Ustanowienie odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi".

UCHWAŁA Nr 80
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 kwietnia 1973 r.
w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi".

W celu uznania zasług i postawy obywatelskiej osób, które wyróżniły się w zapobieganiu i zwalczaniu powodzi, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Ustanawia się odznakę "Za zasługi w zwalczaniu powodzi", zwaną dalej "odznaką".
2.
Odznaka jest dwustopniowa - srebrna i złota.
§  2.
1.
Odznaka nadawana jest:
1)
osobom, które w bezpośredniej akcji zapobiegania i zwalczania powodzi wyróżniły się, niosąc ofiarną pomoc zagrożonej lub dotkniętej powodzią ludności oraz ratując mienie społeczne,
2)
pracownikom resortu rolnictwa oraz pracownikom innych resortów, którzy w związku z akcją przeciwpowodziową wyróżnili się w ofiarnym i rzetelnym wypełnianiu swoich obowiązków,
3)
jednostkom Ludowego Wojska Polskiego, Milicji Obywatelskiej, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej i Straży Pożarnych oraz innym państwowym, spółdzielczym i społecznym jednostkom organizacyjnym za ofiarną pomoc i wybitne zasługi przy zapobieganiu i zwalczaniu powodzi.
2.
Osobom i pracownikom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odznaka może być nadana również pośmiertnie.
§  3.
Odznakę nadaje Minister Rolnictwa na wniosek właściwych ministrów (kierowników urzędów centralnych) lub przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
§  4.
1.
Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania odznaczonej osoby na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych.
2.
Minister Rolnictwa może pozbawić odznaki, jeżeli nadanie jej nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd lub jeżeli osoba wyróżniona odznaką stała się niegodna jej posiadania.
§  5.
Minister Rolnictwa ustali wzór odznaki, zasady i tryb jej nadawania, pozbawiania oraz wręczania i sposób jej noszenia.
§  6.
Koszty odznaki i wydatki połączone z jej nadawaniem pokrywane będą z budżetu Ministerstwa Rolnictwa.
§  7.
1.
Traci moc uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1961 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi" (Monitor Polski z 1961 r. Nr 21, poz. 98 i z 1967 r. Nr 72, poz. 354).
2.
Do odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi" nadanej przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021