Zm.: zarządzenie w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na usługi przewozowe, powołania do obowiązkowego świadczenia usług przewozowych oraz ich organizowania i wykonywania.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 4 kwietnia 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na usługi przewozowe, powoływania do obowiązkowego świadczenia usług przewozowych oraz ich organizowania i wykonywania.

Na podstawie art. 17 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. U. Nr 53, poz. 297) oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym (Dz. U. z 1964 r. Nr 10, poz. 65, z 1971 r. Nr 31, poz. 283 i z 1972 r. Nr 49, poz. 317) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 23 października 1964 r. w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na usługi przewozowe, powoływania do obowiązkowego świadczenia usług przewozowych oraz ich organizowania i wykonywania (Monitor Polski Nr 73, poz. 345) wprowadza się następujące zmiany:
1)
rozdział 1 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 1

Sposób zgłaszania zapotrzebowania na usługi przewozowe.

§ 1. 1. Jeżeli środki przewozowe posiadane przez jednostki administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej oraz organizacji społecznych lub politycznych, realizujące cele określone w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym (Dz. U. z 1964 r. Nr 10, poz. 65, z 1971 r. Nr 31, poz. 283 i z 1972 r. Nr 49, poz. 317), są niewystarczające, jednostki te zgłaszają wnioski dotyczące zapotrzebowania na usługi przewozowe właściwemu do spraw komunikacji organowi prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat), a w mieście wyłączonym z województwa - organowi do spraw komunikacji prezydium rady narodowej tego miasta.

2. Wnioski powinny zawierać dokładne określenie jednostki potrzebującej pomocy przewozowej, rodzaju przewozu, wielkości przewozu (w tonach) i ogólnej ładowności potrzebnych do jego wykonania środków przewozowych.

§ 2. 1. Właściwy do spraw komunikacji organ prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat), a w mieście wyłączonym z województwa organ do spraw komunikacji prezydium rady narodowej tego miasta porównuje dane zawarte w otrzymanych wnioskach, ze zdolnością przewozową jednostek prowadzących publiczny transport drogowy na obszarze objętym jego zakresem działania; jeżeli z przeprowadzonego porównania wynika, że jednostki prowadzące publiczny transport drogowy nie są w stanie zaspokoić wszystkich zgłoszonych potrzeb przewozowych, określa globalną ilość środków przewozowych, które powinny być użyte do przewozu w ramach obowiązkowego świadczenia usług przewozowych.

2. Organ do spraw komunikacji prezydium powiatowej rady narodowej na podstawie sporządzonego bilansu potrzeb dokonuje podziału zadań przewozowych z jednoczesnym określeniem środków taborowych na poszczególne, objęte jego zasięgiem działania, tereny gmin (miast i gmin) i miast nie stanowiących powiatów oraz ustala szczegółowy wykaz jednostek organizacyjnych, które powinny być powołane do obowiązkowego świadczenia usług przewozowych.

3. W miastach stanowiących powiaty lub wyłączonych z województw czynności, o których mowa w ust. 2, dokonują organy do spraw komunikacji prezydiów rad narodowych tych miast.";

2)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Na podstawie zarządzenia wprowadzającego obowiązkowe świadczenie usług przewozowych i w zakresie w nim określonym oraz na podstawie ustaleń wynikających z przepisów § 2 ust. 2 i 3 naczelnik gminy (miasta i gminy) lub właściwy organ rady narodowej miasta nie stanowiącego powiatu, a w mieście stanowiącym powiat lub wyłączonym z województwa - organ do spraw komunikacji prezydium rady narodowej tego miasta - powołuje posiadaczy pojazdów samochodowych do obowiązkowego świadczenia usług przewozowych.";

3)
wzór nakazu stanowiącego załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie podane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

(strona pierwsza)

........................

(nazwa i adres organu)

Wzór

NAKAZ Nr ......

1. Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z

dnia 11 marca 1964 r. w sprawie obowiązkowego świadczenia usług

przewozowych w krajowym transporcie drogowym (Dz. U. z 1964 r.

Nr 10, poz. 65; z 1971 r. Nr 31, poz. 283 i z 1972 r. Nr 49,

poz. 317) i zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 23

października 1964 r. w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na

usługi przewozowe, powoływania do obowiązkowego świadczenia

usług przewozowych oraz ich organizowania i wykonywania

(Monitor Polski z 1964 r. Nr 73, poz. 345 i z 1973 r. Nr 19,

poz. 117) oraz zarządzenia

...............................................................

(dokładne określenie zarządzenia wprowadzającego obowiązkowe

...............................................................

świadczenie usług przewozowych)

...............................................................

(dokładna nazwa organu powołującego do świadczenia usług

przewozowych)

...................................................... powołuje

...............................................................

(dokładna nazwa jednostki powołanej do świadczenia usług

przewozowych)

w .............................................................

(miejscowość i dokładny adres)

do dostarczenia w celu przewozu ...............................

ton ..................... osób ................................

w czasie od dnia ............ do dnia .........................

do dyspozycji .................................................

...............................................................

(podać nazwę i dokładny adres jednostki dysponującej)

następujących pojazdów samochodowych:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

2. Od niniejszego nakazu służy powołanemu w terminie 14 dni

od dnia doręczenia nakazu odwołanie do ........................

3. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania nakazu.

...............

(podpis)

(pieczęć)

(strona druga)

INFORMACJA

1.
Usługi przewozowe świadczy się przez dostarczenie wraz z kierowcą pojazdu przygotowanego technicznie do danego przewozu i zaopatrzonego w materiały pędne. Pojazd dostarcza się na określony czas dla dokonania określonego przewozu (art. 14 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej - Dz. U. Nr 53, poz. 297).
2.
Za świadczone obowiązkowo usługi przewozowe jednostka powołana do świadczeń otrzymuje wynagrodzenie według taryfy przewidzianej w przepisach o dostarczaniu środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju (art. 15 ustawy wymienionej w ust. 1).
3.
Kto bez ważnej przyczyny uchyla się od obowiązku świadczenia usług przewozowych - podlega karze grzywny do 5.000 zł. Kto wykonuje świadczenia usług przewozowych niezgodnie z przepisami art. 14 ustawy lub niezgodnie z nakazem świadczenia tych usług - podlega karze grzywny do 3.000 zł (art. 31 ustawy wymienionej w ust. 1).

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.19.117

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na usługi przewozowe, powołania do obowiązkowego świadczenia usług przewozowych oraz ich organizowania i wykonywania.
Data aktu: 04/04/1973
Data ogłoszenia: 21/04/1973
Data wejścia w życie: 21/04/1973