Wyrównywanie dochodów rad narodowych w związku z niektórymi ulgami w podatku gruntowym.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 grudnia 1972 r.
w sprawie wyrównywania dochodów rad narodowych w związku z niektórymi ulgami w podatku gruntowym.

Na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa zasady wyrównywania niedoborów dochodów rad narodowych powstałych w wyniku realizacji ulg w podatku gruntowym udzielonych podatnikom z tytułu:
1)
nakładów inwestycyjno-remontowych w gospodarstwach rolnych,
2)
kontraktacji zbóż (pozostałości ulg nie zrealizowanych w latach ubiegłych).
§  2.
Podstawą wyrównania dochodów rad narodowych jest rozliczenie sporządzone przez wydział finansowy prezydium powiatowej rady narodowej, ustalające:
1)
kwotę zrealizowanych ulg,
2)
podział kwoty podlegającej wyrównaniu między budżety poszczególnych rad narodowych.
§  3.
1.
Rozliczenia z tytułu wyrównania dochodów należy przeprowadzać każdego roku w odstępach kwartalnych, z tym że w IV kwartale w odstępach miesięcznych. Rozliczenie za miesiąc grudzień powinno być dokonane w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego.
2.
W uzasadnionych wypadkach rozliczenia mogą być przeprowadzone po raz pierwszy za okres trzech kwartałów, a następnie w odstępach miesięcznych.
§  4.
Wydział finansowy prezydium powiatowej rady narodowej po dokonaniu rozliczeń wystawia polecenia przelewów na rzecz rachunków podstawowych poszczególnych budżetów w ciężar własnego rachunku wydatków budżetu centralnego (dotacja wyrównawcza). Przelewy te realizuje właściwy oddział Narodowego Banku Polskiego.
§  5.
Środki otrzymane z tytułu wyrównania dochodów księguje się jako dotację wyrównawczą z budżetu centralnego, nie dokonując zmian w planowanych w budżecie kwotach dochodów własnych i środków wyrównawczych.
§  6.
Przepisy zarządzenia dotyczące wydziałów finansowych prezydiów powiatowych rad narodowych stosuje się odpowiednio do wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych miast stanowiących powiaty i dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.
§  7.
1.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1971 r. w sprawie wyrównywania dochodów rad narodowych w związku z niektórymi ulgami w podatku gruntowym (Monitor Polski Nr 6, poz. 41).
2.
Rozliczenia z tytułu wyrównania dochodów za miesiąc grudzień 1972 r. powinny być sporządzone na zasadach określonych w zarządzeniu wymienionym w ust. 1.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021