967 r. Nr 9, poz. 53
25 25.I.1967 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia 1967 r. Nr 7, poz. 35
26 30.III.1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży warzyw i owoców 1967 r. Nr 19, poz. 93
1969 r. Nr 27, poz. 210
27 7.IV.1967 r. w sprawie ogólnych warunków dostaw pieczywa i wyrobów ciastkarskich 1967 r. Nr 22, poz. 102
1970 r. Nr 8, poz. 75
28 31.V.1967 r. w sprawie komisowej sprzedaży samochodów 1967 r. Nr 32, poz. 151
299) 12.VII.1967 r. w sprawie ustalania dni i godzin otwierania i zamykania zakładów świadczących usługi dla ludności 1967 r. Nr 41, poz. 198
30 19.VI.1967 r. w sprawie otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych 1967 r. Nr 35, poz. 165
31 24.VIII.1967 r. w sprawie sprzedaży przedmiotów nie odebranych przez komitentów z przedsiębiorstw handlu uspołecznionego 1967 r. Nr 48, poz. 239
32 13.I.1968 r. w sprawie produkcji wyrobów ciastkarskich 1968 r. Nr 3, poz. 19
33 6.VII.1968 r. w sprawie sprzedaży dla ludności nowych samochodów osobowych 1968 r. Nr 31, poz. 212
1971 r. Nr 36, poz. 234
34 9.X.1968 r. w sprawie opłat za badania wykonywane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej 1968 r. Nr 43, poz. 299
35 6.III.1969 r. w sprawie pozarynkowej sprzedaży materiałów budowlanych z puli rynkowej jednostkom gospodarki uspołecznionej i organizacjom społecznym przez placówki uspołecznionego handlu detalicznego 1969 r. Nr 15, poz. 114
36 22.III.1969 r. w sprawie wypieku, zużycia surowców do wypieku oraz wprowadzania do obrotu pieczywa piekarskiego 1969 r. Nr 15, poz. 115
1970 r. Nr 6, poz. 55
37 20.X.1969 r. w sprawie zakresu wykonywania przez organy Państwowej Inspekcji Handlowej kontroli jakości artykułów oraz orzekania o ich zniszczeniu lub oddaniu do przerobu 1969 r. Nr 49, poz. 378
38 25.X.1969 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym 1969 r. Nr 49, poz. 379
1972 r. Nr 31, poz. 173
39 18.XI.1969 r. w sprawie ustalenia wykazu towarów objętych rocznym terminem wygaśnięcia uprawnień z tytułu braków ilościowych 1969 r. Nr 50, poz. 385
40 12.XI.1969 r. w sprawie produkcji i sprzedaży wyrobów kulinarnych w zakładach gastronomicznych 1969 r. Nr 51, poz. 397
1970 r. Nr 23, poz. 184
41 24.XII.1969 r. w sprawie zakresu inspekcji organów Państwowej Inspekcji Handlowej w jednostkach produkcyjnych oraz w nie uspołecznionych jednostkach świadczących usługi dla ludności 1970 r. Nr 2, poz. 17
42 15.XII.1970 r. w sprawie ustalenia regulaminu odznaki "Wzorowego Sprzedawcy" 1971 r. Nr 3, poz. 17
43 1.IX.1971 r. w sprawie książek skarg i wniosków w uspołecznionych placówkach handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego 1971 r. Nr 47, poz. 305
44 1.II.1972 r. w sprawie zasad organizacji żywienia przyzakładowego w zakładach pracy 1972 r. Nr 11, poz. 81
II. Zarządzenia Ministra Przemysłu

Drobnego i Rzemiosła:

45 24.IX.1956 r. w sprawie wykazu zawodów rzemieślniczych, w których należy stosować obniżone składki na ubezpieczenia społeczne od uczniów odbywających naukę zawodu 1956 r. Nr 83, poz. 981
4610) 30.IV.1957 r. w sprawie organizacji skupu i zagospodarowania materiału drzewnego z używanych opakowań 1957 r. Nr 41, poz. 263
47 29.IV.1958 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku stosowania niektórych oznaczeń artykułów wprowadzanych do obrotu przez prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe i rzemieślników 1958 r. Nr 34, poz. 193
1966 r. Nr 29, poz. 155
III. Zarządzenia Przewodniczącego

Komitetu Drobnej Wytwórczości:

