Zm.: zarządzenie w sprawie zasad planowania i rozliczania usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW I MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 marca 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad planowania i rozliczania usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania (Dz. U. Nr 56, poz. 244) i § 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (Dz. U. z 1969 r. Nr 20, poz. 149, z 1970 r. Nr 14, poz. 123 i z 1971 r. Nr 19, poz. 183) oraz w związku z art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1971 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 43, poz. 273) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1 skreśla się wyraz "oraz" i zamiast niego stawia się przecinek, a po wyrazie "spółdzielni" dodaje się wyrazy "oraz organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia Ministra Finansów",
b)
w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przedsiębiorstw, zakładów i jednostek budżetowych podległych Ministrowi Komunikacji, z wyjątkiem przedsiębiorstw zgrupowanych w Zjednoczeniu Zaplecza Technicznego Motoryzacji, Ministrowi Łączności, Ministrowi Oświaty i Wychowania, Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministrowi Rolnictwa, Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej, z wyjątkiem Wojewódzkich Warsztatów Ortopedycznych, oraz Ministrowi Żeglugi",

2)
w § 3 ust. 2 wyrazy "działalności usługowej" zastępuje się wyrazami "funduszu płac, kosztów i wyniku finansowego z działalności usługowej",
3)
w § 4:
a)
dotychczasową treść § 4 oznacza się jako ust. 1,
b)
dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

"2. Zasady określone w ust. 1 mają zastosowanie również do nadzorowanych przez Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska:

1) uspołecznionych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wykonujących usługi określone w § 1 zarządzenia, które w 1972 r. były rentowne, a po 1 stycznia 1973 r. staną się deficytowe w wyniku wprowadzenia nowych zasad finansowania gospodarki remontowej,

2) jednostek gospodarki uspołecznionej, które obok planowej deficytowej działalności usługowej prowadzą inną rentowną działalność gospodarczą, z której może być pokryty niedobór powstały w związku ze świadczeniem usług, pod warunkiem niekorzystania z dotacji budżetowej.",

4)
w wykazie usług świadczonych dla gospodarki uspołecznionej, stanowiącym załącznik do zarządzenia:
a)
pod lp. 29 wyrazy "realizowane w systemie gospodarczym" zastępuje się wyrazami "wykonywane przez przedsiębiorstwa i zakłady nie obejmowane planem w dziale gospodarki narodowej budownictwo",
b)
pod lp. 36 symbol "83601" zastępuje się symbolem "28108",
c)
dodaje się następujące branże i podbranże usług, oznaczone lp. od 41 do 47:
Lp. Symbole branży lub podbranży według klasyfikacji usług Określenie branż i podbranż usług
"41 681 Przewozy osób środkami komunikacji miejskiej
42 69101 Rozprowadzanie wody z sieci
43 70101 Dystrybucja energii cieplnej
44 71201 Usługi łaziennicze
45 86801 Usługi wszelkich protezowni
46 882 Usługi w zakresie turystyki
47 95301 Usługi w zakresie tłumaczenia"
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021