48 26.VI.1959 r. w sprawie szczegółowego trybu rozdzielnictwa materiałowego i planowania zaopatrzenia jednostek przemysłowych i usługowych drobnej wytwórczości 1959 r. Nr 65, poz. 337
1965 r. Nr 67, poz. 384
4911) 16.IV.1965 r. w sprawie organizowania usług w ramach działalności pozaoperacyjnej przedsiębiorstw państwowych 1965 r. Nr 22, poz. 108
50 26.VII.1966 r. w sprawie określenia niektórych elementów kalkulacji kosztów przy ustalaniu cen artykułów oraz usług (robót) przemysłowych wykonywanych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej 1966 r. Nr 39, poz. 197
1969 r. Nr 8, poz. 78
51 17.VI.1967 r. w sprawie gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi 1967 r. Nr 37, poz. 184
1971 r. Nr 29, poz. 186
52 17.VI.1967 r. o ustaleniu wykazu surowców wtórnych podlegających zagospodarowaniu oraz wykazu jednostek upoważnionych do skupu tych surowców 1967 r. Nr 37, poz. 185
1971 r. Nr 29, poz. 187
53 22.VIII.1968 r. w sprawie skupu od ludności artykułów pochodzenia zagranicznego 1968 r. Nr 39, poz. 276
1969 r. Nr 10, poz. 94
1970 r. Nr 1, poz. 8
54 12.XI.1968 r. w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie niektórych usług na rzecz ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej 1968 r. Nr 50, poz. 350
55 9.I.1969 r. w sprawie sposobu odzyskiwania olejów mineralnych z czyściwa oraz trybu postępowania z czyściwem odpadkowym 1969 r. Nr 4, poz. 43
56 15.IV.1969 r. w sprawie zasad podziału przez rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu zamówień na dostawy, roboty i usługi pomiędzy zrzeszonych w nich rzemieślników i w sprawie nadzoru nad wykonywaniem tych zamówień 1969 r. Nr 17, poz. 147
57 14.II.1970 r. w sprawie organizacji skupu i odprzedaży używanego ogumienia trakcyjnego 1970 r. Nr 6, poz. 58
58 22.IX.1971 r. w sprawie skupu, przerobu i obrotu włosiem końskim 1971 r. Nr 51, poz. 330
59 21.XII.1971 r. w sprawie książek skarg i wniosków w uspołecznionych przedsiębiorstwach i spółdzielniach usługowych oraz ich placówkach i zakładach 1972 r. Nr 1, poz. 10
60 29.II.1972 r. w sprawie określenia organizacji zaopatrzenia rzemiosła uprawnionych do dokonywania zakupu przedmiotów stanowiących zapasy nieprawidłowe na równi z jednostkami gospodarki uspołecznionej 1972 r. Nr 16, poz. 107
IV. Okólnik Przewodniczącego Komitetu

Drobnej Wytwórczości

61 15.VII.1959 r. w sprawie dostaw, robót i usług, których wykonywanie przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej nie wymaga stwierdzenia posiadania przez te jednostki uprawnienia przemysłowego 1959 r. Nr 67, poz. 348
V. Zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar dotyczące znaków jakości towarów:
62 10.VIII.1966 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Mięsnego do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości przetworów mięsnych 1966 r. Nr 41, poz. 209
63 17.VI.1967 r. w sprawie upoważnienia niektórych jednostek państwowych i organizacji społecznych do przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości 1967 r. Nr 36, poz. 173
64 7.X.1967 r. w sprawie opłat związanych z uzyskiwaniem prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości 1967 r. Nr 60, poz. 286
65 14.III.1968 r. w sprawie kryteriów kwalifikowania wyrobów do poszczególnych klas znaków jakości oraz szczegółowych zasad oznaczania wyrobów tymi znakami 1968 r. Nr 13, poz. 85
66 20.V.1968 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki w Warszawie do przyznawania prawa do oznaczania znakami jakości wyrobów przemysłu szklarskiego i ceramicznego 1968 r. Nr 22, poz. 146
67 10.VII.1968 r. w sprawie wykazu wyrobów objętych oznaczaniem znakami jakości oraz jednostek badawczych zobowiązanych do badań laboratoryjnych i badań kontrolnych tych wyrobów 1968 r. Nr 32, poz. 217
68 15.X.1969 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Obróbki Skrawaniem do przyznawania prawa do oznaczania znakami jakości narzędzi powszechnego użytku 1969 r. Nr 46, poz. 365
1) i Ministrów: Przemysłu Maszynowego oraz Przemysłu Drobnego i Rzemiosła

2) zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Handlu Wewnętrznego: obowiązuje do czasu wydania zarządzenia na podstawie ustawy z dnia 25.XI.1970 r. o warunkach zdrowotnych żywienia i żywności (Dz. U. Nr 29, poz. 245)

3) i Ministrów: Hutnictwa, Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Kolei

4) i Ministrów: Górnictwa, Leśnictwa, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Skupu oraz Zdrowia

5) i Państwowej Komisji Cen

6) i Ministra Finansów

7) i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości

8) i Ministra Komunikacji

9) i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości

10) i Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego

11) i Ministra Gospodarki Komunalnej

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021